Varför är det så tyst om tvisten mellan Byggnads och Byggföretagen?

February 13, 2024

Som många av våra avtalskunder känner till är arbetsrätten ett snårigt område som i stora delar dikteras av de strikta reglerna i LAS och i kollektivavtal. Den 30 juni 2022 trädde nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. En av de mer arbetsgivarvänliga ändringarna i LAS är ändringen av undantagsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Innan ändringen var det enbart arbetsgivare med upp till tio anställda som kunde använda sig av upp till två undantag från turordningen. Efter ändringen i LAS får nu alla arbetsgivare oavsett antal anställda rätt att använda sig av tre undantag från turordningen. Ja, eller rättare sagt nästan alla. Bolag som tecknat kollektivavtal med Byggnads kan inte tillämpa de nya reglerna, utan att riskera att hamna i tvist med just Byggnads.

Som arbetsgivare finns det två sätt att teckna kollektivavtal. Det kanske vanligaste, i vart fall bland lite mindre arbetsgivare, är att man tecknar ett hängavtal med ett fackförbund (exempelvis Byggnads). Arbetsgivare kan också bli medlemmar i en arbetsgivarorganisation (exempelvis Byggföretagen). Kollektivavtalen innehåller dels bestämmelser som helt saknas i lagstiftningen och dels bestämmelser som är en ändring av den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Ett kollektivavtal som många av våra kunder känner till och kanske till och med är bundna av är Byggavtalet mellan Byggföretagen och Byggnads. Senast Byggföretagen och Byggnads höll förhandlingar avseende innehållet i kollektivavtalet var 2023 i samband med att Byggavtalet 2023 träffades mellan parterna. Vid dessa förhandlingar hade ovannämnda förändringar i LAS redan trätt i kraft. Men förhandlingarna ledde inte till någon klarhet vad gäller turordningsreglerna.

Byggföretagen och Byggnads har hållit central tvisteförhandling för få klarhet i vad som gäller enligt kollektivavtalet. Men Byggföretagen och Byggnads kunde inte under den centrala tvisteförhandlingen nå en lösning i samförstånd. Parterna enades dock om att Byggföretagen skulle inge en stämningsansökan och att utfallet av rättsprocessen ska gälla retroaktivt för de tvister som uppstått från den 1 oktober 2022. Byggföretagen ingav stämning till arbetsdomstolen den 22 december 2022. Byggföretagens talan bygger på att nuvarande lydelse i kollektivavtalet enbart utgör en upplysning av tidigare innehåll i LAS och avses inte utgöra del av kollektivavtalets bestämmelser. Byggföretagen har i sin stämningsansökan angivit att bilagan till Byggavtalet historiskt alltid har uppdaterats efter ändringar i LAS.

Byggnads inställning är att nuvarande lydelse i bilagan till kollektivavtalet utgör kollektivavtalsinnehåll som parterna har avtalat om ska gälla. Enligt Byggnads görs detta tydligt genom att i nuvarande lydelse gjorts ett mindre avsteg även från tidigare lagstiftning genom att kollektivavtalet hänvisar till ”turordningsområde” istället för ”turordningskrets” som angavs i tidigare lagtext.

Huvudförhandling i tvisten är inbokad den 9 april 2024 och det är först efter att dom avkunnats som arbetsgivarna får klarhet i vilka undantag som är tillåtna enligt kollektivavtalet. Fram till att dom avkunnas tar alla arbetsgivare som är bundna av Byggavtalet själva risken att hamna i tvist med Byggnads om de väljer att tillämpa undantagen. Vid en sådan tvist står arbetsgivaren helt ensam mot Byggnads. Oavsett hur det går vid huvudförhandlingen i april kan Byggnads redan nu koras som den stora vinnaren i konflikten då Byggföretagen låtit Byggnads diktera villkoren i frågan om undantagen under 2000-talets största byggkris.

Som vanligt vill vi uppmana alla våra kunder att ta kontakt med oss innan ni vidtar åtgärder för att säga upp på arbetsbrist. Vi är aldrig längre än ett samtal bort.

Jurist
Linus Olofsson
LL.M.
Visa profil
Jurist och Marknadschef
Hillevi Ottosson
Aff. jur. mag.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.