Integritetspolicy & cookies

Dataskyddspolicy

Vad är personuppgifter?

När du kommer i kontakt med Nordbro AB kan du komma att ge information om dig själv och ditt företag. All information du lämnar till oss kommer inte att utgöra sådan information som omfattas av dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), men de uppgifter som gör det, behandlar vi i enlighet med både förordningen och vad som av övrigt följer av lag.

Uppgifter du lämnar till oss när du beställer våra tjänster, kontaktar oss via hemsidan, per e-post, brev eller telefon kan vara sådana som exempelvis:

– Information om dig som person (namn, personnummer, mobilnummer)
– Kontaktuppgifter till dig eller ditt företag (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din arbetsplats)
– Betalningsinformation (fakturaadress, referensperson eller annan faktureringsinformation)

Hur behandlar Nordbro AB personuppgifter om dig eller ditt företag?

Nordbro AB kommer att begära information om dig som är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi på ett bra sätt ska kunna utföra det uppdrag som du har anlitat oss för. Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser vi har, exempelvis i fråga om bokföringslagens krav, och utefter samtycke eller en intresseavvägning; sådana uppgifter som behövs för att du ska kunna göra eventuella reklamationer gällande mot oss, eller för att vi ska kunna återkoppla till dig om nyheter avseende våra tjänster och vårt tjänsteutbud.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part om du inte har samtyckt till detta.

Nordbro AB ska säkerställa att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt gällande dataskyddsregler, men du som kund ansvarar för att du endast tillhandahåller Nordbro AB sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. Om en del av den tjänst du beställer av Nordbro AB medför att du överlämnar personuppgifter till oss, ansvarar du för att du har rätt att överlåta personuppgifterna och uppdraget att behandla personuppgifterna till Nordbro AB.

Det framgår av Nordbro AB:s allmänna avtalsvillkor att du som kund är ansvarig för att du har säkerställt att behandlingen av en personuppgift är laglig innan du ger Nordbro AB i uppdrag att behandla den. Om du lämnar Nordbro AB i uppdrag att behandla personuppgifter som är av sådan känslig art som avses i artikel 9 eller 10 GDPR är du skyldig att noggrant undersöka vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att behandling av sådana personuppgifter ska vara laglig, och du ska rådgöra med Nordbro AB innan du ger oss i uppdrag att behandla sådana personuppgifter för att säkerställa att de säkerhetsåtgärder Nordbro AB vidtagit är tillräckliga.

Du är aldrig tvungen att lämna personuppgifter till Nordbro AB. I vissa fall är dock uppgifterna nödvändiga för att fullgöra ett avtal, eller så kommer frånvaron av uppgifter att kraftigt påverka resultatet av den tjänst du givit Nordbro AB i uppdrag att utföra. I de fallen kommer Nordbro AB:s personal att informera dig om detta i samband med att du uttrycker en önskan om att inte lämna begärda uppgifter.

Biträden, underleverantörer och myndigheter samt plats för lagring

Nordbro AB kommer att dela personuppgifter om dig till leverantörer eller underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar konsulter anlitade av Nordbro AB för att utföra de avtalade tjänsterna eller deltjänsterna, t.ex. anlitande av sakkunniga vid tvister, och även sådan överföring av personuppgifter som har sin grund i rent bokföringstekniska åtgärder/faktureringsprogram/revisor med mera.

Nordbro AB lagrar i största möjliga mån alla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan i vissa situationer komma att behandlas utanför EU/EES av tredje part, till exempel av underleverantör till Nordbro AB. Nordbro AB har dock vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organsitariska åtgärder för att din information i dessa fall ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka uppgifter behandlar Nordbro AB om dig och varför?

När du beställer tjänster, eller tecknar avtal med Nordbro AB, är Nordbro AB personuppgiftsansvariga för följande uppgifter:

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund GDPR: Lagringstid och ändamål Laglig grund GDPR: Lagringstid och ändamål
Företagsuppgifter / Kunduppgifter Företag / Organisation Org.nr / Namn / Adressuppgift Avtalet: Lagras under avtalstiden samt upp till 10 år efter uppdragets avslutande pga den allmänna preskriptionsfristen. Intresseavvägning: Lagras i ett år i marknadsfö-ringssyfte, samt upp till tio år efter uppdragets avslutande pga den allmänna preskriptionsfristen.
Faktureringsinformation / Betalningsinformation Företag / Organisation / Namn / Org.nr / Pers.nr / Adressuppgift / Referensperson Avtal: Lagras under avtalstiden. Rättslig förpliktelse (bokföringslagen): Lagras så länge som arkiveringsplikt enligt bokföringslagen varar, för närvarande sju år.
Kontaktuppgifter Namn / Telefonnummer / E-postadress Avtal: Lagras under avtalstiden. Intresseavvägning: Lagras i ett år i marknadsfö-ringssyfte, samt upp till tio år efter uppdragets avslutande pga den allmänna preskriptionsfristen.

