Dubbla vinster för Nordbro i LOU-mål

April 6, 2023

Nordbro har nyligen företrätt två olika klienter i överprövningsmål. Båda målen rörde frågor om prisuppgifter i anbud.

1.    Kan ett påslag vara negativt?

I det första målet upphandlande en småländsk kommun ett ramavtal för hantverkstjänster inom bygg. Upphandlingen avsåg tio delområden, varav måleri var ett av delområdena. Av prisbilagan framgick att anbudsgivaren skulle lämna ett pris för påslag på materialkostnaden. Nordbros klient angav ett prispåslag om minus 100 procent, dvs. ett negativt påslag, som i praktiken innebär att anbudsgivaren bjuder på materialet. Den upphandlande myndigheten ändrade dock uppgiften till noll procent vid anbudsutvärderingen varpå ett på förhand angivet fiktivt pris om 500 000 kr medräknades vid anbudsutvärderingen.

Nordbros klient blev till följd av ändringen utan kontrakt i upphandlingen och överprövade därför tilldelningsbeslutet. Såsom grund för överprövningen anfördes att det saknades uttryckliga instruktioner i upphandlingsdokumentationen om att det skulle vara förbjudet att lämna negativa priser eller att noll procent påslag var det lägsta tillåtna priset.

Kommunen motiverade sin korrigering med att anbudet inte innehållit efterfrågade obligatoriska uppgifter i form av ett påslag enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkterna 1, 4 och 6. Kommunens menade att ett påslag inte kan vara negativt utan måste vara minst noll.

Förvaltningsrätten konstaterade att det som huvudregel är tillåtet att offerera negativa anbudspriser och procentsatser i upphandlingar som genomförs med stöd av LOU. Vidare konstaterade förvaltningsrätten att det inte av upphandlingsdokumentationen framgår att kommunen har uppställt något obligatoriskt krav i form av ett förbud mot negativa procentsatser eller att den procentsats som lägst får lämnas i prisbilagan skulle vara noll procent. Slutligen konstaterade förvaltningsrätten att det saknas stöd för kommunens påstående gällande att ”påslag” generellt innebär att det minsta påslaget som kan anges är noll procent. Förvaltningsrätten ansåg inte att det kan uteslutas att ordet påslag i vissa sammanhang även kan innefatta avdrag eller negativa påslag. Därmed hade kommunen inte fog för att korrigera bolagets anbud och sätta bolagets procentsats till noll procent. Anbudet skulle rätteligen ha utvärderats såsom det var skrivet. Förvaltningsrätten förordnade att upphandlingen skulle rättas på så sätt att anbudet utvärderades i ursprungligt skick. Men efter meddelad dom beslutade kommunen att avbryta upphandlingen istället för att rätta.

2.    Bortfaller obligatoriska krav om prisuppgift när prisfält saknas?

Det andra målet avsåg en upphandling genomförd av en statlig myndighet där myndigheten upphandlade en renoveringsentreprenad. Avtalet tilldelades en entreprenör och vår klient valde att överpröva upphandlingen på den grund att vinnande anbudsgivare inte lämnat prisuppgifter i enlighet med obligatoriska krav.

I förfrågningsunderlaget återfanns dessa obligatoriska krav i en markbilaga och i anbudsmallen saknades prisfält vilket förde med sig att anbudsgivaren fick upprätta en egen prisbilaga för att kunna lämna detta pris. Den vinnande anbudsgivaren hade dock inte lämnat prisuppgifter i enlighet med kravet. Upphandlande myndighet begärde in en komplettering från vinnande anbudsgivare vilket vår klient ansåg stod i strid med upphandlingslagstiftningen och likabehandlingsprincipen.

Den upphandlande myndigheten hänvisade till att det var förenligt med upphandlingslagstiftningen att begära in prisuppgifterna i efterhand utifrån reglerna om dialog. Myndigheten menade också att de uppgifter som efterfrågades inte var att betrakta såsom obligatoriska krav eftersom kraven var upptagna i en markbilaga. Myndigheten anförde att man tillämpat koderna i AMA AF konsekvent vid upprättande av såväl AF som de tekniska beskrivningarna, vilket skulle tala för att krav i en teknisk beskrivning inte kan utgöra krav i själva upphandlingen. Om kravet varit obligatoriskt skulle det rätteligen ha placerats under koden AFB. Myndigheten ansåg att man därmed var förhindrad att diskvalificera den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, särskilt mot bakgrund av att prisuppgifterna inte var en del av anbudsutvärderingen.

Förvaltningsrätten konstaterade att prisuppgifterna utgjorde tydliga obligatoriska krav trots placeringen i upphandlingsdokumentationen. Att placeringen av kraven inte följde den utformning som är brukligt enligt AMA AF och att anbudsformuläret saknade prisfält föranledde ingen annan bedömning. Utifrån LOU var kraven utformade på ett sätt som gjorde dem obligatoriska. Vidare konstaterade förvaltningsrätten att reglerna om dialog inte medger att det är möjligt att komplettera anbudet med nya uppgifter. Anbudet från vinnande anbudsgivare skulle därför rätteligen ha diskvalificerats vid anbudsutvärderingen. Nordbros klient, som var placerad på en andra plats i utvärderingen, hade därmed lidit skada. Förvaltningsrätten fann därför att upphandlingen skulle rättas genom att anbudet från vinnande leverantör inte skulle få beaktas. Även i detta fall valde myndigheten dock att avbryta upphandlingen istället för att rätta den.

Reflektioner

I båda målen tycks myndighetens invändningar mot rättelse till stora delar vara efterhandskonstruktioner. Men oavsett det så är det tydligt, i båda domarna, att lagen om offentlig upphandling och upphandlingsprinciperna har företräde framför entreprenadrättsliga principer och systematik i standardavtal.

Har du frågor om offentlig upphandling? Jag och mina kollegor är aldrig längre än ett samtal bort!

Jurist
Maria Thorstensson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.