Kom ihåg att anmäla verklig huvudman senast den 1 februari 2018

January 19, 2018

19 januari 2018

Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag om registrering av verklig huvudman i kraft. Lagen är ett direkt resultat av EU:s penningtvättsdirektiv som antogs 2015 och innebär att de flesta företag och föreningar har en skyldighet att anmäla vilken eller vilka fysiska personer som är dess verkliga huvudmän. Anmälan ska göras till Bolagsverket och syftet med lagen är bland annat att, genom ökad insyn i fråga om ägande och kontroll av juridiska personer, bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Skyldigheten att anmäla verklig huvudman omfattar svenska juridiska personer såsom aktiebolag, handelsbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar etc., utländska juridiska personer som bedriver verksamhet i Sverige samt fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner. Undantagna från uppgiftsskyldigheten är bland annat staten, landsting, dödsbon och konkursbon.

Verklig huvudman är den som ytterst äger eller kontrollerar ett bolag. En verklig huvudman kan också vara en person som tjänar på att någon annan agerar för denne. En person kan ha kontroll på olika sätt t.ex. genom att ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap, alternativt ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i t.ex. bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman. Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående ska deras kontroll räknas samman. Närstående kan vara maka/make/sambo/registrerad partner och föräldrar och barn och deras makar/sambo/registrerade partner. När det finns en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar moderbolaget.

Anmälan måste göras senast den 1 februari 2018 för företag och föreningar som var registrerade den 1 augusti 2017. För nystartade företag eller föreningar måste anmäla göras inom fyra veckor. Även i de fall då det inte finns någon verklig huvudman ska en anmäla göras till Bolagsverket. Om anmälan inte görs eller innehåller felaktigheter eller brister får Bolagsverket vid vite (böter) förelägga företaget eller föreningen, verkställande direktör, styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare att göra en anmälan eller inkomma med korrekta uppgifter.

En anmälan om verklig huvudman ska göras via e-tjänsten på bolagsverket.se. Anmälan kan göras av företrädare för bolaget eller genom ombud med fullmakt.

Har ni frågor eller funderingar kring registreringen eller vad den nya lagstiftningen innebär för er, är ni välkomna att kontakta oss på Nordbro.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.