Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Som anbudslämnare behöver du hantera ett flertal mer eller mindre komplicerade upphandlingsrättsliga frågeställningar. Upphandlingsdokumentationen kan vara omfattande och tidsmarginalerna är ofta små, både vid anbudslämning och när man vill få sin sak prövad rättsligt. Som anbudsansvarig kan du öka ditt bolags möjligheter att vinna i upphandlingar om du vidtar åtgärder i rätt tid. Vår upphandlingsgrupp står därför redo och kan börja med kort varsel.

Genom vår telefonrådgivning ger vi vägledning i samband med anbudslämning (anbudstrategisk rådgivning). Vi hjälper också till med att kvalitetssäkra anbud för att undvika diskvalificering, som alltför ofta sker till följd av missförstånd. Nordbros upphandlingsjurister kan också bistå med att upprätta anbud eftersom vi behärskar de vanligaste upphandlingsverktygen, såsom Tendsign.  

När ett tilldelningsbeslut innebär att du går miste om affären gör våra upphandlingsjurister en bedömning kring möjligheterna till framgång vid en överprövning. Om vi kommer fram till att utsikterna är goda, bistår vi gärna som ombud i processen.

Våra upphandlingsjurister sätter en ära i branschförståelse och insikt i den offentliga affären. Till skillnad från många andra advokat- och juristbyråer har vi medarbetare som har mångårig erfarenhet av praktiskt upphandlingsarbete inom offentlig förvaltning.

Kontakta oss för mer information
Maria Thorstensson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 31
Visa profil
Ilan Sadé

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 32
Visa profil
October 26, 2023
Vägen till framgång vid överprövning av en offentlig upphandling

offentlig-upphandling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Det är leverantören som ska bevisa att fel föreligger i upphandlingen som lett till eller kommer leda till skada för leverantören. Vissa fel är dock svårare att styrka än andra även om felet kan tyckas uppenbart. Under 2022 kom det in 3 359 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna. Men det var bara i nio procent av målen som leverantörerna fick helt eller delvis bifall. Den svåraste feltypen för leverantörer att styrka är att myndigheten har bedömt inlämnat anbud på ett felaktigt sätt. Förvaltningsdomstolarna ifrågasätter mycket sällan den utvärdering av inkomna anbud som den upphandlande myndigheten gjort av anbuden i förhållande till angivna ska-krav eller utvärderingskriterier.

Läs mer
April 6, 2023
Dubbla vinster för Nordbro i LOU-mål

offentlig-upphandling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

I båda målen tycks myndighetens invändningar mot rättelse till stora delar vara efterhandskonstruktioner. Men oavsett det så är det tydligt, i båda domarna, att lagen om offentlig upphandling och upphandlingsprinciperna har företräde framför entreprenadrättsliga principer och systematik i standardavtal.

Läs mer
August 17, 2022
Nyheter i lagen om offentlig upphandling under 2022

offentlig-upphandling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

De nya reglerna är betydligt färre – kvar finns bestämmelser som ansetts nödvändiga för att dels ge ramar för upphandlande myndigheter, dels ge skydd åt leverantörer. De nya reglerna finns i lagen om offentlig upphandling (LOU),lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). I LOU finns ett omarbetat kapitel avseende annonspliktiga upphandlingar (19 kap) och ett nytt kapitel avseende direktupphandlingar (19 a kap).

Läs mer
January 13, 2022
Statistiskt svårt att få rätt i överprövningsmål

offentlig-upphandling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Statistiskt är det alltjämt svårt att som klagande få rätt i överprövningsmål. Enligt konkurrensverket avgjorde förvaltningsrätterna 3 616 mål om överprövning under 2020. I dessa mål fick klaganden helt eller delvis rätt i elva procent av fallen. Att det är svårt att få rätt innebär dock inte att det är lönlöst att överpröva.

Läs mer
July 9, 2021
Måste ett anbud undertecknas?

offentlig-upphandling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Att lämna anbud i en upphandling är en omfattande och tidskrävande process. Det gäller att läsa upphandlingsdokumentationen noga och att besvara alla frågor för att undvika att bli diskvalificerad. Om man missar en småsak i anbudet kan myndigheten inte hur som helst begära en komplettering utan att det strider mot LOU – även om viljan finns. En av de saker som man måste vara uppmärksam på är hur anbudet ska undertecknas. Kammarrätten i Stockholm avgjorde i november 2020 ett mål (nr. 4566-20) där ett anbud hade blivit diskvalificerat för att anbudsgivaren hade använt en elektronisk signatur i stället för en kopia av en egenhändig namnteckning.

Läs mer
August 29, 2019
Miljöcertifiering enligt upphandlingslagstiftningen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Reglerna om miljöledningssystem i LOU innebär att det är möjligt att såsom kvalificeringskrav i upphandlingar ställa krav på att leverantören visar upp intyg på att bolaget arbetar efter ett miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder. (I Lag om upphandling inom försörjningssektorerna återfinns motsvarande bestämmelser). Reglerna gäller för alla typer av upphandlingar. Om en leverantör saknar intyg är det under vissa begränsningar möjligt för en leverantör att inkomma med andra likvärdiga bevis. En förutsättning för att myndigheten kan godta detta är dock att leverantören inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tidsfristen och att detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida.

