Vinst för Nordbro i ARN gällande fel i vara kort tid efter köpet

November 12, 2021

Många näringsidkare känner till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet till vilken konsumenter kan anmäla näringsidkare och kostnadsfritt få sin sak prövad. Handläggningen är enbart skriftlig och besluten utfärdas i form av rekommendationer. Även om ARN:s beslut inte är tvingande så efterlevs de oftast, eftersom flertalet aktörer redovisar och svartlistar företag som inte följer ARN:s rekommendationer. Nordbro företräder därför ofta företag i dessa processer för att tillvarata deras intressen.

För näringsidkare som säljer varor till konsumenter finns alltid risken att konsumenten gör gällande ett fel som näringsidkaren inte bär ansvaret för. Ett väldigt vanligt fall är att konsumenten kort tid efter köpet upptäcker en skada, varvid konsumenten förutsätter att ansvaret åvilar säljaren. Konsumentköplagen föreskriver då att näringsidkarenför att undgå ansvar måste bevisa att skadan – eller ett förstadium till skadan– inte fanns när varan överläts på konsumenten. Ibland visar sig flera skador eller avvikelser samtidigt, varpå vissa erkänns av säljaren som fel som denne ansvarar för, medan andra påstås bero på handhavandefel från konsumentens sida. Nyligen meddelade ARN beslut i ett ärende där precis dessa frågor aktualiserades. Beslutet var en stor framgång för näringsidkaren, då nämnden gick helt på dennes linje.

I det aktuella fallet hade min klient, ett bolag som bedriver försäljning av båtar, sålt en båt till en konsument. Båten och dess motor var av årsmodell 2008 och hade vid tidpunkten för köpet 122 gångtimmar. Båten provkördes utan anmärkning och levererades kort därefter. Två dagar efter att båten hämtats av köparen uppstod ett motorhaveri. Vid felsökningen konstaterades det att två cylindrar var utsatta för korrosion (rost)samt att vipparmsbryggor och stötstänger var spräckta och krökta på dessa cylindrar.

Köparen gjorde gällande att samtliga fel funnits vid köpet och att min klient därför hade ansvar för dessa. Min klient åtog sig ansvaret för att det förelegat korrosion vid köpet, men ansåg att övriga skador endast kunnat uppstå på grund av handhavandefel. Skadorna på motorn utöver korrosionen fanns uppenbart inte vid köptillfället, eftersom båten i så fall inte hade kunnat framföras. Köparen gjorde å sin sida gällande att dessa fel hade uppstått på grund av korrosionen.

Köparen krävde i första hand hävning, i andra hand ett prisavdrag om 393 000 kronor och i tredje hand ett avhjälpande till en nivå där båt och motor blev funktionsdugliga. Köparen krävde även skadestånd om 37 400 kr för felsökningskostnader.

Ett antal besiktningsmän undersökte båten. Dessa besiktningsmän delade min klients bedömning att det akuta haveriet hade orsakats av att vatten trängt in i motorn från avgassidan, men påstod i olika grad att korrosionen hade haft en inverkan på haveriet. Genom att tydligt redogöra för båtmotorns uppbyggnad och funktion kunde jag påvisa att vatten enbart kan tränga in från avgassidan om båten handhas felaktigt. Det fanns ingen möjlighet att korrosionen skulle ha orsakat skadorna på motorn, utan detta berodde uteslutande på det inträngande vattnet. ARN delade denna bedömning och ansåg därför att min klient inte hade något ansvar för andra fel än för korrosionen. Då min klient redan hade erbjudit sig att byta ut de korroderade kolvarna, blev ARN:s rekommendation att min klient skulle avhjälpa korrosionen på kolvarna och ersätta köparen med 15 000 kronor för kostnader i samband med haveriet.

Slutsatsen att ta med sig är att det finns goda möjligheter för näringsidkare att stå på sig mot konsumenter – även när skador visar sig kort efter köptillfället. Säljarens felansvar gäller endast sådana fel som funnits vid köptillfället. Näringsidkaren kan visserligen ha bevisbördan, men med god kännedom om sin produkt och tydliga redogörelser och bevis för varför de aktuella felen och skadorna inte kan ha funnits vid köptillfället, eller uppstått på grund av andra fel som funnits vid den tidpunkten, har en näringsidkare alla möjligheter att få rätt.

Jurist
Johan Joelsson
LL.M.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.