Här får du en inblick i de frågor och ärenden som Nordbros juriststab hanterar.

Nyheter

De nyheter som publiceras rör allt från enskilda fall som Nordbro handlägger till lagändringar och nytillkomna domstolsavgöranden.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
December 9, 2021
”Attefallstillbyggnad” – en kostsam historia för både plånboken och miljön vid nybyggnation

fastighetsratt

Genom införandet av de så kallade Attefallsreglerna i PBL 2014 har gränserna för vilka byggåtgärder som får vidtas utan bygglov förflyttats till att exempelvis omfatta uppförande av tillbyggnad på högst 15 kvm och uppförande av upp till två takkupor. För åtgärderna krävs endast startbesked(PBL 9 kap 4 b §). Men när är det möjligt att få ett startbesked och vad kan konsekvensen bli av att bygga utan startbesked?

Läs mer
December 6, 2021
När kan hyresvärden kräva ersättning för skador?

fastighetsratt

Vad som gäller avseende ersättningsskyldighet på grund av skador eller slitage i hyresobjekt berör de flesta, oavsett om man är hyresgäst eller hyresvärd. Frågan kommer ofta upp när hyrestiden går mot sitt slut, eftersom det är då hyresobjektet besiktigas. Nu på senare tid har frågan fått extra mycket uppmärksamhet med anledning av Migrationsverkets avveckling av olika boenden, där slitaget på flera håll har varit onormalt stort, vilket också Migrationsverket har medgivit.

Läs mer
December 3, 2021
Vad är egentligen byggmoms?

entreprenadratt

Det finns framför allt två risker med byggmoms. Om en säljare felaktigt tror att förutsättningarna för byggmoms är uppfyllda och därför inte debiterar någon moms kan Skatteverket i efterhandkräva säljaren på momsen. Om säljaren i stället felaktigt debiterar moms när förutsättningarna är uppfyllda riskerar köparen att göra ett felaktigt momsavdrag och kan i efterhand bli återbetalningsskyldig till Skatteverket. I båda situationerna riskerar den som gör fel dessutom ett skattetillägg om 20 % av momsbeloppet.

Läs mer
November 18, 2021
Vinst i tingsrätt för Nordbros klient - bilverkstad får full ersättning för utfört arbete!

tvistelosning

Nordbro har företrätt en bilverkstad som utfört ett 30-tal reparationer på färdtjänstfordon utan att ha fått betalt. I det aktuella fallet bestreds verkstadens fakturor till fullo. Åkeriet som ägde färdtjänstbilarna förnekade att reparationer överhuvudtaget hade utförts. I bakgrunden till tvisten låg bland annat förvärv av en färdtjänstverksamhet mellan samma parter.

Läs mer
November 15, 2021
Skadestånd från arbetsgivare

skatteratt

Inom arbetslivet kan det ibland uppståsituationer där en arbetstagare drabbas av en skada i tjänsten och följaktligen har rätt till ersättning, ett skadestånd, från sin arbetsgivare. Frågan som många arbetsgivare ställer sig är då hur ersättningen ska betraktas rent skattemässigt och om arbetstagaren ska ta upp ersättningen i sin deklaration och bli beskattad för den. Enligt praxis görs det skillnad mellan vilken typ av skadestånd som betalas ut, rent ekonomiskt skadestånd på grund av till exempel inkomstbortfall eller så kallat ideellt skadestånd för sveda och värk.

Läs mer
November 12, 2021
Vinst för Nordbro i ARN gällande fel i vara kort tid efter köpet

tvistelosning

Många näringsidkare känner till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet till vilken konsumenter kan anmäla näringsidkare och kostnadsfritt få sin sak prövad. Handläggningen är enbart skriftlig och besluten utfärdas i form av rekommendationer. Även om ARN:s beslut inte är tvingande så efterlevs de oftast, eftersom flertalet aktörer redovisar och svartlistar företag som inte följer ARN:s rekommendationer. Nordbro företräder därför ofta företag i dessa processer för att tillvarata deras intressen.

Läs mer
October 14, 2021
Får arbetsgivare kräva att personalen vaccinerar sig?

arbetsratt

En fråga som har fått hög aktualitet på sistone är huruvida arbetsgivare har rätt att kräva av sina anställda att de ska vara vaccinerade mot covid-19. Problemet är väldigt nytt för oss arbetsrättsjurister och det finns inga klara, entydiga rättsfall eller liknande som det går att hänvisa till. Det vi än så länge kan göra är att resonera oss fram till rimliga bedömningar. Arbetsgivare som överväger ett sådant vaccinationskrav, eller som redan har meddelat att ett krav ska införas, kan antingen tänkas grunda det på den interna arbetsmiljön eller på att verksamhetens kunder är betjänta av att personalen är vaccinerad. Eller på bådadera. Låt oss därför analysera dessa skäl ur arbetsrättslig synvinkel, på ett så objektivt sätt som möjligt. Det sistnämnda kan förstås vara svårt, eftersom frågan är väldigt laddad.

