No items found.

Är du rätt försäkrad?

August 13, 2020

De flesta småföretagare som jag pratar med svarar självsäkert ja på frågan. Särskilt säkra på att företagsförsäkringen är i ordning är ofta de småföretagare som använder sig av en försäkringsförmedlare. Men sanningen är att allt för många småföretagare är, i vart fall delvis, felförsäkrade. Detta oavsett om försäkringen tecknats genom försäkringsförmedlare eller direkt med ett försäkringsbolag.

Utbudet

Utbudet av företagsförsäkringar är stort och många försäkringsbolag erbjuder branschanpassade försäkringar. Som småföretagare blir du i regel rekommenderad att teckna ett visst grundpaket. De flesta grundpaket innehåller åtminstone någon form av ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring och egendomsförsäkring. Det är så klart bra men allt för sällan tillräckligt. Många grundpaket saknar exempelvis helt rättsskyddsförsäkring. Avsaknad av rättsskyddsförsäkring kan leda till att små företag inte kan eller vågar ta risken att driva in sina fordringar. Företag som säljer tjänster och varor till större belopp mot faktura bör ha en rättsskyddsförsäkring oavsett vilken bransch man är verksam i.

Till grundpaketen kan man som företagare välja att göra tillval. Tillvalen kan vara en utökning av ansvars-,egendoms-, och avbrottsförsäkringen men det kan också vara en komplett rättsskyddsförsäkring som in sin tur kan utökas. Enligt min uppfattning har större till medelstora företag i mycket större utsträckning gjort adekvata tillval medan småföretagarna allt för ofta har gjort fel tillval eller inga tillval alls.

Det finns gott om exempel på viktiga tillval som ofta uteblir. Ett exempel är att den vanliga avbrottsförsäkringen normalt sett inte ersätter kostnader till följd av att en nyckelperson drabbas av arbetsoförmåga. För småföretag är nyckelpersoners arbetsoförmåga ett av de största riskmomenten i verksamheten. Andra exempel på viktiga tilläggsförsäkringar som lätt förbises är särskilda transportförsäkringar och maskinförsäkringar. Många grundpaket innehåller viss transportförsäkring och täcker vissa arbetsmaskiner vilket gör det särskilt svårt att veta när utökad försäkring krävs.

När du som småföretagare tecknar en företagsförsäkring bör du så ingående som möjligt beskriva din verksamhet och förklara de risker du själv ser i verksamheten för säljaren. Men ta också eget ansvar för att det blir rätt. Ta alltid del av hela utbudet och begär att få ta del av kostnaden för respektive tillägg. Många tillägg, höjningar av ersättningstak och angivna verksamhetsgrenar påverkar premien endast marginellt.

När du jämför offerter från olika försäkringsbolag ska du inte glömma att jämföra innehåll, självrisker och ersättningstak. Om vi tar rättsskyddsförsäkringarna som ett exempel så varierar grundsjälvriskerna mellan 1 000 kr och 25 000 kr hos de större försäkringsbolagen. Den löpande självrisken varierar mellan 20 och 30 procent och ersättningstaket mellan fem och tio prisbasbelopp.

Förändringar i verksamheten

Det ligger i sakens natur att många småföretag växer och ändrar sin verksamhet. Mycket vanligt är att nya verksamhetsgrenar tillkommer. I många fall innebär förändringarna att bolaget står helt eller delvis utan försäkringsskydd. Det kan vara så små förändringar som att du tidigare utfört entreprenader med egen personal men istället börjat hyra ut samma byggnadsarbetare till andra byggföretag.

Även omsättningen kan vara avgörande. Om du har angivit en för låg omsättning baserad på tidigare år kan konsekvensen bli att ersättningen sätts ned eller helt uteblir.

Gör gärna en årlig genomgång av din försäkring där du kontrollerar och eventuellt korrigerar framförallt verksamhet och omsättning. Om ditt bolag har förändrat sin verksamhet bör du göra samma grundläggande överväganden som när du tecknar en ny försäkring.

Jurist och Marknadschef
Hillevi Ottosson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.