Läs mer
Tvistelösning

Ibland är tvisten oundviklig. Då behöver du en jurist som är skolad i att ta processer, som kan stå upp för dig i hårda förhandlingar och som ger dig en välgrundad och realistisk bedömning av dina möjligheter. Många tvister kan lösas genom frivilliga överenskommelser efter en väl genomförd förhandling, men då och då är det bara domstolen som kan lösa upp knuten. Nordbros hela juriststab har kompetensen att driva tvistemål och står redo att ta sig an ditt ärende i domstol, nämnd eller skiljenämnd.

läs mer
Entreprenadrätt

En mycket stor andel av Nordbros kunder består av konsulter, beställare, entreprenörer och materialleverantörer inom bygg och hantverk. Hela vårt juristteam har därför en gedigen kännedom om entreprenader. Därutöver har vi en specialistgrupp med inriktning på standardavtalen och de större, kommersiella entreprenaderna. Från upphandling till tvistelösning står vi till din tjänst som en av de ledande entreprenadrättsbyråerna.

läs mer
Fastighetsrätt

Juridiken som rör fastigheter och nyttjandet av dem är ofta invecklad. Samtidigt handlar det om stora värden och om att tillgodose helt grundläggande behov för såväl företaget som för den enskilde. Behovet är därför stort av juridisk expertis. Välkommen till vår fastighetsgrupp!

läs mer
Arbetsrätt

Det enskilda rättsområde som ger upphov till flest frågor inom ramen för Nordbros telefonrådgivning är arbetsrätt. Anställningar är någonting som de flesta berörs av, antingen som arbetstagare eller som företrädare för arbetsgivaren. En arbetsgivare som gör fel kan drabbas av tuffa konsekvenser, men samtidigt är arbetsrätten mer flexibel än vad många tror. En arbetsrättsexpert som kan vägleda dig på ett praktiskt sätt och se till att alla formaliaregler följs kan bespara dig mycket, oavsett om du är arbetsgivare eller anställd.

läs mer
Familjerätt

Familjerätt är ett område som alla människor kommer i beröring med. Frågor kring samboende och äktenskap, föräldraskap, gåvor till närstående, testamenten och arv stöter alla på förr eller senare. Som med all juridik handlar mycket om att förebygga problem inför livets alla skiften. Nordbros familjerättsgrupp står till ditt förfogande oavsett var i livet du befinner dig.

läs mer
Skatterätt

Skatteområdet är oerhört brett och regelmassan är omfattande, från inkomstskatterna i de olika inkomstslagen till mervärdesskatten på omsättningar och punktskatter på olika varor och transaktioner. Till detta kommer alla regler rörande avdragsrätt. Internationella förhållanden utgör ett kapitel för sig. Som fullservicebyrå inom affärsjuridik är det en självklarhet för oss på Nordbro att erbjuda skatterättslig expertis genom vår särskilda skatterättsgrupp – Nordbro Skatt.

läs mer
Miljörätt

Juridiken som omgärdar skyddet av vår gemensamma miljö och människors hälsa har snabbt vuxit i omfång under de senaste årtiondena. Ofta finns det en stark länk till förvaltning och nyttjande av fastigheter, men ibland är miljörätten frikopplad och bör därför ses som ett eget rättsområde. Som modern byrå i framkant kan Nordbro även stå till tjänst med miljörättslig rådgivning och utgöra stöd vid tillståndsansökningar och i processer.

läs mer
Offentlig upphandling

Bestämmelserna om offentlig upphandling har förändrats med åren och blivit allt mer invecklade. För bolag som är beroende av att vinna offentliga kontrakt är upphandlingen affärskritisk. Nordbros upphandlingsjurister finns här för dig både i upphandlingsstadiet och när en upphandling inte har lett till önskat utfall.

läs mer
Hästjuridik

Hästsporten är en av Sveriges största idrotter och många frågeställningar som man stöter på som aktiv inom hästbranschen är av juridisk karaktär. Då är det självklart en fördel att ta hjälp av en jurist som också har kunskaper om hästar och hästsport. Nordbro har sedan byrån startades alltid haft ett stort antal kunder som driver hästverksamhet, vilket innebär att vi har byggt upp en särskild kompetens inom området.

läs mer
Bolagsrätt

Som ägare av eller delägare i ett aktiebolag stöter du ständigt på juridiska frågor som rör bolaget och dina egna rättigheter och skyldigheter. Sak samma gäller om din rörelse drivs som ett handels- eller kommanditbolag. Nordbros bolagsrättsgrupp arbetar dagligen med dessa frågor genom allt från rådgivning via telefon till biträde i invecklade domstolsprocesser. Vi ser fram emot att bli din långvariga bolagsrättsliga partner.

läs mer
Immaterialrätt

Immaterialrätt är det rättsområde som reglerar skyddet av olika former av immateriell egendom såsom varumärke, mönster och upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Immateriella rättigheter är ett ytterst viktigt konkurrensmedel som alla företagare bör hålla under bevakning och försvara. I digitaliseringens tidevarv blir skyddet av företagets och dess produkters unika igenkänningstecken alltmer betydelsefullt.

läs mer

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Tack för ditt meddelande! Din förfrågan har blivit mottagen.
Ojdå! Något gick fel. Vänligen testa igen.