Läs mer
October 13, 2021
Tio år som processjurist på Nordbro

Nordbro har just nu en annons ute om att vi söker fler processjurister. Chefsjurist Klara Östberg har arbetat tio år på Nordbro och här delar hon med sig av hur hon har det på jobbet och berättar om varför Nordbro är just den arbetsplats som skickliga jurister borde söka sig till.

Läs mer
September 20, 2021
Dubbla vinster för Nordbro mot Tillväxtverket – återkrav av stöd vid korttidsarbete ogillas av förvaltningsrätten

tvistelosning

‍Maria Thorstensson, jurist på Nordbro, har företrätt två småföretagare som har fått beviljat och utbetalt preliminärt stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket har senare ställt krav på återbetalning. I det ena fallet rörde det sig om ett belopp om 271 000 kr och i det andra fallet hela 454 822 kr som Tillväxtverket krävde åter. I det ena ärendet nekade Tillväxtverket också ytterligare stöd.

Läs mer
July 9, 2021
Måste ett anbud undertecknas?

offentlig-upphandling

Att lämna anbud i en upphandling är en omfattande och tidskrävande process. Det gäller att läsa upphandlingsdokumentationen noga och att besvara alla frågor för att undvika att bli diskvalificerad. Om man missar en småsak i anbudet kan myndigheten inte hur som helst begära en komplettering utan att det strider mot LOU – även om viljan finns. En av de saker som man måste vara uppmärksam på är hur anbudet ska undertecknas. Kammarrätten i Stockholm avgjorde i november 2020 ett mål (nr. 4566-20) där ett anbud hade blivit diskvalificerat för att anbudsgivaren hade använt en elektronisk signatur i stället för en kopia av en egenhändig namnteckning.

Läs mer
June 17, 2021
Se upp för kapitalbrist i ditt 25 000-kronorsbolag

bolagsratt

Såhär i bokslutstider är det viktigt att vara uppmärksam på ifall det egna kapitalet åtminstone når upp till det registrerade aktiekapitalet, eller om det gångna årets resultat har tryckt ned summan under den gränsen. Det är reglerna om tvångslikvidation och personligt ansvar som föreskriver att du måste se till att bolagets tillgångar är tillräckligt stora. Oavsett om ditt bolag har ett registrerat aktiekapital på 500 000 kr, 50 000 kr eller 25 000 kr är reglerna desamma, men om du har ett 25 000-kronorsbolag är marginalen mellan kravuppfyllelse och brist som kräver åtgärd väldigt liten.

Läs mer
April 15, 2021
Kundförluster och moms

skatteratt

Skatteverket fortsätter att vara mer generösa än normalt angående momsmässiga kundförluster. Dessutom finns det en ny dom som diskuterar kreditfakturor vid förlikningar.

Läs mer
April 14, 2021
Är det tillåtet att kopiera en arkitekts ritningar utan lov?

immaterialratt

Svaret blir, som det ofta blir i juridikens värld, att det beror på. Frågan som först behöver besvaras är om ritningen är tillräckligt originell samt har en individuell särprägel och på så vis uppnår verkshöjd. Både litterära och konstnärliga verk kan uppnå verkshöjd. Varför detta är viktigt, när det kommer till arkitektsritningar, besvaras i det följande.

Läs mer
March 12, 2021
Giftorättsgods och äktenskapsförord

familjeratt

När företagare ringer till oss för att få ett äktenskapsförord skrivet är det ofta för att se till att just aktierna i bolaget inte ska behöva delas upp vid en eventuell skilsmässa. Finns delägare kan det ju också vara överenskommet dem emellan att äktenskapsförord ska upprättas, som skydd mot att nya oönskade delägare dyker upp i form av före detta äkta hälfter. Men äktenskapsförord tar förstås inte sikte ”bara” på aktieinnehav. Allt som makar äger är nämligen så kallat giftorättsgods om det inte finns testamente, gåvobrev, försäkring eller äktenskapsförord som säger att tillgången i fråga är enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning, varken mellan makar eller sambor, men för sambors del är det oavsett inget annat än bostad och bohag som delas upp.

Läs mer
March 2, 2021
Får arbetsgivaren kräva läkarintyg från första dagen?

arbetsratt

Världen är upp och ner under coronakrisen och ingenting är som det brukar vara. Regeringen inför ständigt nya regler och förändringar som påverkar vår vardag, både privat och i arbetslivet. Många arbetsgivare vänder sig nu till oss på Nordbro för att få råd kring vad som gäller och hur de ska hantera den rådande situationen. Vad gör man t.ex. när en arbetstagare har hög sjukfrånvaro och man misstänker att personen inte alls är sjuk?

