Inkasso

Nordbros obestånds- och inkassogrupp kombinerar den personliga servicen och tillgängligheten över telefon med automatisk databehandling och moderna IT-verktyg. Den juridiska kompetensen gör att vi direkt kan hantera de frågor som skuldindrivningen kan ge upphov till.

Har du eller ditt bolag utestående fakturor som inte har blivit betalda? Våra lättillgängliga, webbaserade lösningar innebär att du lätt kan skapa dig en bra rutin för obetalda fordringar och inkassohanteringen flyter på snabbt och smidigt. Du kan sedan följa dina ärendens status på din kundsida. Uppkommer det frågor hos dig eller hos oss tar vi snabbt kontakt med varandra via telefon.

Vårt mål är att baserat på vår juridiska kompetens och ekonomiska hänsyn ge dig bästa möjliga vägledning. Vår obestånds- och inkassogrupp månar dessutom om att även ge den betalningsskyldige ett gott bemötande, eftersom vi vet att den som är skyldig dig pengar i dag kan bli din kund igen.

Den initiala inkassotjänsten

Alla ärenden som nyregistreras hos oss hamnar per automatik i den initiala inkassotjänsten.  Ett inkassoärende börjar som huvudregel med att vi granskar ärendet och gör eventuella justeringar för att säkerställa att ärendet är komplett och korrekt. Därefter skickar vi ut ett skriftligt inkassokrav som förutom fakturabeloppet innehåller såväl upparbetad ränta som lagstadgade avgifter. Om kravet förblir obetalt är nästa naturliga steg att lämna ärendet till Kronofogden, vilket Nordbro gör utan att inhämta accept från dig som kund. Det är Kronofogden som fastställer din kunds skyldighet att betala och det är också Kronofogden som med tvångsåtgärder – om det går så långt – kan mäta ut tillgångar så att du får betalt.

Nordbro sköter all kontakt med myndigheten och agerar på samtliga avvikelser som kan inträffa och ser till att det ständigt är framdrift i ärendet.

Förblir ärendet obetalt efter ett handläggningsår hos Kronofogden, eller om våra handläggare i ett tidigare skede bedömer att en sådan process är fruktlös med tanke på gäldenärens betalningsförmåga överförs istället ärendet till vår efterbevakningstjänst.

Blir ärendet betalt i den initiala inkassotjänsten tillgodogör sig Nordbro endast lagstadgade avgifter. Såväl ränta och som kapital utbetalas i sin helhet till dig som kund!

Efterbevakning

Efterbevakningstjänsten innebär att Nordbro bevakar din kunds ekonomiska situation och kontinuerligt påminner kunden om att skulden är obetald. Nordbro kan också göra bedömningen att kravet ska skickas till Kronofogden och hanterar då all administration hänförligt dit. Till skillnad från den initiala inkassotjänsten ovan står Nordbro alla kostnader som hänför sig till ärendet. Det gäller även avvikelsehantering i form av delgivningar, konkurser, skuldsanering o s v. Tjänsten är alltså helt provisionsbaserad och utöver ränta och avgifter behåller Nordbro 10 % av lyckat indrivet kapital. Fullständiga villkor och prislista hittar du här.

Småmålstjänst

En fordran under ett halvt prisbasbelopp kallas för småmål, eller, i domstol, förenklat tvistemål. Den så kallade småmålsgränsen går år 2024 vid 28 650 kr. Om ett inkassoärende under småmålsgränsen blir bestritt överförs ärendet från inkassoavdelningen till vår småmålstjänst. Småmålstjänsten innebär att ärendet hanteras av en jurist som har i uppdrag att förhandla fram ett så högt förlikningsbelopp som möjligt. Nordbro har fullt mandat att anta och förkasta bud men antar aldrig bud under 25 % av tvistigt kapitalbelopp.

Priset för småmålshanteringen är provisionsbaserat, så om Nordbro skulle misslyckas uppstår ingen kostnad för dig som kund. Provisionen består av 100 % ränta och avgifter och 50 % av kapitalbeloppet.

Hur registrerar jag ett nytt krav?

