Tingsrättsvinst för Nordbros klient

March 14, 2023

Småhusentreprenad och löpande muntliga överenskommelser innebär inte att loppet är kört!

Vid ny- och tillbyggnad av bostadshus till privatpersoner gäller särskilda bestämmelser i Konsumenttjänstlagen. I 51 §Konsumenttjänstlagen anges att det som konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning och priset eller grunderna för hur priset bestäms gäller om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt. Med otydliga avtal kan det som Entreprenör därför vara svårt för att få betalt. Men inte omöjligt.

Parternas avtal

Jag har nyligen företrätt ett Byggföretag som sommaren 2018 fick kontakt med ett konsumentpar vilka önskade hjälp med att färdigställa en påbörjad småhusbyggnation, där tidigare entreprenör försatts i konkurs.

Byggföretaget och Beställarna skrev ett kontrakt avseende färdigställandet och kontraktssumman sattes till 3,6 milj. kr. Kontraktet reglerade bland annat debiteringsnormen för ändrings- och tilläggsarbeten och till kontraktet bilades en rad handlingar så som tekniska beskrivningar och ritningar. Två bilagor innehöll listor med olika arbetsmoment och därtill kopplade prisuppgifter.

Tvisten

För de utförda arbetena betalade Beställarna endast knappt 2,9 milj. kr till Byggföretaget varpå tvisten var ett faktum.

När målet nådde tingsrätt förelåg flera tvistefrågor varav de största kan sammanfattas som;

1.      Avtalets innehåll och omfattning. Parterna hade olika uppfattning om hur kontraktet och bilagorna skulle tolkas och därmed också hur ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten skulle beräknas. Byggföretaget ansåg sig berättigat till en entreprenadsumma om drygt 4,4 milj. kr efter beräkning av ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten. Beställarna ansåg å andra sidan att entreprenadsumman med anledning av tillkommande och avgående arbeten endast uppgick till drygt 3,6 milj. kr.

2.      Förekomst av fel och rätt till prisavdrag. Beställarna ansåg att fel förelåg i entreprenaden som gav dem rätt till ett prisavdrag på drygt 1,6 milj. kr. Byggföretaget bestred både felets förekomst och rätten till prisavdrag och menade därtill att reklamation inte skett i rätt tid.

3.      Vite. Enligt kontraktet hade Beställarna rätt till ett vite om 30 000 kr vilket bestreds av Byggföretaget som ansåg att rät till tidsförlängning förelåg.

Sammanfattningsvis yrkade Byggföretaget på ersättning med 1,5 milj. kr för utfört arbete medan Beställarna genstämningsvis yrkade på ersättning med drygt 900 000 kr för förseningsvite och prisavdrag på grund av fel.

Tingsrättens bedömning

Allt som allt ansåg tingsrätten att entreprenadsumman uppgick till knappt 4,2 milj. kr, att det förelåg endast ett mindre fel vilket medförde rätt till ett prisavdrag på 3 000 kr samt att det inte förelåg någon rätt för Beställarna till förseningsvite. Totalt blev således Beställarna skyldiga att betala Entreprenören ett kapitalbelopp om knappt 1,3 milj. kr och dröjsmålsränta (per idag ca 300 000 kr) samt rättegångskostnader om 400 000 kr.

Höga krav på bevisningen

De viktigaste framgångarna i målet var att tingsrätten delade Byggföretagets uppfattning om hur kontraktet skulle tolkas och att tingsrätten även delade Byggföretagets uppfattning om vilka överenskommelser som träffats under arbetets gång.

Gällande tolkningen av kontraktet och prisbilagorna (beräkning av ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) ansåg Entreprenören att tolkning skulle ske i enlighet med ordalydelsen medan Beställarna hade en annan uppfattning. Domstolen ansåg dock att Beställarna inte lyckades bevisa en gemensam partsvilja för att kontraktet i denna del inte skulle tolkas enligt ordalydelsen.

Gällande ett av felpåståendena kan man säga att situationen var den omvända. Då ansåg Beställarna att avtalshandlingen skulle gälla medan Byggföretaget menade att parterna träffat nya överenskommelser. I det skriftliga kontraktet angavs att innerväggarna på ovanvåningen skulle vara av lättbetong. Det var ostridigt i målet att innerväggarna hade byggts upp i ett annat utförande, nämligen med reglar, isolering, plywood, gips och puts. För detta påstådda fel begärde Beställarna ett prisavdrag på knappt 700 000 kr, vilket påstods utgöra kostnaden för att riva innerväggarna och bygga upp dem i en avtalsenlig konstruktion. Tingsrätten ansåg det utrett i målet, utifrån den bevisning som hade presenteras, däribland två vittnen, att den förändrade konstruktionen av innerväggarna hade skett efter godkännande från Beställarna.

Skriftliga avtal

I de bästa av världar ska du som Entreprenör alltid se till att ha ett skriftligt entreprenadkontrakt vid en nybyggnation av bostadshus. Sker muntliga överenskommelser under entreprenadens gång se till att göra skriftliga bekräftelser för att säkra bevisning. Skulle ni inte ha något skriftligt kontrakt och/eller ha gjort muntliga överenskommelser under entreprenadens gång, så behöver det inte nödvändigtvis betyda att det är ”kört”. Kontakta mig eller Nordbros juristavdelning så kan vi hjälpa till med att upprätta och granska avtal, ge rådgivning och driva process.

Avslutningsvis

Domen har överklagats. Hovrätten har per idag ännu inte fattat beslut om prövningstillstånd meddelas eller ej, dvs om hovrätten ska ta upp målet till prövning eller om tingsrättens dom som gäller. Rev 2024-01-26, framgång även i Hovrätt för Nordbros klient. Läs gärna även artikel daterad 2024-01-26.

 

 

Jurist
Charlotte Jansson
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.