Läs mer
February 2, 2021
Kreditnotor efter dom eller förlikning

skatteratt

Det är inte ovanligt att en säljare och en köpare tvistar om vilket belopp köparen faktiskt ska betala. Under tvistens gång kan parterna enas om ett lägre pris eller ta tvisten till domstol. Även när processen är i domstol kan parterna förlikas, vanligtvis med innebörden att säljaren får mindre betalt än vad som är fakturerat. Om tvisten går hela vägen till dom kan även domen såklart innebära att säljaren får mindre betalt än vad som fakturerats.

Läs mer
January 29, 2021
Vart är arbetsrätten på väg?

arbetsratt

I skuggan av coronakrisen övervägs ganska stora förändringar inom arbetsrätten, vilket har orsakat skälvningar inom både politiken och fackföreningsrörelsen. Bakgrunden är att en LAS-reform trycktes in som en del av den så kallade Januariöverenskommelsen 2019 (”JÖK:en”) mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Socialdemokraterna var måttligt roade, men har tvingats hantera frågan på grund av det knepiga parlamentariska läget. Hur det hela kommer att sluta är i skrivande stund oklart, men man kan se vissa trender i förslagen som har lagts under år 2020.

Läs mer
January 15, 2021
Hur påverkar Brexit ditt EU-varumärke, design eller patent?

immaterialratt

Har du ett EU-varumärke som registrerades innan 1 januari 2021 kommer det automatiskt att förvandlas till två varumärkesregistreringar, nämligen en EU-registrering och en nationell brittisk registrering. All registreringsinformation är fortsatt densamma, förutom att varumärket tilldelas ett nytt registreringsnummer. Om din EU-ansökan är pågående den 1 januari 2021 och framåt kommer du att, under 9 månader, kunna komplettera din ansökan med en ansökan om registrering i Storbritannien. Ansökningar om EU-varumärke som inkommer efter 31 december 2020 omfattar således inte längre Storbritannien.

Läs mer
December 15, 2020
Vinst för Nordbro - fråga om skäligt pris för VVS-entreprenad på löpande räkning

entreprenadratt

För många näringsidkare kan det kännas som en omöjlighet att få rätt mot en konsument. Framförallt när inget skriftligt avtal finns och arbetet har utförts på löpande räkning. Vad har man då för chans? För en månad sedan meddelades vinst i just ett sådant mål för VVS-firman Gärde Rör och Smide, vilken jag företrädde som ombud.

Läs mer
November 26, 2020
Är incitamentsprogram något för ditt företag?

skatteratt

Många företag har haft ett tufft år i år och vi får lite extra många frågor om vilka förmåner arbetsgivare kan erbjuda sina anställda istället för högre löner. Ett alternativ jag tänkte prata om idag kan vara att erbjuda ett incitamentsprogram. Det ger den anställde en möjlighet att växa med bolaget och en morot att stanna kvar. För företaget innebär det en möjlighet att behålla och locka till sig ny personal. Incitamentsprogram innebär att den anställde till ett förmånligt pris idag, kan bli ägare i bolaget i framtiden. Det finns två särskilt vanliga incitamentsprogram, teckningsoptioner och personaloptioner.

Läs mer
November 15, 2020
Verksamhetsutövares och fastighetsägares avhjälpandeansvar vid miljöskador

miljoratt

Föroreningsskador och allvarliga miljöskador ska avhjälpas av verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Det klassiska är förorenade markområden som kan skada eller på annat sätt bidra till olägenhet för miljön eller människors hälsa. Men även andra typer av störningar så som skador på vattenmiljön eller den biologiska mångfalden faller in under avhjälpandeansvaret.

Läs mer
August 13, 2020
Är du rätt försäkrad?

ovriga-nyheter

Utbudet av företagsförsäkringar är stort och många försäkringsbolag erbjuder branschanpassade försäkringar. Som småföretagare blir du i regel rekommenderad att teckna ett visst grundpaket. De flesta grundpaket innehåller åtminstone någon form av ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring och egendomsförsäkring. Det är så klart bra men allt för sällan tillräckligt. Många grundpaket saknar exempelvis helt rättsskyddsförsäkring. Avsaknad av rättsskyddsförsäkring kan leda till att små företag inte kan eller vågar ta risken att driva in sina fordringar. Företag som säljer tjänster och varor till större belopp mot faktura bör ha en rättsskyddsförsäkring oavsett vilken bransch man är verksam i.