Innan du registrerar ett nytt krav ser vi gärna att du på något sätt har påmint din kund då en faktura kan försvinna med posten eller hamna i skräpmappen. Om du har skickat en påminnelse utan att betalning inkommit är det dags att lämna över ärendet till oss.

Nya inkassoärenden registreras via kundportalen som du alltid når uppe till höger här på vår hemsida. Inloggningsuppgifter har skickats i samband med att du blev kund hos oss, om du behöver nya går det bra att kontakta oss via e-post eller telefon.  

Väl inloggad fyller du i formuläret under “skapa krav” där vi efterfrågar information om din kund och fakturan/fakturorna. I formuläret finns många hjälptexter som du får fram genom att trycka på frågetecknen intill rutorna som ska fyllas i. Självklart är du alltid välkommen att slå oss en signal om det dyker upp frågor.

Vilka är de lagstadgade avgifterna ni lägger på kravet?

De avgifter vi lägger på kravet är bestämda enligt lag. För närvarande ser avgifterna ut som följer:

Påminnelseavgift/
Förseningsavgift
60/450 kr
Inkassoavgift 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Avi och påminnelse vid amorteringsplan 60 kr
Ansökan om betalningsföreläggande 680 kr
Verkställighetsavgift hos Kronofogden 600 kr
Delgivningskostnad 1000 kr

 

Det är din kund som står för avgifterna om ärendet blir betalt.

Vad händer hos kronofogden?

Beredningen hos Kronofogden är uppdelad i två delar; inledningsvis fastställer Kronofogden skulden (meddelar utslag) och därefter gör Kronofogden en tillgångsundersökning. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 680 kr plus moms och tas ut av dig när ansökan görs. Kostnaden läggs på skulden och fås alltså tillbaka vid en lyckad utmätning eller om kunden betalar självmant. Om gäldenären inte betalar självmant, men skulden fastställs, kommer ärendet att lämnas över till verkställighetskontoren för tillgångsundersökning. Om Kronofogden inte hittar några tillgångar att mäta ut får du som sökande stå för en verkställighetskostnad om 600 kr exkl. moms.

I vissa fall, t ex vid fastighetsutmätning, kan man som sökanden bli skyldig att betala ytterligare, och betydligt högre avgifter till Kronofogden. För det fall Nordbro tackar ja till att medverka i en fastighetsutmätning för din räkning kommer du att bli tillfrågad först.

Om ärendet ligger på vår efterbevaknings- eller småmålstjänst står Nordbro för alla avgifter och inhämtar därmed inga accepter från dig.

När får min kund en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är information om en persons betalningsförmåga, t e x historik hos Kronofogden som kreditupplysningsföretagen inhämtar och lämnar ut till alla som har legitimt skäl att veta (t ex banker och företag). Om din kund är en privatperson eller enskild firma får han eller hon en anmärkning först när skulden hos Kronofogden är fastslagen. Din kund har i sådana lägen i princip alltid aktivt godkänt skulden. Om din kund är ett företag (med undantagför enskild firma) får företaget en anmärkning redan då ansökan lämnas in.

Att motta ett inkassokrav innebär aldrig en betalningsanmärkning.

Skulle en ansökan visa sig vara fel, t ex om du för sent inser att du faktiskt har fått betalt, måste vi enligt god inkassosed vi ansöka om rättelse så att din kunds anmärkning försvinner. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du får en betalning direkt till dig så undviker vi felaktiga betalningsanmärkningar och onödiga kostnader.

Hur lång tid tar det att få betalt?

Efter det att ärendet överlämnas till Kronofogden tar det numera ca tre månader innan ett utslag meddelas. Om gäldenären är svår att nå, kan det gå upp mot sex månader innan vi får något besked från Kronofogden. Verkställighetskontoren hos Kronofogden har ärendet hos sig i ett år, och ibland sker tillgångsundersökningen i nära anslutning till att utslaget meddelats men det kan också dröja till slutet av handläggningsåret. Denna handläggningstid kan vi tyvärr inte påverka annat än att genom skyndsam handläggning från Nordbros sida se till att ansökan och eventuellt efterkommande yttranden inkommer snabbt till myndigheten.

