Vad händer med hyresrätten vid separation och dödsfall när det bara står ett namn på kontraktet?

January 16, 2024
En hyresvärd kan inte hindra en hyresgäst från att bli sambo eller gifta sig och låta partnern flytta in. Men vad händer om hyresgästen sedan väljer att separera från sin partner eller om hyresgästen dör? I vilka fall har partnern rätt att överta kontraktet? För att kunna svara på frågan måste man beakta både familjerättsliga och hyresrättsliga aspekter.
Rätten att bo kvar i bostaden utifrån det familjerättsliga perspektivet

Om hyresgästen var i ett parförhållande men inte gift och hade för avsikt att bo i hyresrätten tillsammans med sin partner när hyresavtalet ingicks kan hyresrätten bli samboegendom eftersom den var en bostad som skaffades för sambornas gemensamma bruk. Om samboförförhållandet sedan upphör på grund av att samborna vill gå skilda vägar eller någon av dem dör kan det bli fråga om bodelning. Vid bodelningen har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få den på sin lott. Den som anses bäst behöva bostaden behöver dock inte alls vara den som står på kontraktet. Om hyresrätten tillhörde den andre sambon krävs det dock att det också kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Om hyresrätten inte utgör samboegendom, exempelvis på grund av att den undantagits i ett samboavtal, kan den inte ingå i en bodelning. Den kan trots detta bli föremål för överlåtelse på liknande grunder - att den sambon som bäst behöver bostaden får rätt att ta över den om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det krävs dock synnerliga skäl för att få ta över hyresrätten om samborna inte har eller har haft barn tillsammans.

Om hyresgästen var gift och ansöker om äktenskapsskillnad eller dör är det obligatoriskt med en bodelning. På liknande sätt som för sambor gäller att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få den på sin lott. Detta gäller även om makarna har upprättat äktenskapsförord där hyresrätten gjorts till enskild egendom. Även i detta fall krävs dock att det ska vara skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Hyreslagens syn på överlåtelser mellan sambor och makar

Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Det finns dock ett antal undantag. Det krävs exempelvis inte att hyresvärden samtycker till en överlåtelse som skett genom bodelning. Undantaget gäller inte bara regelrätt bodelning utan också när en sambo tagit över hyresrätten trots att den inte var samboegendom. I dessa fall måste hyresvärden acceptera den nya hyresgästen.

Om en överlåtelse ska ske behöver dock de formella krav som finns i övrigt också vara uppfyllda. Det finns ett lagstadgat krav på att en skriftlig handling ska upprättas över bodelningen. För att överlåta hyresrätten genom bodelning krävs alltså att det framgår av ett skriftligt bodelningsavtal att den andre maken eller sambon får ta över hyresrätten. Vidare krävs så klart också att det finns en gällande hyresrätt för den make eller sambo som står på kontraktet. I ett rättsfall från Svea Hovrätt (mål nr ÖH 2646-22) hade en hyresgäst gått bort och dennes före detta maka skulle få överta hyresrätten enligt ett bodelningsavtal mellan henne och hyresgästens dödsbo. Dödsboet hade emellertid blivit uppsagt på grund av förverkande eftersom hyrorna inte hade betalats i tid och bodelningen hade skett efter att uppsägningstiden hade gått ut. Vid prövningen av om hyresavtalet skulle förlängas hade bodelningsavtalet ingen betydelse. Den avlidne hyresgästens före detta maka fick således inte ta över hyresrätten med hjälp av bodelningsavtalet.

Ett sammanfattande svar på frågan är att en hyresvärd i regel måste acceptera en överenskommelse mellan makar och sambor eller deras dödsbon gällande överlåtelse av hyresrätten vid separation eller dödsfall. Dock under förutsättning att vissa formella villkor uppfylls.  

Önskar du hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal eller har du frågor rörande hyresrätt? Kontakta i så fall gärna mig eller någon av mina kollegor.

Jurist
Frida Nilsson
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.