Läs mer
August 6, 2020
Framgång för Nordbro i bygglovsärende avseende biltvätt

fastighetsratt

Byggnadsnämnden i Tomelilla kommun avslog i februari 2020 A.A:s ansökan om bygglov för nybyggnad av biltvätt på en centralt belägenfastighet i Tomelilla. Enligt detaljplanen skulle området användas för ”bensinstationsändamål och därmed direkt samhörigt ändamål”. Nämnden avslog ansökan om bygglov för en separat biltvätt. Länsstyrelsen i Skåne delade nämndens bedömning i ärendet. Det vill säga att biltvätt endast kunde uppföras i kombination med bensinstation.

Läs mer
June 12, 2020
Skattelättnader under coronakrisen

Man brukar säga att det finns två saker som är oundvikliga här i livet, det är döden och skatter. De senaste månaderna har dock visat oss att just betalning av skatt i viss mån kan undvikas eller i vart fall skjutas upp. Under den pågående coronakrisen har nämligen Sveriges regering och riksdag bedömt att likvida medel just nu gör mer nytta ute i samhället än hos staten. Eftersom skatt i alla dess former är en av de största och mest betungande kostnaderna för ett företag ska man inte underskatta den likviditetsräddning som de tillfälligt införda åtgärderna kan ge – om man förstår vad de innebär och när det kan vara läge att ansöka om dem.

Läs mer
April 16, 2020
Om avtal i kristider

ovriga-nyheter

Hela världen befinner sig mitt i en virusepidemi med konsekvenser för samhället som få kunde ha förutsett för bara någon månad sedan. Detta ställer flera frågor på sin spets inom juridiken. Den mest grundläggande frågan lyder hur Coronasmittan och inte minst åtgärderna för att stoppa smittspridningen påverkar allas skyldighet att följa ingångna avtal. Det kan handla om svårigheter eller omöjlighet för en leverantör att leverera en vara eller tjänst i rätt tid, men också om en köpares beställning som plötsligt blir meningslös för att syftet med beställningen går om intet.

Läs mer
April 8, 2020
Tre kriterier för en godkänd konkursansökan

bolagsratt

Det händer att fordringar inte betalas, ibland trots upprepade påminnelser. Om du dessutom misstänker att din kund är på obestånd kan det vara en idé att agera snabbt för att öka dina chanser att få betalt. Genom att lämna in en konkursansökan i rätt tid har du som oprioriterad borgenär större chans att få utdelning vid den eventuella konkursen. Men det finns anledning att vara försiktig – om du lämnar in en ogrundad konkursansökan riskerar du nämligen att ett skadeståndsanspråk riktas mot dig. För att din konkursansökan ska beviljas måste den uppfylla följande tre kriterier.

Läs mer
March 24, 2020
Om korttidspermittering - ett alternativ för att sänka personalkostnaderna

arbetsratt

Coronakrisen medför att efterfrågan snabbt ger vika inom många branscher, varvid företagen måste sänka sina kostnader. Regeringen har aviserat om ett antal stödåtgärder för företag, där stöd vid korttidspermittering av personal nog är det enskilt viktigaste stödet för framförallt mindre företag med anställda. Åtgärden syftar till att företaget inte ska behöva säga upp större delen av personalstyrkan eller rentav gå i konkurs.

Läs mer
March 23, 2020
Vad ska du tänka på om du måste sätta ditt bolag i konkurs?

bolagsratt

Majoriteten av Sveriges företag går nu igenom en svår tid som kantats av sjunkande försäljningssiffror, en konstant nedåtgående börs, sviktande betalningar och påtaglig oro för uppsägning av anställda.

Läs mer
February 26, 2020
Sänkt aktiekapital till 25 000 kr

bolagsratt

Den 28 november 2019 beslutade riksdagen att sänka lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag till 25 000 kr. Beslutet trädde ikraft den 1 januari 2020 och innebär att den som startar ett aktiebolag efter den 1 januari 2020 endast kommer att behöva ett aktiekapital på 25 000 kr. Det som avgör vilka regler som gäller är stiftelsedatumet. Är bolaget stiftat under 2019 gäller fortfarande det gamla kravet om 50 000 kr. Förändringen av aktiekapitalet utgör ett led i regeringens målsättning att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i växande företag. Den fortsatta framställningen kommer främst beröra förändringens risker med anledning av ansvarsfrågor som kan uppkomma för en verksamhet.

Läs mer
February 11, 2020
Ångerrätten vid distansavtal mellan näringsidkare och konsument avseende hantverkstjänster

entreprenadratt

Distansavtalslagen (Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) innehåller huvudsakligen bestämmelser om informationskrav och ångerrätt vid distansavtal om konsumentköp och konsumenttjänster. Dagens lagstiftning bygger på ett fullharmoniseringsdirektiv från Europarlamentet och rådet som antogs under hösten 2011.

