Familjerätt

Familjerätt

Nordbro är i grunden en affärsrättslig byrå, men våra kunder har givetvis även behov av stöd inom de rättsområden som hör privatlivet till. Därför har vi en bred kompetens inom familjerätt och kan bistå med familjerättsliga handlingar och avtal inom samtliga områden, såsom:

  • Samboavtal
  • Äktenskapsförord
  • Gåvobrev
  • Skuldebrev
  • Testamenten
  • Framtidsfullmakter

Vi erbjuder konkurrenskraftiga fastpriser för de ovanstående handlingarna och ännu förmånligare paketpriser vid behov av flera handlingar på en gång. Genom att ha nödvändiga papper på plats kan mycket huvudbry, tråkiga överraskningar och konflikter undvikas.

Utöver de handlingar för vilka vi tar fasta priser, kan vi även stå till tjänst med bodelningsavtal och diverse skifteshandlingar. I de fallen kan vi i regel ge prisuppskattningar på förhand.

Ibland uppstår förstås bekymmer ändå. Det kan alltid uppkomma tolkningsfrågor och allt kan inte regleras på förhand. Oenighet kan exempelvis uppstå om vilken egendom som tillhör vem efter att en relation har tagit slut, eller om hur ett arvskifte ska gå till efter att någon har gått bort. Nordbros familjerättsjurister går gärna in som ombud i eventuella tvister och hjälper till att lösa dem. Här kommer vår vana vid domstolsprocesser väl till pass.

Ring oss för att få svar på dina frågor och för att få ett helhetsgrepp om dina familjerättsliga behov!

Kontakta oss för mer information
Hanna Nilsson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 27
Visa profil
Frida Nilsson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 35
Visa profil
Linus Olofsson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 22
Visa profil
January 16, 2024
Vad händer med hyresrätten vid separation och dödsfall när det bara står ett namn på kontraktet?

fastighetsratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

En hyresvärd kan inte hindra en hyresgäst från att bli sambo eller gifta sig och låta partnern flytta in. Men vad händer om hyresgästen sedan väljer att separera från sin partner eller om hyresgästen dör? I vilka fall har partnern rätt att överta kontraktet? För att kunna svara på frågan måste man beakta både familjerättsliga och hyresrättsliga aspekter.

Läs mer
January 24, 2023
Lån eller gåva?

familjeratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Under de senaste tio åren har de dykt upp lite titt som tätt – avgörandena från högre instanser i frågan om en överföring av pengar utgjorde ett lån eller en gåva, samt vem som ska bevisa vad. Så sent som den 10 januari i år kom Svea hovrätt med en ny dom på samma tema: mål T 6548-22. Svea hovrätt ålade, liksom tingsrätten, dödsboet efter en sambo bevisbördan för att överföringar till den kvarlevande sambon har utgjort lån och inte gåvor.

Läs mer
November 29, 2022
5-årsjubileum för framtidsfullmakten!

familjeratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring. Det betyder att den anhörige kan hjälpa till med att exempelvis betala de löpande räkningarna. Det finns en turordning i 17 kap. föräldrabalken som berättar vem som ska anses vara anhörig. Främst kommer make eller sambo och längst ner i turordningen finns syskonbarn. Bedömningen av om någon är uppenbart oförmögen görs av den anhörige som riskerar att bli skadeståndsskyldig om så inte är fallet.

Läs mer
September 23, 2022
HD:s avgörande om gåvor har vänt uppochner på rättsläget

familjeratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Drygt ett år har nu passerat sedan Högsta domstolen förra sommaren meddelade dom i T4171-20, det så kallade ”Buffa-målet”, och vi kan dra slutsatsen att utfallet sannerligen skakat om familjejuridiken i dess grundvalar. Målet handlade om Ugo Buffa, som genom regelrätta gåvor överfört ca 33 miljoner kr till sin 54 år yngre fru, som han hunnit vara gift med 1,5 år innan han avled 83 år gammal. Hans tre barn väckte talan mot änkan och begärde att gåvorna skulle återgå till pappans kvarlåtenskap.

Läs mer
March 12, 2021
Giftorättsgods och äktenskapsförord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

När företagare ringer till oss för att få ett äktenskapsförord skrivet är det ofta för att se till att just aktierna i bolaget inte ska behöva delas upp vid en eventuell skilsmässa. Finns delägare kan det ju också vara överenskommet dem emellan att äktenskapsförord ska upprättas, som skydd mot att nya oönskade delägare dyker upp i form av före detta äkta hälfter. Men äktenskapsförord tar förstås inte sikte ”bara” på aktieinnehav. Allt som makar äger är nämligen så kallat giftorättsgods om det inte finns testamente, gåvobrev, försäkring eller äktenskapsförord som säger att tillgången i fråga är enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning, varken mellan makar eller sambor, men för sambors del är det oavsett inget annat än bostad och bohag som delas upp.

Läs mer
July 10, 2017
Framtidsfullmakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Framtidsfullmakten är en fullmakt som blir giltig i framtiden när man själv inte längre förmår fatta nödvändiga beslut av personlig eller ekonomisk karaktär. Den får dock inte omfatta beslut om medicinsk vård. Det är en form av ställföreträdarskap för vuxna, ett alternativ till god man och förvaltare. Innan lagen trädde i kraft har det inte varit möjligt att själv bestämma vem som har rätt att sköta ens angelägenheter om man hamnar i ett läge där man förlorar sin beslutsförmåga.