Om Kronofogden kommer fram till att din kund saknar utmätningsbara tillgångar fortsätter vi bevaka fakturan inom ramen för vår efterbevakningstjänst.

På efterbevakningstjänsten är det din kunds betalningsförmåga som styr hur fort det går. Vi påminner kontinuerligt din kund om sin skuld och vidtar olika åtgärder för att få din kund att börja betala.

Vad händer om min kund vill betala genom delposter?

Om din kund kontaktar oss och är villig att avbetala skulden i två eller flera delposter, förbehåller vi oss rätten att bevilja detta. Tänk på att det är bättre att pengarna kommer in, även om det tar lite tid. På detta sätt upprätthålls också en fortsatt god kontakt mellan dig och din kund. Handläggarna bedömer alltid varje enskild plan mot den tidsfrist vi vet att en ansökan till Kronofogden, eller andra åtgärder, innebär.

Vad händer om min kund bestrider fakturan?

Om din kund bestrider din faktura måste vi enlig lag upphöra med den summariska indrivningen (inkassoprocessen). Beroende på hur stort beloppet är hanteras ärendet olika. I båda fallen kommer vi att informera dig via e-post där vi också skickar med vad din kund har anfört som skäl för sitt bestridande.

Om ärendets totalbelopp ligger under den så kallade småmålsgränsen överförs ärendet per automatik till vår småmålstjänst. År 2022 är denna gräns ca 24 150 kr. Småmålstjänsten innebär att en jurist på Nordbro kontaktar din kund i syfte att förhandla med denne för att få ut ett så högt förlikningsbelopp som möjligt. Tjänsten är helt provisionsbaserad och lyckas vi inte, kostar det dig ingenting. Lyckas vi fördelas indrivet kapitalbelopp 50/50 och Nordbro tillgodogör sig även ränta och avgifter. Exempelvis:

Fakturans belopp är 10 000 kr. Dröjsmålsräntan uppgår till 520 kr och avgifterna till 180 kr. Förlikningsbeloppet blir 7 500 kr.

7 500 - 520 - 180 = 6 800 kr

50 % av 6 800 = 3 400 kr (du erhåller)

3 400 + 520 + 180 = 4 100 kr (provision till Nordbro)

Vill du inte att våra jurister ska hantera ärendet inom ramen för denna tjänst måste du återkalla ärendet inom sju dagar från att du fått information om att ärendet har blivit bestritt. Vill du återkalla ärendet och hantera det själv eller via annat ombud debiteras du provisionstäckning motsvarande avgifter och eventuellt ränta, beroende på om ärendet legat på inkasso- eller efterbevakningstjänsten.

Om ärendets totalbelopp överstiger ett halvt prisbasbelopp är reglerna om rättegångskostnader annorlunda. Precis som vid småmål informerar vi dig skriftligen att ärendet blivit bestritt och vad som anförts som skäl. Det står dig därefter fritt att anlita oss eller annat ombud för att företräda dig i saken. Som avtalskund kan du alltid ringa och diskutera tvisten med någon av våra processjurister – kostnadsfritt.

Hur många timmar en jurist måste lägga ner på ett mål och därmed hur kostsam en process kommer att bli är svårt att avgöra på förhand. Tidsåtgången styrs bland annat av målets karaktär, vilka invändningar din kund gör osv.

Vad händer om jag får betalt direkt till mig?

Om du får betalt för en faktura du har lämnat till oss är det väldigt viktigt att vi får veta det så fort som möjligt så vi kan hantera detta korrekt. Om vi inte får besked om s k direktbetalningar finns det risk för att din kund får felaktiga krav eller en felaktig betalningsanmärkning. Om vi nödgas göra en rättelse till följd av att vi inte fått besked om en direktbetalning, får du som kund stå den kostnaden.

Vad kostar det?