Läs mer
January 22, 2020
Att ha, eller inte ha, kollektivavtal

arbetsratt

Sammanfattningsvis kan kollektiv- eller hängavtal både hjälpa och stjälpa dig som arbetsgivare och mitt generella råd är att teckna avtal efter behov. På en mindre arbetsplats kan det ju vara enklare för arbetsgivare och anställda att på egen hand komma överens om detaljerna så att alla blir nöjda, och effekten faktiskt bli att villkoren är bättre för bägge parter. I andra fall är det helt enkelt tryggare och smidigare för alla inblandade att ha kollektiv- eller hängavtal på plats. Jag vill inte avråda från de här avtalen utan uppmana till att, precis som med alla avtal, läsa in sig innan man skriver under.

Läs mer
November 19, 2019
Periodiseringsfondens baksida

skatteratt

Det är nog få enskilda näringsidkare som har missat att avsättningar till periodiseringsfonder kan innebära stora ekonomiska fördelar. Vad som däremot inte nämns lika ofta är de ekonomiska fallgropar som är lätta att trilla ner i om man inte är uppmärksam och planerar framåt. Tänk därför på följande innan du gör avsättningar:

Läs mer
November 6, 2019
Får man som hyresgäst överlåta sitt lokalhyresavtal till någon annan?

fastighetsratt

I en näringsidkares verksamhet är det inte ovanligt att den lokal som verksamheten drivs i är en av de viktigaste tillgångarna i rörelsen. När en lokalhyresgäst säljer sin näringsverksamhet kan denne också vilja överlåta lokalen som verksamheten drivs i. Om överlåtelsen av verksamheten avser rörelsen i lokalen uppställs ofta ett krav från köparen att säljarens lokal samtidigt ska övertas med inarbetad kundbas och läge. Lokalens marknadsvärde är en del av det värde som hyresgästen gärna vill tillgodogöra sig när rörelsen överlåtes. I sammanhanget bör man komma ihåg att om hyresgästen är ett aktiebolag och om det är aktierna i bolaget som ska överlåtas, så gäller inte hyreslagens regler.

Läs mer
November 5, 2019
Företrädaransvar

skatteratt

Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att Skatteverket under vissa förutsättningar kan rikta betalningskrav mot en legal eller faktisk företrädare för en juridisk person när det gäller obetalade skatter och avgifter eller för högt tillgodoräknad ingående moms eller punktskatt. Enligt lagtexten ska företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet medverkat till att skatten eller avgiften inte betalats eller ha lämnat sådana oriktiga uppgifter att ingående moms eller punktskatt tillgodoräknas med ett för högt belopp.

Läs mer
October 14, 2019
Hyressättning vid uthyrning av bostad

fastighetsratt

Den första oktober i år skedde vissa ändringar av den så kallade hyreslagen (12 kap jordabalken). Ändringarna har bland annat till syfte att motverka ockerhyror, särskilt vid fråga om uthyrning i andra hand. Dessa ändringar har fått omfattande medial uppmärksamhet och det är mot bakgrund av viss nyhetsrapportering som det kan vara på sin plats med vissa grundläggande förtydliganden.

Läs mer
September 20, 2019
Kontanthantering och penningtvätt

Alla bolag som bedriver yrkesmässig handel med varor för minst 5 000 euro omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som tyvärr är lika krånglig som den är relevant. I det följande tar jag upp de regler du som företagare behöver känna till för att inte riskera sanktionsavgifter eller i värsta fall verksamhetsförbud.

Läs mer
August 29, 2019
Miljöcertifiering enligt upphandlingslagstiftningen

offentlig-upphandling

Reglerna om miljöledningssystem i LOU innebär att det är möjligt att såsom kvalificeringskrav i upphandlingar ställa krav på att leverantören visar upp intyg på att bolaget arbetar efter ett miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder. (I Lag om upphandling inom försörjningssektorerna återfinns motsvarande bestämmelser). Reglerna gäller för alla typer av upphandlingar. Om en leverantör saknar intyg är det under vissa begränsningar möjligt för en leverantör att inkomma med andra likvärdiga bevis. En förutsättning för att myndigheten kan godta detta är dock att leverantören inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tidsfristen och att detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida.

Läs mer
June 12, 2019
När hästintresset blir en affärsverksamhet

hastjuridik

Ridsport är en av de största sporterna i landet och hästar är idag mycket mer än sällskaps- och sportdjur. För många är hästar och ridsport en affärsverksamhet. Hästbranschen förgrenar sig på många sätt, vi har dels en mängd olika grenar inom ridsporten, dels olika typer av verksamheter inom branschen. Allt ifrån tävlingsryttare, beridare, hästförmedlare, inackordering med mera. Gemensamt för alla inom branschen är att hästen är i fokus och målet är givetvis, som med alla affärsverksamheter, att verksamheten ska vara lönsam.

