Statistiskt svårt att få rätt i överprövningsmål

January 13, 2022

Statistiskt är det alltjämt svårt att som klagande få rätt i överprövningsmål. Enligt Konkurrensverket avgjorde förvaltningsrätterna 3 616 mål om överprövning under 2020. I dessa mål fick klaganden helt eller delvis rätt i elva procent av fallen. Att det är svårt att få rätt innebär dock inte att det är lönlöst att överpröva.

Nordbros klient vann nyligen framgång i förvaltningsrätten i Stockholm. Exploateringsnämnden i Stockholms stad hade genomfört en upphandling genom öppet förfarande och förkastat två anbud och fattat beslut om tilldelning gentemot en tredje leverantör. Inga ytterligare anbudsgivare förekom i upphandlingen. Nordbro lyckades inte visa att klientens anbud rätteligen skulle ha antagits men däremot att klienten lidit skada till följd av att Stockholms stad tilldelat en anbudsgivare som inte uppfyllde ska-kraven i förfrågningsunderlaget. Upphandlingen måste således göras om.

Nämnden anger i förfrågningsunderlaget att anbudsgivare ska redovisa referensanläggningar samt ha yrkeskunnande och erfarenhet av att tillhandahålla liknande tjänster. Vidare framgår att anbudet ska avfattas på anbudsformulär och att anbud som inte innehåller alla begärda uppgifter kommer att förkastas.

Vinnande anbudsgivare hade dock inte redovisat någon referensanläggning utan endast generella uppgifter om erfarenhet, vilket Nämnden menade var i sin ordning eftersom förfrågningsunderlaget inte skulle tolkas som att alla uppgifter måste redovisas. Förvaltningsrätten höll dock inte med om nämndens tolkning utan konstaterade att nämnden, genom att anta ett anbud utan redovisad referensanläggning, brutit mot både likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen vid tilldelningen.

Att överpröva på egen hand är inte alldeles enkelt. Genom Nordbros telefonrådgivning kan du som abonnemangskund dock få de viktigaste verktygen samt en bedömning kring möjligheten till framgång i överprövningsmål. Nordbro biträder också gärna som ombud eller ännu hellre med granskning inför anbudsinlämning.

Jurist och Marknadschef
Hillevi Ottosson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.