Nordbro har några av de lägsta priserna på marknaden. Om inga avvikelser sker debiterar vi följande provisioner:

 • Inkassotjänst
  - Avgifter: 100%
  - Ränta 0%
  - Kapital 0%
 • Efterbevakningstjänst
  - Avgifter: 100%
  - Ränta: 100%
  - Kapital: 10%
 • Småmålstjänsten
  - Avgifter: 100%
  - Ränta: 100%
  - Kapital: 50%

Följande priser gäller vid avvikelsehantering:

 • Delgivning: 1500 kr
 • Avhysning: 5000 kr
 • Manuell uppläggning av inkassouppdrag: 750 kr/tim
 • Återkallelser och rättelser till följd av felaktig eller bristfällig information från kund: 1500 kr/ärende
 • Anmälan av fordran i konkurs, företagsrekonstruktion eller skuldsanering: 180 kr
 • Ansökan om verkställighet av dom: 750 kr

Samtliga priser och avgifter är exklusive moms.

Vid återkallelse debiteras provisionstäckning motsvarande den provision Nordbro skulle ha erhållit vid lyckat ärende.

Fullständiga villkor hittar du här

Vad är provisionstäckning?

Det finns sällan skäl att återkalla ett ärende. Om du ändå vill återkalla ett aktivt ärende kommer vi inte längre att driva ärendet mot din kund. Den provision vi skulle ha fått in vid ett lyckat ärende kommer istället debiteras dig. Denna provision kallas provisionstäckning. Provision  däremot, är till skillnad från provisionstäckning,  intäkter vi har tillgodogjort oss efter lyckad indrivning, alltså efter att gäldenären har betalt – antingen till dig eller till oss.

Vad händer om jag återkallar fakturan?

Om du har fått betalt direkt till dig ska du hellre meddela en betalning på samma belopp till oss. Har du inte fått betalt för hela fakturan inklusive ränta och avgifter kommer vi fortsätta att driva in resterande belopp.

Du behöver heller inte återkalla en faktura även om du skriver av den i din bokföring. Genom vår efterbevakningstjänst bevakar vi din kunds betalningsförmåga och den dagen vi lyckas få in betalning åt dig kan du boka upp den intäkten igen. Det är därför alltid bäst att låta fakturan ligga kvar hos oss.

Om du ändå vill återkalla en faktura kontaktar du oss per telefon eller e-post. Då får du betala den provision Nordbro hade tillgodogjort sig vid ett lyckat ärende, s k provisionstäckning. Du har alltid sju dagar på dig att återkalla ett ärende när vi byter prislista, i så fall utgår bara provisionstäckning för den tjänst ärendet låg på innan överföring.

Tvistelösning

Ibland är tvisten oundviklig. Då behöver du en jurist som är skolad i att ta processer, som kan stå upp för dig i hårda förhandlingar och som ger dig en välgrundad och realistisk bedömning av dina möjligheter. Många tvister kan lösas genom frivilliga överenskommelser efter en väl genomförd förhandling, men då och då är det bara domstolen som kan lösa upp knuten. Nordbros hela juriststab har kompetensen att driva tvistemål och står redo att ta sig an ditt ärende i domstol, nämnd eller skiljenämnd.

läs mer

Ilan Sadé

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 32
Entreprenadrätt

En mycket stor andel av Nordbros kunder består av konsulter, beställare, entreprenörer och materialleverantörer inom bygg och hantverk. Hela vårt juristteam har därför en gedigen kännedom om entreprenader. Därutöver har vi en specialistgrupp med inriktning på standardavtalen och de större, kommersiella entreprenaderna. Från upphandling till tvistelösning står vi till din tjänst som en av de ledande entreprenadrättsbyråerna.

läs mer

Charlotte Jansson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 36
Fastighetsrätt

Juridiken som rör fastigheter och nyttjandet av dem är ofta invecklad. Samtidigt handlar det om stora värden och om att tillgodose helt grundläggande behov för såväl företaget som för den enskilde. Behovet är därför stort av juridisk expertis. Välkommen till vår fastighetsgrupp!

läs mer

Johan Joelsson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 34
Arbetsrätt