Läs mer
April 24, 2019
Anställningar - några viktiga hållpunkter

arbetsratt

Som småföretagare är du måhända också arbetsgivare, eller så, går du kanske i tankar att anställa någon för första gången. I så fall vill jag till att börja med gratulera dig och ge dig mina hedersbetygelser. Att vara eller vara på väg att bli arbetsgivare är i sig ett gott betyg, både till dig som företagare och som samhällsmedborgare.

Läs mer
April 24, 2019
Få rätt på momsen från början

skatteratt

Momsen är neutral för den som bedriver momspliktig verksamhet, vilket de flesta gör. Den ska vare sig vara en kostnad eller en intäkt i verksamheten. För att vara neutral är momsen dock förvånansvärt svår och kräver mycket av företagarens tid. Tycker du att momsen är svår från början blir den genast ännu svårare om du har kunder eller leverantörer i andra länder, hyr ut eller bygger fastigheter, sysslar med finansiell verksamhet eller handlar med begagnade varor eller skrot. För att nämna några vanliga problemområden.

Läs mer
April 16, 2019
Personligt ansvar för styrelsen i aktiebolag - en snårig möjlighet om din kund inte kan betala

bolagsratt

Har ditt företag sålt varor eller utfört arbete åt ett aktiebolag som nu visar sig inte kan betala? Har bolaget kanske till och med försatts i konkurs? En hopplös situation enligt många och möjligheten att få betalt från bolaget kanske i princip är obefintlig. Det finns dock en möjlighet att undersöka om bolagets styrelse personligen är att anse som solidariskt betalningsansvarig för bolagets skulder.

Läs mer
January 14, 2019
Anställningsstöd - en djungel av regler

arbetsratt

När du som arbetsgivare funderar på att anställa en person som står långt ifrån arbetsmarknaden finns möjlighet att få någon form av ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. De olika typerna av anställningsstöd är dock många och det gäller att hålla koll på reglerna för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig eller oavsiktligt avtala om tillsvidareanställning med den anställde.

Läs mer
November 6, 2018
Omvänd bevisbörda i skattemål?

skatteratt

Det är en ofta upprepad “sanning” att i skattemål råder omvänd bevisbörda – Skatteverket kommer med ett påstående om fusk och sedan är det upp till dig att bevisa att du har gjort rätt. Jag skriver “sanning” med citationstecken eftersom påståendet helt enkelt är falskt, åtminstone i teorin. Det är dock enkelt att förstå varifrån uppfattningen kommer, och enligt min mening vilar den främst på två grunder.

Läs mer
September 2, 2018
Återvinning i konkurs - när en betalning av en skuld ändå blir fel

bolagsratt

Reglerna kring ämnet konkurs är många och inte alltid så enkla. En vanlig fråga rör reglerna kring återvinning, dvs. när en betalning som har erlagts innan konkursen kan krävas åter. Reglerna syftar till att undvika att ett företag inför en konkurs minskar sina tillgångar genom att prioritera vissa leverantörer. Som alltid är det bättre att förekomma än att förekommas, och att ha viss kännedom om hur detta fungerar kan innebära att man undviker en framtida återbetalningsskyldighet.

Läs mer
July 31, 2018
Varför ska jag registrera bolagets immateriella tillgångar?

immaterialratt

Alla bolag har tillgångar som inte går att ta på, så kallade immateriella tillgångar. Att tillgångarna är immateriella innebär nödvändigtvis inte att de är mindre värdefulla än bolagets fysiska tillgångar. Enligt en studie från Patent- och Registreringsverket utgör de immateriella tillgångarna cirka 80 procent av bolagets värde och ibland till och med mer än så, vilket innebär att de här tillgångarna allt som oftast faktiskt utgör bolagets största värde. En uttänkt strategi avseende det juridiska skyddet för bolagets immateriella tillgångar borde alltså ingå i bolagets långsiktiga affärsplan.

Läs mer
March 28, 2018
Lär känna din avtalspart och unvik kundförluster

Först och främst är det viktigt att ta reda på vem din kund är. Det är nämligen inte alltid självklart och det är ofta svårt att utreda i efterhand. Enklast är att be om person- eller organisationsnummer av din kund, då blir det också tydligt om ”Nisse” på ”Nisses Bygg” beställer något för Nisses Bygg AB, Nisse Bygg HB eller kanske Nils Svensson med enskild firma. Det är viktigt att veta om beställningen görs av en privatperson eller för en näringsverksamhets räkning eftersom det avgör vilka lagar och regler som ska tillämpas vid allt från reklamation till preskriptionstid. Avseende näringsverksamhet är det även viktigt att veta vilken bolagsform det är, det påverkar nämligen möjligheten att kräva in betalning, vilket kommer att utvecklas nedan.

