Nordbro lanserar Visselblåsartjänst

April 11, 2022

I december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen innebär en skyldighet för arbetsgivare med minst 50 anställda att tillhandahålla en intern visselblåsarfunktion för rapportering av missförhållanden.

Med missförhållanden avses i lagstiftningen ageranden och förhållanden som har ett allmänintresse. Det kan till exempel röra sig om kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöbrott, hot mot människors eller djurs liv och hälsa samt penningtvätt och finansiering av terrorism. Missförhållandet ska vidare ha anknytning till företagets verksamhet och den som rapporterar ska ha skälig anledning att anta att informationen är sann för att omfattas av det lagstiftade skyddet mot repressalier och hindrande åtgärder.  

I den nya lagen, som ersätter den gamla visselblåsarlagen, ställs nya krav på företag med 50 anställda och uppåt att tillhandahålla visselblåsarfunktion i form av interna rapporteringskanaler samt information till anställda m fl om möjligheterna att rapportera missförhållanden.

I korthet innebär den nya lagen följande:

• Särskilda rapporteringskanaler ska upprättas om företaget har 50 anställda eller fler.

• Uppgift om visselblåsares identitet omfattas av sekretess.

• Personkretsen som omfattas av skyddet har utökats till att inte bara gälla arbetstagare, utan även exempelvis praktikanter, aktieägare som är verksamma inom bolaget och konsulter.

• Det ska finnas möjlighet att rapportera skriftligen, muntligen eller vid fysiskt möte.

• Visselblåsarfunktionen ska ta emot rapport om eventuella missförhållanden, ha kontakt med visselblåsare, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling om uppföljningen.

• Rapporteringskanal kan skötas internt hos verksamhetsutövaren eller genom att anlita utomstående aktör.

Visserligen gäller kravet på interna rapporteringskanaler endast för företag med minst 50 anställda, men det kan även för mindre företag finnas goda skäl att införa en egen visselblåsarfunktion. Lagen innehåller nämligen även bestämmelser som alla arbetsgivare, oavsett storlek, måste iaktta. Att ha en intern rapporteringskanal ökar chanserna att eventuella missförhållanden i verksamheten upptäcks på ett tidigt stadium och hanteras internt. Om en intern visselblåsarfunktion inte finns, är den rapporterande personen hänvisad till att rapportera till en myndighet eller, i sista hand, offentliggöra informationen om missförhållandet i verksamheten.

Visselblåsartjänst

Nordbro erbjuder nu sina kunder en visselblåsartjänst innebärande att Nordbro tillhandahåller de interna rapporteringskanaler och underlag som den nya lagstiftningen kräver. Hantering av visselblåsarärenden sköts av våra erfarna jurister med högt uppställda krav på dokumentation, sekretess och personuppgiftsbehandling. I tjänsten ingår även en kundanpassad visselblåsarpolicy som uppfyller de informationsskyldigheter som den nya lagen ålägger företag.

Grundavgiften för visselblåsartjänsten uppgår till 2 900 kr per år. Timtaxaför löpande arbete är 1 800 kr och tillämpas om rapportering leder till uppföljning och bedömning.

Detta ingår:

- Intern visselblåsarfunktion hos Nordbro

- Rapporteringskanal

- Kundanpassad visselblåsarpolicy

- Mottagande och återkoppling av rapportering

- Uppföljning och bedömning av rapportering sker på löpande räkning

Mer information om vårt erbjudande hittar du här: Visselblåsartjänst

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.