Vinst för Nordbro - fråga om skäligt pris för VVS-entreprenad på löpande räkning

December 15, 2020

15 december 2020

För många näringsidkare kan det kännas som en omöjlighet att få rätt mot en konsument. Framförallt när inget skriftligt avtal finns och arbetet har utförts på löpande räkning. Vad har man då för chans? För en månad sedan meddelades vinst i just ett sådant mål för VVS-firman Gärde Rör och Smide, vilken jag företrädde som ombud.

Gärde Rör och Smide är en liten familjefirma med tre anställda. Firman anlitades av en konsument för en relativt omfattande VVS-entreprenad i ett stort gammalt timmerhus utanför Östersund. Arbetet bestod i att installera vatten- värme- och avloppssystem i huset, som byggts på 1800-talet och där det från början inte fanns något VVS-system. Konsumenten hade omfattande önskemål om hur arbetet skulle utföras så att det skulle bli så snyggt och diskret som möjligt och många ändringar gjordes under entreprenadens utförande. Det var kort sagt många omständigheter som låg till grund för tidsåtgången och därigenom priset för entreprenaden.

Efter att talan väckts i tingsrätten kunde konstateras att tvisten i princip enbart rörde frågan om skäligt pris. Framförallt med fokus på antalet timmar som hade lagts ned i entreprenaden och de omständigheter som låg till grund för tidsåtgången. När det kommer till skälighet finns en dom som kom för några år sedan som brukar kallas för Gripenhusdomen (NJA 2016 s. 1011). Domen klargör bland annat att bevisbördan ligger på näringsidkaren att styrka att priset är skäligt och preciserar vilket underlag som krävs för att domstolen ska kunna avgöra att priset är skäligt vid sin bedömning. I Gripenhusdomen ansåg Högsta domstolen bland annat att antalet debiterade timmar ska vara godtagbara med hänsyn till arbetet, det vill säga att timdebiteringen ska spegla verkligheten. Utifrån det kan sedan bedömning göras huruvida priset är skäligt.

En viktig del i en entreprenörs bevisning för faktisk tidsåtgång är många gånger tidrapporter. I Gripenhusmålet ansågs inte tidrapporterna tillräckliga då dessa enbart innehöll uppgift om nedlagd tid, inte hur tiden fördelades på olika arbetsmoment. I målet med Gärde Rör och Smide fokuserade jag därför på att dels presentera de tidrapporter som fanns, dels komplettera dessa med utförliga vittnesmål från de anställda på firman. Jag använde mig också av två sakkunniga med gedigen erfarenhet inom bygg och VVS som fick intyga att debiterade tid måste anses vara skälig i förhållande till det arbete som utförts.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att tidrapporterna tillsammans med fakturorna inte kunde ge någon klar bild av vilket arbete som hade utförts, men att med vittnesmål och utlåtanden från sakkunniga under huvudförhandlingen kunde den debiterade tidsåtgången bedömas som skälig utifrån arbetets art, omfattning och utförande.

Något att dra lärdom av från den här vinsten är att ett gediget grundarbete alltid lönar sig. Många gånger kan det kännas som ett ändlöst framtagande av uppgifter och redogörande för detaljer under förberedelsen inför huvudförhandling. Men det är inte sällan bevisningen som är avgörande i mål som rör skälighet. När ombud och part tillsammans gör ett grundligt arbete ökar chanserna till vinst!

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.