Läs mer
Tvistelösning

Ibland är tvisten oundviklig. Då behöver du en jurist som är skolad i att ta processer, som kan stå upp för dig i hårda förhandlingar och som ger dig en välgrundad och realistisk bedömning av dina möjligheter. Många tvister kan lösas genom frivilliga överenskommelser efter en väl genomförd förhandling, men då och då är det bara domstolen som kan lösa upp knuten. Nordbros hela juriststab har kompetensen att driva tvistemål och står redo att ta sig an ditt ärende i domstol, nämnd eller skiljenämnd.

läs mer
Entreprenadrätt

En mycket stor andel av Nordbros kunder består av konsulter, beställare, entreprenörer och materialleverantörer inom bygg och hantverk. Hela vårt juristteam har därför en gedigen kännedom om entreprenader. Därutöver har vi en specialistgrupp med inriktning på standardavtalen och de större, kommersiella entreprenaderna. Från upphandling till tvistelösning står vi till din tjänst som en av de ledande entreprenadrättsbyråerna.

läs mer
Fastighetsrätt

Juridiken som rör fastigheter och nyttjandet av dem är ofta invecklad. Samtidigt handlar det om stora värden och om att tillgodose helt grundläggande behov för såväl företaget som för den enskilde. Behovet är därför stort av juridisk expertis. Välkommen till vår fastighetsgrupp!

läs mer
Arbetsrätt

Det enskilda rättsområde som ger upphov till flest frågor inom ramen för Nordbros telefonrådgivning är arbetsrätt. Anställningar är någonting som de flesta berörs av, antingen som arbetstagare eller som företrädare för arbetsgivaren. En arbetsgivare som gör fel kan drabbas av tuffa konsekvenser, men samtidigt är arbetsrätten mer flexibel än vad många tror. En arbetsrättsexpert som kan vägleda dig på ett praktiskt sätt och se till att alla formaliaregler följs kan bespara dig mycket, oavsett om du är arbetsgivare eller anställd.

läs mer
Familjerätt

Familjerätt är ett område som alla människor kommer i beröring med. Frågor kring samboende och äktenskap, föräldraskap, gåvor till närstående, testamenten och arv stöter alla på förr eller senare. Som med all juridik handlar mycket om att förebygga problem inför livets alla skiften. Nordbros familjerättsgrupp står till ditt förfogande oavsett var i livet du befinner dig.

läs mer
Skatterätt

Skatteområdet är oerhört brett och regelmassan är omfattande, från inkomstskatterna i de olika inkomstslagen till mervärdesskatten på omsättningar och punktskatter på olika varor och transaktioner. Till detta kommer alla regler rörande avdragsrätt. Internationella förhållanden utgör ett kapitel för sig. Som fullservicebyrå inom affärsjuridik är det en självklarhet för oss på Nordbro att erbjuda skatterättslig expertis genom vår särskilda skatterättsgrupp – Nordbro Skatt.

läs mer
Miljörätt

Juridiken som omgärdar skyddet av vår gemensamma miljö och människors hälsa har snabbt vuxit i omfång under de senaste årtiondena. Ofta finns det en stark länk till förvaltning och nyttjande av fastigheter, men ibland är miljörätten frikopplad och bör därför ses som ett eget rättsområde. Som modern byrå i framkant kan Nordbro även stå till tjänst med miljörättslig rådgivning och utgöra stöd vid tillståndsansökningar och i processer.

läs mer
Offentlig upphandling

Bestämmelserna om offentlig upphandling har förändrats med åren och blivit allt mer invecklade. För bolag som är beroende av att vinna offentliga kontrakt är upphandlingen affärskritisk. Nordbros upphandlingsjurister finns här för dig både i upphandlingsstadiet och när en upphandling inte har lett till önskat utfall.

läs mer
Hästjuridik

Hästsporten är en av Sveriges största idrotter och många frågeställningar som man stöter på som aktiv inom hästbranschen är av juridisk karaktär. Då är det självklart en fördel att ta hjälp av en jurist som också har kunskaper om hästar och hästsport. Nordbro har sedan byrån startades alltid haft ett stort antal kunder som driver hästverksamhet, vilket innebär att vi har byggt upp en särskild kompetens inom området.

läs mer
Bolagsrätt

Som ägare av eller delägare i ett aktiebolag stöter du ständigt på juridiska frågor som rör bolaget och dina egna rättigheter och skyldigheter. Sak samma gäller om din rörelse drivs som ett handels- eller kommanditbolag. Nordbros bolagsrättsgrupp arbetar dagligen med dessa frågor genom allt från rådgivning via telefon till biträde i invecklade domstolsprocesser. Vi ser fram emot att bli din långvariga bolagsrättsliga partner.

läs mer
Immaterialrätt

Immaterialrätt är det rättsområde som reglerar skyddet av olika former av immateriell egendom såsom varumärke, mönster och upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Immateriella rättigheter är ett ytterst viktigt konkurrensmedel som alla företagare bör hålla under bevakning och försvara. I digitaliseringens tidevarv blir skyddet av företagets och dess produkters unika igenkänningstecken alltmer betydelsefullt.

läs mer

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Tack för ditt meddelande! Din förfrågan har blivit mottagen.
Ojdå! Något gick fel. Vänligen testa igen.