Verksamhetsutövares och fastighetsägares avhjälpandeansvar vid miljöskador

November 15, 2020

Verksamhetsutövares och fastighetsägares avhjälpandeansvar vid miljöskador

Föroreningsskador och allvarliga miljöskador ska avhjälpas av verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Det klassiska är förorenade markområden som kan skada eller på annat sätt bidra till olägenhet för miljön eller människors hälsa. Men även andra typer av störningar så som skador på vattenmiljön eller den biologiska mångfalden faller in under avhjälpandeansvaret.

Vem bär avhjälpandeansvaret?

Miljöbalken är relativt tydlig vad gäller ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare men i praktiken kan gränsdragningen vara mycket svårare. Att flera fastighetsägare och verksamhetsutövare kan vara ansvariga samtidigt och ansvariga i olika grad gör inte bedömningen enklare.

Verksamhetsutövare

I förstahand är det verksamhetsutövare som ska stå för avhjälpandekostnaden. Miljöbalken ger inget klart svar på vad en verksamhetsutövare är men i praxis kan utläsas att begreppet är vitt. Exempelvis har ett moderbolag ansetts vara verksamhetsutövare och därmed ansvarat för föroreningsskada som orsakats av ett dotterbolag. Sammanfattningsvis kan den som har haft möjlighet att bådefaktiskt och rättsligt ingripa ansetts vara verksamhetsutövare.

Fastighetsägare

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta avhjälpandet av en föroreningsskada kan avhjälpandeansvaret falla på fastighetsägaren. Det är dock bara föroreningsskador som kan falla på fastighetsägare. Olika typer av störningar omfattas inte av fastighetsägares ansvar. Möjligheten att ålägga en verksamhetsutövare måste dock vara helt uttömd innan ansvar kan utkrävas av fastighetsägare. Vad många inte känner till är att den som köper en näringsfastighet har en skyldighet att undersöka fastigheten innan köpet. Fastighetsägare kan inte gå fria från ansvar enbart genom att inte ha känt till föroreningsskadan vid köpet. Det krävs också att fastighetsägaren inte borde ha känt till föroreningsskadan.

Solidariskt ansvar

Om det finns flera ansvariga verksamhetsutövare eller flera ansvariga fastighetsägare är ansvaret som huvudregel solidariskt. Från regeln kan göras undantag. Åtgärderna ska vara skäliga även i förhållande till den ansvarige. Vid bedömningen tar man hänsyn till de regler som gällde vid tidpunkten och hur länge verksamheten bedrevs. Om en verksamhetsutövare kan styrka att dennes del i föroreningen varit så liten att den inte ensamt skulle motivera ett avhjälpande så ska verksamhetsutövaren endast finansiera sin del. Vid fördelningen av kostnader kan även civilrättsliga avtal spela roll.

Sammanfattningsvis bör man som presumtiv fastighetsägare alltid se till att ta med avhjälpandeansvaret i miljöbalken som en aspekt vid fastighetsförvärv. Men även exploatörer och entreprenörer bör vid avtalsförhandlingar försäkra sig om ansvarsfördelningen vid eventuell uppkomst av en miljöskada.  

Jurist och Marknadschef
Hillevi Ottosson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.