Det enskilda rättsområde som ger upphov till flest frågor inom ramen för Nordbros telefonrådgivning är arbetsrätt. Anställningar är någonting som de flesta berörs av, antingen som arbetstagare eller som företrädare för arbetsgivaren. En arbetsgivare som gör fel kan drabbas av tuffa konsekvenser, men samtidigt är arbetsrätten mer flexibel än vad många tror. En arbetsrättsexpert som kan vägleda dig på ett praktiskt sätt och se till att alla formaliaregler följs kan bespara dig mycket, oavsett om du är arbetsgivare eller anställd.

läs mer

Maria Thorstensson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 31
Familjerätt

Familjerätt är ett område som alla människor kommer i beröring med. Frågor kring samboende och äktenskap, föräldraskap, gåvor till närstående, testamenten och arv stöter alla på förr eller senare. Som med all juridik handlar mycket om att förebygga problem inför livets alla skiften. Nordbros familjerättsgrupp står till ditt förfogande oavsett var i livet du befinner dig.

läs mer

Hanna Nilsson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 27
Skatterätt

Skatteområdet är oerhört brett och regelmassan är omfattande, från inkomstskatterna i de olika inkomstslagen till mervärdesskatten på omsättningar och punktskatter på olika varor och transaktioner. Till detta kommer alla regler rörande avdragsrätt. Internationella förhållanden utgör ett kapitel för sig. Som fullservicebyrå inom affärsjuridik är det en självklarhet för oss på Nordbro att erbjuda skatterättslig expertis genom vår särskilda skatterättsgrupp – Nordbro Skatt.

läs mer

Solveig Liljekvist

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 20
Miljörätt

Juridiken som omgärdar skyddet av vår gemensamma miljö och människors hälsa har snabbt vuxit i omfång under de senaste årtiondena. Ofta finns det en stark länk till förvaltning och nyttjande av fastigheter, men ibland är miljörätten frikopplad och bör därför ses som ett eget rättsområde. Som modern byrå i framkant kan Nordbro även stå till tjänst med miljörättslig rådgivning och utgöra stöd vid tillståndsansökningar och i processer.

läs mer

Ilan Sadé

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 32
Offentlig upphandling

Bestämmelserna om offentlig upphandling har förändrats med åren och blivit allt mer invecklade. För bolag som är beroende av att vinna offentliga kontrakt är upphandlingen affärskritisk. Nordbros upphandlingsjurister finns här för dig både i upphandlingsstadiet och när en upphandling inte har lett till önskat utfall.

läs mer

Maria Thorstensson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 31
Hästjuridik

Hästsporten är en av Sveriges största idrotter och många frågeställningar som man stöter på som aktiv inom hästbranschen är av juridisk karaktär. Då är det självklart en fördel att ta hjälp av en jurist som också har kunskaper om hästar och hästsport. Nordbro har sedan byrån startades alltid haft ett stort antal kunder som driver hästverksamhet, vilket innebär att vi har byggt upp en särskild kompetens inom området.

läs mer

Charlotte Jansson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 36
Bolagsrätt

Som ägare av eller delägare i ett aktiebolag stöter du ständigt på juridiska frågor som rör bolaget och dina egna rättigheter och skyldigheter. Sak samma gäller om din rörelse drivs som ett handels- eller kommanditbolag. Nordbros bolagsrättsgrupp arbetar dagligen med dessa frågor genom allt från rådgivning via telefon till biträde i invecklade domstolsprocesser. Vi ser fram emot att bli din långvariga bolagsrättsliga partner.

läs mer

Erik Roos

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 39
Immaterialrätt

Immaterialrätt är det rättsområde som reglerar skyddet av olika former av immateriell egendom såsom varumärke, mönster och upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Immateriella rättigheter är ett ytterst viktigt konkurrensmedel som alla företagare bör hålla under bevakning och försvara. I digitaliseringens tidevarv blir skyddet av företagets och dess produkters unika igenkänningstecken alltmer betydelsefullt.

läs mer

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Tack för ditt meddelande! Din förfrågan har blivit mottagen.
Ojdå! Något gick fel. Vänligen testa igen.