Dubbla vinster för Nordbro mot Tillväxtverket – återkrav av stöd vid korttidsarbete ogillas av förvaltningsrätten

September 20, 2021

Maria Thorstensson, jurist på Nordbro, har företrätt två småföretagare som har fått beviljat och utbetalt preliminärt stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket har senare ställt krav på återbetalning. I det ena fallet rörde det sig om ett belopp om 271 000 kr och i det andra fallet hela 454 822 kr som Tillväxtverket krävde åter. I det ena ärendet nekade Tillväxtverket också ytterligare stöd.

Enligt 5a § första stycket i lagen om stöd vid korttidsarbete ska stöd lämnas till en enskild arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket. Enligt andra stycket i samma paragraf är en av förutsättningarna för stödet att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, att de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, att de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas och att arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft.

Tillväxtverket har grundat sitt återbetalningskrav på 31 § första stycket i lagen om stöd vid korttidsarbete, där det framgår att den arbetsgivare som lämnar oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd lämnas på felaktiggrund eller med ett för högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.

Anledningen till Tillväxtverkets krav på återbetalning är i det första fallet att bolaget beslutade om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott den 17 mars 2020 och i det andra fallet att bolaget beslutade om utdelning den 23 mars 2020. Det villkorade aktieägartillskottet betalades ut till ägaren av bolaget. I det andra fallet återkallade bolaget utdelningen när bolaget insåg framtidaekonomisk problematik.

Förvaltningsrätten har fastslagit att Tillväxtverket inte i något av fallen har uppfyllt sin bevisbörda i fråga om påståendet att stödet lämnats på felaktig grund. Ett bolags beslut om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott är således inte tillräckligt för att styrka att stöd har lämnats på felaktig grund. Inte heller ett senare återkallat utdelningsbeslut från mars 2020 anses vara tillräcklig grund för att kräva återbetalning utan att företa en närmare granskning.

Förvaltningsrätten har i utdelningsärendet också återförvisat frågan om ytterligare stöd med motiveringen att ett beslut om utdelning eller en faktisk utdelning inte i sig är tillräckligt för att konstatera att en arbetsgivare inte har sådana ekonomiska svårigheter som krävs för ett godkännande.

Har du frågor om stöd med anledning av pandemin så tveka inte att höra av dig till oss. Lagstiftningen är ny och tillämpningen trevande, varför det i många fall finns anledning att begära prövning av högre instans vid negativa beslut.

Uppdatering 211115. Tillväxtverket har överklagat de domar som refereras till i texten ovan. Kammarrätten har dock ännu inte beslutat om prövningstillstånd. Sedan artikeln skrevs har förvaltningsrätten givit ytterligare en Nordbrokund rätt. Bolaget hade, i det tredje avgörandet, beslutat om utdelning till aktieägare under stödperioden och beloppet har även utbetalats. I likhet med de båda tidigare avgörandena anser domstolen att Tillväxtverket inte gjort den utredning som är nödvändig för att fatta beslut om återkrav.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.