Om korttidspermittering - ett alternativ för att sänka personalkostnaderna

March 24, 2020

24 mars 2020

Coronakrisen medför att efterfrågan snabbt ger vika inom många branscher, varvid företagen måste sänka sina kostnader. Regeringen har aviserat om ett antal stödåtgärder för företag, där stöd vid korttidspermittering av personal nog är det enskilt viktigaste stödet för framförallt mindre företag med anställda. Åtgärden syftar till att företaget inte ska behöva säga upp större delen av personalstyrkan eller rentav gå i konkurs.

Reglerna håller för närvarande på att tas fram och därför kan det återstå en del frågetecken kring detaljer i förslaget. På myndigheten Tillväxtverkets hemsida, www.tillvaxtverket.se, läggs information ut fortlöpande. Alla som vill få del av stödet vid korttidspermittering av personal uppmanas därför att så gott som dagligen gå in på Tillväxtverkets hemsida och hålla sig informerade. Här följer en sammanfattning av reglerna och svar på några frågor som har dykt upp bland företagare som har kontaktat Nordbro.

Permittering innebär helt enkelt att anställda inte behöver arbeta under permitteringstiden, men i stort sett bibehåller sin lön. Det kan finnas regler om detta i kollektivavtal, där även lönens storlek kan justeras under permitteringstiden. För dig som har kollektivavtal är det fortfarande så att du ska vända dig till den fackliga organisationen för att nå en överenskommelse om permittering, som sedan läggs till grund för det statliga stödet. Om du saknar kollektivavtal gäller i stället andra regler, som i korthet återges i det följande.

Enligt förslaget ska en företagare för att få rätt till statlig ersättning nå en överenskommelse med personalen om nedsatt arbetstid med 20 %, 40 % eller som mest 60 %. Staten betalar då tre fjärdedelar av kostnaden för lön och sociala avgifter som hänför sig till denna permitteringstid. Resterande fjärdedel av kostnaden står delvis arbetsgivaren för, delvis den anställde själv genom en smärre lönesänkning. Tabell för detta finns på Tillväxtverkets hemsida. Fördelningen gäller för månadslöner som maximalt uppgår till 44 000 kr. Vid högre lön än så får arbetsgivaren stå för den överskjutande delen, eller möjligen träffa en särskild överenskommelse med den anställde om kostnadsfördelning.

För icke kollektivavtalsbundna företag ska minst 70 % av personalen gå med på att bli korttidspermitterade enligt någon av de tre nivåerna. Arbetsgivaren ska skriva ett avtal med dessa anställda där permitteringen och dess nivå, d v s 20 %, 40 % eller 60 %, ska framgå. Samma nivå måste gälla för alla anställda. Det bör också framgå av avtalet att arbetsgivaren har rätt att säga upp det mer eller mindre omedelbart om förhållandena ändras, så att de anställda återgår i vanlig tjänst. Nordbro kommer att kunna leverera permitteringsavtal till kunder som beställer sådana under vecka 13.

Det kommer att vara möjligt att ändra på permitteringsnivån om man märker att man har lagt sig på fel nivå. En ändring kräver dock ett nytt avtal med de anställda som berörs.

Stödet kommer enligt Tillväxtverket att kunna sökas från och med den 7 april 2020, men perioden som är stödberättigad påbörjades redan den 16 mars 2020. Det är alltså fullt möjligt att nu omgående träffa överenskommelse med berörd personal – antingen via facken om kollektivavtal finns eller med minst 70 % av personalstyrkan om kollektivavtal saknas, enligt vad som har nämns ovan. Tillväxtverket anger dessutom uttryckligen att avtal kan tas fram retroaktivt, så även om det inte finns något skriftligt avtal på plats än kan permitteringen inledas genom muntlig överenskommelse. Det är dock viktigt att det skriftliga avtalet kommer på plats så snart som möjligt.

Stödet kan kombineras med andra anställningsstöd och – vilket är viktigt – även ges för permittering under uppsägningstid. Detta var fram till nyligen oklart och den bakomliggande lagen berättigar inte till stöd för en anställd efter att en uppsägning har lämnats, men här vill alltså regeringen enligt Tillväxtverket gå längre och även ge stöd för permitteringstid hänförlig till uppsägningstid. Som arbetsgivare kan man således säga upp personal och fortfarande både räkna in den personalen när majoriteten på minst 70 % ska uppnås och erhålla stöd för permittering.

Det kan säkert uppstå följdfrågor vilka fortfarande inte är besvarade, i och med att systemet är nytt och detaljerna i skrivande stund inte har redovisats. På Nordbro följer vi händelseförloppet noggrant och står till tjänst med nödvändiga avtal och – om inte korttidspermittering skulle vara en tillräcklig åtgärd i ditt fall – uppsägningshandlingar och rådgivning rörande uppsägningar.

Jurist
Ilan Sadé
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.