Nya LAS i korthet - vad innebär de nya reglerna?

July 4, 2022

Ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas från och med den 1 oktober 2022. Avvikelser från de nya reglerna får göras genom eller med stöd av kollektivavtal.

De viktigaste ändringarna i lagen är följande:

1.    Rätt att arbeta heltid

2.    Allmän visstid ersätts av särskild visstid

3.    Sakliga skäl i stället för saklig grund föruppsägning

4.    Utökat undantag från turordningsreglerna för alla företag

5.    Vid arbetsrättslig tvist upphör arbetstagarens anställning

Rätt att arbeta heltid – ny 4 a §

I nya LAS gäller heltid som norm om inte annat avtalats i det individuella anställningsavtalet.

Anställningsformen allmän visstidsanställning försvinner och ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning – 5 § och 5 a § samt 15 §

De nya reglerna innebär att en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning redan då den anställde varit anställd i sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod (jämfört med dagens regler som är 24 månader). Har arbetstagaren arbetat minst nio månader under en period på tre år har arbetstagaren förtur till en visstidsanställning.

Allmän visstidsanställning som pågår den 1 oktober 2022 ska anses som särskild visstidsanställning.

Reglerna i kollektivavtalen inom Byggnads påverkas inte av ändrad lagstiftning.

Sakliga skäl i stället för saklig grund vid uppsägning - 7 §

I stort innebär ändringen att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl (i jmf med nuvarande lydelse ”sakligt grundad”). Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.

När det gäller själva grunden för uppsägning på grund av arbetsbrist sker ingen förändring genom den nya lagstiftningen. Förändringarna finns i stället när det gäller uppsägning på personliga skäl. Bland annat kommer arbetsgivaren i regel bara att behöva göra ett omplaceringsförsök och det kommer vara möjligt att avtala i centralt kollektivavtal om vad som är sakliga skäl.

Ökade möjligheter att runda turordningsreglerna för alla bolag – 22 §

De nya bestämmelserna innebär stora förändringar för arbetsgivare som har fler än 10 anställda. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare, med stöd av de nya reglerna, oavsett antalet turordningskretsar, undanta högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Om ett sådant undantag har gjorts ska inte några ytterligare undantag få göras vid en ny uppsägningsprocess som sker inom tre månader från det att den första uppsägningen skett.

Även reglerna kring företrädesrätt till återanställning förändras vad gäller särskild visstidsanställning. En anställd som har haft särskild visstidsanställning i mer än nio månader under de senaste tre åren ska ha företrädesrätt till återanställning i en ny visstidsanställning (25 §).

Vid arbetsrättslig tvist upphör arbetstagarens anställning – 34 §

Vid en tvist om giltighet av en uppsägning kommer anställningen att upphöra vid uppsägningstidens utgång även om uppsägningen är tvistig mellan parterna. Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver betala ut lön och förmåner under en pågående tvist. Om domstolen däremot ogiltigförklarar uppsägningen ska lön och förmåner betalas ut retroaktivt för hela den tid som tvisten pågick.

Ikraftträdande och tillämpning

Lagen träder i kraft den 30 juni 2022. Lagen tillämpas första gången den 1 oktober 2022. Äldre föreskrifter gäller fram till den 1 oktober 2022.

Det är viktigt att notera följande.

· De nya bestämmelserna i 7 a och 7 b §§ angående omplaceringsskyldighet tillämpas inte i fråga om omplaceringserbjudanden som lämnas före den 1 oktober 2022.

· Om en arbetsgivare före den 1 oktober 2022 har sagt upp eller avskedat enarbetstagare, eller har inlett ett förfarande för uppsägning eller avskedande genom en förhandlingsframställning, en underrättelse eller ett varsel, gäller äldre föreskrifter fortfarande för frågor som har att göra med den uppsägningen eller det avskedandet.

· Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller fortfarande 22 § i den äldre lydelsen, om arbetsgivare före den 1 oktober 2022 har begärt förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet i den frågan.

Jurist
Maria Thorstensson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.