När du kontaktar oss via webbformulär, telefon eller e-post behandlingar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund GDPR: Lagringstid och ändamål Laglig grund GDPR: Lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn / Telefon / E-post Avtal: Lagras under avtalstiden. Intresseavvägning: Lagras upp till 10 år efter uppdragets avslutande pga den allmänna preskriptionsfristen, om meddelandet resulterar i eller har samband med uppdrag.
Kunduppgifter Företag / Organisation / Namn / Personnummer Avtal: Lagras under avtalstiden. Intresseavvägning: Lagras upp till 10 år efter uppdragets avslutande pga den allmänna preskriptionsfristen, om meddelandet resulterar i uppdrag.
Ärendeuppgifter Fritext; Meddelanden Avtal: Lagras under uppdragstiden, om meddelandet resulterar i uppdrag. Intresseavvägning: Lagras upp till 10 år efter uppdragets avslutande pga den allmänna preskriptionsfristen, om meddelandet resulterar i uppdrag.

När Nordbro AB kontaktar dig med erbjudanden eller nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund, lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn / Telefon / E-post Intresseavvägning: Lagras under 1 år för marknadsföring

Vad avser intresseavvägning i tabellerna ovan, avser 1 år den tidsperiod som löper från ditt senaste köp av en eller flera tjänster av Nordbro AB.

Nordbro AB kan också samla in information om dig från tredje part i följande syften:

Sedvanlig kreditupplysning, inkluderat bolagskopplingar och fastighetsägande, i syfte att bedöma kreditvärdighet inför ingående av avtal samt under pågående avtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och du och/eller dina anställda har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring.
Du har under vissa särskilda förutsättningar rätt att bli glömd och få dina personuppgifter raderade, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om lagringen baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen, om du anser att Nordbro AB:s behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i denna Dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår Dataskyddspolicy löpande när det behövs för att återspegla kund-feedback och ändringar i våra tjänster.
Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Nordbro AB använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelanden innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

Vart kan du vända dig med frågor om Nordbro AB:s Dataskyddspolicy, vårt integritets-skydd, vårt dataskydd eller om du har invändningar mot Nordbro AB:s behandling av dina personuppgifter?
Nordbro AB (556695-7444) är personuppgiftsansvarig och går att nå på följande sätt:
Adress: Nordbro AB, Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö
Telefon: +46 (0)40-23 80 70
E-post: info@nordbro.se

Anlitade underbiträden

I de flesta fall där du anlitar Nordbro AB för utförandet av tjänster inom områdena juridik, ekonomi och inkasso, kommer Nordbro AB att inta ställningen av personuppgiftsbiträde till ditt företag eller din organisation. I dessa fall accepterar du också enligt Nordbro AB:s allmänna villkor att Nordbro AB anlitar följande underbiträden för behandling av de personuppgifter du givit Nordbro AB i uppdrag att behandla:


AB Syna, 556049-7314, Box 244, 201 22 Malmö. Registerutdrag. Tillhandahållande av adresser och kreditupplysningsinformation. Sverige.

- Nagu AB, 559238-0306, Baltzarsgatan 14, 211 36 Malmö, Konsulttjänster rörande IT-infrastruktur och allmänt systemstöd (underhåll och utveckling). Sverige.

- Lynes Technologies Sweden AB, 556908-0483, Drottning Kristinas Esplanad 12, 17067 Solna, Telefoni, Tjänst för telekommunikation och tillhörande kringtjänster. Sverige/ EU (mail).
Deltrakravek AB, 556752-3211, Box 738, 120 02 Årsta. Delgivning. Delgivningstjänst inom inkassoverksamhet som ett led i att fastställa betalningsskyldighet. Sverige/EU (mail).
Aptic AB, 556612-3898, Gamla kungsvägen 54 3 TR, 541 32 Skövde. Leverantör av inkassosystem. Sverige.
Microsoft Ireland Operations Ltd, company number 256796, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521. Mailhantering. Tjänst för mailutskick. Irland.
CM Software AB, 556999-9971, Stora Badhusgatan 18, 14 tr, 411 21 Göteborg. Dialer/CRM. CRM-stöd med dialerfunktion för telefonförsäljning. EU.


Dataskyddsombud
Emma Eldrup
emma@nordbro.com

Kvinnliga medarbetare på Nordbro

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.