Läs mer
February 26, 2018
Lantmäteriet storstädar

fastighetsratt

Den 1 juli 2013 trädde förnyelselagen i kraft (Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret). Lagen berör dig vars fastighet har en rättighet i form av avtalsservitut, nyttjanderätt eller avkomsträtt som beviljats före den 1 juli 1968. För att inskrivningen inte ska falla bort måste du begära förnyelse före den 31 december 2018.

Läs mer
January 19, 2018
Kom ihåg att anmäla verklig huvudman senast den 1 februari 2018

bolagsratt

Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag om registrering av verklig huvudman i kraft. Lagen är ett direkt resultat av EU:s penningtvättsdirektiv som antogs 2015 och innebär att de flesta företag och föreningar har en skyldighet att anmäla vilken eller vilka fysiska personer som är dess verkliga huvudmän. Anmälan ska göras till Bolagsverket och syftet med lagen är bland annat att, genom ökad insyn i fråga om ägande och kontroll av juridiska personer, bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer
January 10, 2018
Arbetsgivarens kvittningsrätt

arbetsratt

En av de vanligaste arbetsrättsliga frågorna jag får är om man som arbetsgivare får dra av en fordran på en anställd från den anställdes lön. Enligt lag är arbetsgivarens möjlighet till kvittning begränsad och en arbetsgivare som gör en otillåten kvittning på lön riskerar att bli skadeståndsskyldig. Nedan följer en kort redogörelse för arbetsgivarens kvittningsrätt.

Läs mer
November 22, 2017
Två vanligt förekommande problem för hyresvärden vid uppsägning av lokalhyresavtal

fastighetsratt

Innan vi går in på problemen vill jag först bara nämna några ord om hyresavtalet och hyreslagen. Det som reglerar hyresförhållandet är de villkor som parterna kommit överens om, dvs. hyresavtalet. I nästan samtliga fall har parternas avtal nedtecknats skriftligen. Med det sagt är det också viktigt att veta att det kan finnas begränsningar som inte alltid syns i det skriftliga hyresavtalet. Villkor i hyresavtalet gäller nämligen inte om dessa är sämre för hyresgästen än vad som stadgas i hyreslagen, dvs. jordabalken 12 kap. I vissa fall kan dock hyreslagen frångås, det står då särskilt angivet i lagen att så kan ske. Som tumregel kan dock sägas att hyreslagen står över hyresavtalet i de fall det finns en motsättning mellan avtal och lag och avtalet är till hyresgästens nackdel.

Läs mer
October 26, 2017
Undvik beskrivande varumärken

immaterialratt

Det finns främst två skäl till att inte välja ett kännetecken som är beskrivande. För det första kan det bli svårt att registrera att sådant kännetecken. Ett varumärke eller firmanamn ska nämligen vara särskiljande för att kunna registreras. Direkt beskrivande kännetecken såsom till exempel “Bilhandlaren” för en bilsalong är i princip omöjliga att registrera. För det andra kan även registrerbara indirekt beskrivande kännetecken som till exempel beskriver försäljningsplatsen eller ägarens efternamn bli problematiska. Även om dessa går att registrera, finns det risk för att skyddsomfånget blir svag och att det därmed kan bli svårt att hindra ens konkurrenter från att använda kännetecknet.

Läs mer
August 30, 2017
Avtal om köp av tjänst mellan företag

entreprenadratt

Vi på Nordbro får ofta frågor som rör köp av tjänst företag emellan. Vad är det egentligen som gäller när en företagare utför eller beställer en tjänst av en annan företagare? Vilka rättigheter och skyldigheter har respektive företag? Vad kan du som företagare kräva från din avtalspart och vad händer om ni inte är överens?

Läs mer
July 10, 2017
Framtidsfullmakt

familjeratt

Framtidsfullmakten är en fullmakt som blir giltig i framtiden när man själv inte längre förmår fatta nödvändiga beslut av personlig eller ekonomisk karaktär. Den får dock inte omfatta beslut om medicinsk vård. Det är en form av ställföreträdarskap för vuxna, ett alternativ till god man och förvaltare. Innan lagen trädde i kraft har det inte varit möjligt att själv bestämma vem som har rätt att sköta ens angelägenheter om man hamnar i ett läge där man förlorar sin beslutsförmåga.

Läs mer
May 12, 2017
Entreprenörers möjligheter att få betalt för utförda tilläggsarbeten

entreprenadratt

Vi på Nordbro stöter ofta på utmaningar med slutkunder till entreprenörer som inte vill betala för utförda tilläggsarbeten. Det är måhända inte så märkligt då tilläggsarbeten troligtvis är det som föranleder flest entreprenadrättsliga tvister. Vid tilläggsarbeten som är anvisade av beställaren är möjligheterna att få betalt till stor del beroende av vilken typ av entreprenad det rör sig om men framförallt av vilken dokumentation som finns beträffande tilläggsbeställningen.

