Personligt ansvar för styrelsen i aktiebolag - en snårig möjlighet om din kund inte kan betala

April 16, 2019

16 april 2019

Har ditt företag sålt varor eller utfört arbete åt ett aktiebolag som nu visar sig inte kan betala? Har bolaget kanske till och med försatts i konkurs? En hopplös situation enligt många och möjligheten att få betalt från bolaget kanske i princip är obefintlig. Det finns dock en möjlighet att undersöka om bolagets styrelse personligen är att anse som solidariskt betalningsansvarig för bolagets skulder.

Kortfattat ska styrelsen, enligt reglerna i aktiebolagslagens 25 kap. 13-17§§, agera när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital förbrukats till mer än hälften eller när det vid verkställighet visat sig att bolag saknar tillgångar. Om bolagets styrelse underlåter någon av punkterna i nämnda bestämmelser och/eller inte beslutar om att likvidera bolaget svarar styrelsens ledamöter solidariskt med bolaget för skulder som uppkommer efter tidpunkten för underlåtenheten. Under dessa omständigheter kan man alltså rikta sitt krav mot styrelsen i det bolag som man ingått avtal med.

Från dessa regler finns ett antal undantag vilket kan leda till tvist om huruvida personligt ansvar föreligger eller ej. Om styrelseledamoten till exempel kan visa att denne inte varit försumlig i sin position kan denne gå fri från ansvar. Bevisbördan för att denne inte agerat försumligt ligger hos styrelseledamoten.

Enligt NJA 2014 s. 948 uppstod även frågan om huruvida en styrelseledamot som visserligen varit försumlig och underlåtit att vidta adekvata åtgärder ändå kunde gå fri från ett personligt betalningsansvar då borgenären haft vetskap om underlåtenheten och inte förbehållit sig rätten att göra det solidariska personliga ansvaret gällande. Högsta domstolen kom fram till att man som borgenär i denna situation inte får anses vara särskilt skyddsvärd, eftersom man faktiskt kände till bolagets ekonomiska situation. Det kan därför vara bra att känna till att om man avser att ingå avtal med ett bolag som man vet har ekonomiska bekymmer, så kan vetskapen om detta begränsa möjligheten till att utkräva ett personligt betalningsansvar hos styrelsen.

Sammanfattningsvis så är det inte är helt lätt att avgöra om det föreligger personligt ansvar eller ej. För att fastställa detta krävs oftast en utredning och en genomgång av allt tillgängligt material avseende bolaget. Trots detta kan invändningar göras från styrelsen som kan innebära att de går fria från ansvar. Med detta sagt är det inte en omöjlighet att göra sin fordran gällande gentemot en styrelseledamot och det kan vara en god idé, särskilt när det rör sig om större fordringar, att kontrollera hur möjligheten i just det specifika fallet ser ut.

Har du frågor om personligt ansvar eller vill att vi utreder om det föreligger i ett visst bolag? I så fall kan vi på Nordbro hjälpa dig.

Jurist
Hanna Nilsson
LL.M.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.