Miljöcertifiering enligt upphandlingslagstiftningen

August 29, 2019

Nya LOU (Lag om offentligupphandling) gör det möjligt för myndigheter att i högre utsträckning än vads om var möjligt tidigare ställa krav på att leverantören ska vara miljöcertifierad eller att leverantören bedriver ett systematiskt miljöarbete. Det är också vanligt att upphandlingsdokumentationen innehåller miljökrav på det som ska upphandlas.

Ett miljöledningssystem, t.ex. ISO 14001 eller EMAS, är ett verktyg för att arbeta strukturerat och systematiskt med att förbättra bolagets miljöarbete. Att införa ett miljöledningssystem och bli certifierad är både en tidskrävande och dyr process varför många småbolag väljer att avstå.

Reglerna om miljöledningssystem i LOU innebär att det är möjligt att såsom kvalificeringskrav i upphandlingar ställa krav på att leverantören visar upp intyg på att bolaget arbetar efter ett miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder. (I Lag om upphandling inom försörjningssektorerna återfinns motsvarande bestämmelser). Reglerna gäller för alla typer av upphandlingar. Om en leverantör saknar intyg är det under vissa begränsningar möjligt för en leverantör att inkomma med andra likvärdiga bevis. En förutsättning för att myndigheten kan godta detta är dock att leverantören inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tidsfristen och att detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida.

Under senare år har det blivit allt tydligare att upphandlande myndigheter ställer fler och mer långtgående miljökrav vid upphandling av tjänster, varor och byggentreprenader. De mer långtgående kraven kan vara en följd av offentlig sektors mer rigorösa målsättning gällande att säkerställa att organisationens uppsatta miljömål uppfylls. LOU saknar bestämmelser gällande hur ett förfrågningsunderlag ska vara utformat och vilka krav och vilka kravnivåer som den upphandlandemyndigheten får ställa på leverantören respektive på den vara som upphandlas. De miljökrav som ställs av den upphandlande myndigheten ska, för att uppfylla lagens krav, vara proportionerliga dvs. lämpliga och ändamålsenliga för att uppnå sitt syfte. De ska även vara transparanta, förutsägbara och icke-diskriminerande.

Tyvärr är det inte ovanligt att myndigheter slentrianmässigt ställer krav på miljöcertifiering eller standard utan att närmare fundera på om kravet är nödvändigt för det som ska upphandlas. De nya reglerna kan därför föra med sig att konkurrensen minskar samt att lokala leverantörer utesluts i onödan från hemmakommunens upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten har gått ut med rekommendationen att om det som ska upphandlas har stor miljöpåverkan kan det vara relevant att ställa krav på att leverantören har ett miljöledningssystem. Om det inte är motiverat att ställa krav på en certifiering enligt t.ex. ISO 14001 kan det i stället vara mer lämpligt att ställa krav på miljöskyddsåtgärder som är relevanta för den aktuella upphandlingen.

Miljökrav kan även ställas så som tilldelningskriterier i upphandlingen. Av reglerna i LOU följer att när en myndighet utvärderar ett anbud på grunden ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” ska den bedöma anbudet utifrån kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas. Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till upphandlingsobjektet om kriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst eller till byggnadsverket under något skede av livscykeln.

Tilldelningskriterierna ska säkerställa en effektiv konkurrens och får inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet. De ska anges så att det utifrån leverantörens sida går att kontrollera hur väl ett anbud uppfyller kriterierna. Leverantörerna ska även kunna förstå hur anbuden utvärderas och vad som tillmäts betydelse. Myndigheten ska utvärdera anbuden utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumentationen. Det är inte förenligt med lagen att i samband med utvärderingen lägga vikt vid andra parametrar.

Om miljökrav ställs såsom tilldelningskriterier ska det innebära ett mervärde och vara möjligt att utvärdera och det ska vara möjligt för myndigheten att kontrollera och följa upp. Mot denna bakgrund är det därför väsentligt att upphandlande myndigheter överväger vilka miljökrav som faktiskt är nödvändiga och analyserar vilken möjlighet marknaden och branschen faktiskt har att kunna leverera utifrån dessa.

 LOU är ett komplext regelverk. Om du anser att kraven i ett förfrågningsunderlag är otydliga eller konkurrenshämmande rekommenderar jag att kontakta en upphandlingsjurist för en juridisk analys. Upphandlingsjuristerna på Nordbro hjälper gärna till.

Jurist
Maria Thorstensson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.