Läs mer
April 28, 2017
Preskription - när en fordran riskerar att bli för gammal

tvistelosning

Huvudregeln i Sverige är att en fordran preskriberas efter tio år, vilket framgår av 2 § i Preskriptionslag (1981:130). Det finns undantag från detta och ett av de viktigaste att lägga på minnet är att preskriptionstiden för en fordran mot en konsument i många fall endast är tre år. Detta gäller om fordringen avser en vara, tjänst eller annan så kallad nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit till konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

Läs mer
August 23, 2016
Upphovsrätten - arbetstagarens eller arbetsgivarens?

immaterialratt

När en anställd i ett företag skapar ett verk, t.ex. skriver en artikel, tar ett foto eller kanske hjälper till med att ta fram företagets jingel – vem får upphovsrätten till dessa verk? Hur rättigheten till ett verk ska fördelas mellan arbetstagare och arbetsgivare är inte reglerat i lag. Detta är istället något som får avtalas mellan parterna, antingen individuellt eller genom kollektivavtal.

Läs mer
July 1, 2016
Möjligheten att avtala om tidsbegränsade anställningar

arbetsratt

Inom arbetsrätten lyder huvudregeln att en anställning gäller tills vidare, om ingenting annat är särskilt avtalat. Det betyder att man som arbetsgivare måste tänka på att alltid upprätta skriftliga anställningsavtal med sina anställda. Visserligen är det lagkrav på skriftliga avtal oavsett anställningsform, men det blir förstås extra viktigt med ett sådant avtal ifall man ska anställa någon på prov, för viss bestämd tid eller som vikarie.

Läs mer
June 20, 2016
Vem bär slutligen ansvaret för fel och dröjsmål i småhusentreprenader?

entreprenadratt

I entreprenader där en entreprenör (t.ex. en generalentreprenör eller totalentreprenör) anlitat underentreprenörer kan det ibland vara svårt att fullt ut utverka ansvar av den underentreprenör som orsakat fel, skada eller annan olägenhet. Detta låter kanske något märkligt men hänger samman med att det inom entreprenaden förekommer flera olika avtal, vilka i ansvarshänseende ofta varierar. I detta nyhetsbrev uppmärksammas de skillnader i ansvar som ofta råder i småhusentreprenader där konsumenten ingått avtal med en entreprenör, vilken i sin tur anlitat underentreprenörer för visst arbete. Ofta äger konsumenten rätt att utkräva ett mer omfattande ansvar av sin entreprenör än vad denne kan utkräva av sina underentreprenörer.

Läs mer
May 24, 2016
Är det värt att gå vidare när kunden bestrider en mindre fordran?

tvistelosning

När det uppstår en tvist som inte kan lösas utan att man blir tvungen att vidta rättsliga åtgärder måste man som fordringsägare alltid ställa sig frågan hur mycket man är villig att riskera för att eventuellt få rätt? Huvudregeln är nämligen att den part som förlorar en tvist har att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Men om tvisten inte uppenbart överstiger ett halvt prisbasbelopp gäller däremot andra regler.

Läs mer
March 5, 2016
Att tänka på vid hästköp

hastjuridik

Oavsett om det är i investeringssyfte eller för att utöva sin hobby är ett hästköp många gånger en för parterna viktig affär. Enligt svensk lag betraktas en häst som en vara och beroende på vilka som är säljare och köpare har vi två olika lagar som är tillämpliga. Vid hästköp mellan två näringsidkare eller mellan två privatpersoner tillämpas köplagen. Om däremot köparen är en privatperson och säljaren en näringsidkare tillämpas istället konsumentköplagen. Beroende på vilken lag som är tillämplig på köpet och om du är köpare eller säljare finns det ett och annat att tänka på.

Läs mer
February 27, 2016
Kvarstad - en möjlig säkerhetsåtgärd

tvistelosning

Om det finns en risk att den som är skyldig pengar skaffar undan eller försvinner med egendom, kan en domstol besluta om kvarstad som en säkerhetsåtgärd. Likaså kan en domstol besluta om kvarstad när det rör en tvist om en viss egendom för att undvika att egendomen försvinner eller tappar i värde. Ett beslut om kvarstad är ett preliminärt beslut som kan komma att ändras och som sker i avvaktan på att ärendet tas upp för rättslig prövning. När ett beslut om kvarstad har fattats lämnas ärendet över till Kronofogden som får i uppdrag att verkställa beslutet.

Läs mer
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.