Skadestånd från arbetsgivare

November 15, 2021

Inom arbetslivet kan det ibland uppstå situationer där en arbetstagare drabbas av en skada i tjänsten och följaktligen har rätt till ersättning, ett skadestånd, från sin arbetsgivare. Frågan som många arbetsgivare ställer sig är då hur ersättningen ska betraktas rent skattemässigt och om arbetstagaren ska ta upp ersättningen i sin deklaration och bli beskattad för den. Enligt praxis ska beloppen tas upp till beskattning, men för arbetsgivaren har det viss betydelse ifall beloppet är ett rent ekonomiskt skadestånd på grund av till exempel inkomstbortfall eller ett så kallat ideellt skadestånd för sveda och värk.

Huvudregeln är att ekonomiskt skadestånd som erhålls från arbetsgivare, och som har ett samband med anställningen, är skattepliktiga. Arbetstagaren ska ta upp ersättningen i deklarationen som vilken annan inkomst som helst och blir beskattad på motsvarande vis. Arbetsgivaren å sin sida betalar arbetsgivaravgifter på beloppet och får göra avdrag för sina kostnader precis som vanligt. Ersättningen är även pensionsgrundande.

När det gäller ideella skadestånd är utgångspunkten när det inte rör sig om en arbetsgivar-arbetstagarrelation att ett sådant är skattefritt för mottagaren och att utbetalaren inte får göra något avdrag på utbetalningen. Så är dock INTE fallet om det föreligger en arbetsgivar-arbetstagarrelation. I dessa situationer har domstolarna varit strikta och bedömt att även skadestånd som förvisso gäller ersättning för sveda och värk eller kränkning, men som betalas ut av arbetsgivaren eller har en koppling till arbetstagarens tjänst, är av ekonomisk karaktär. Detta gäller oavsett om båda parterna själva är överens om att delar av ersättningen är ett ideellt skadestånd och även om domstolen godtar att så är fallet. Allt ska ses som beskattningsbar inkomst för arbetstagaren.

För arbetsgivaren skiljer sig däremot reglerna för ekonomiskt respektive ideellt skadestånd åt i viss mån. När det gäller ekonomiskt skadestånd får arbetsgivaren dra av kostnaden, precis som en vanlig lönekostnad. Beträffande ideellt skadestånd har arbetsgivaren däremot inte avdragsrätt, vilket följer av en särskild bestämmelse i inkomstskattelagen. Man kan säga att arbetsgivaren får ett extra "straff" när det är fråga om ideellt skadestånd till en arbetstagare.

Slutligen ska uppmärksammas att det för arbetstagarens del föreligger skatteplikt även om skadeståndet inte utbetalas direkt av arbetsgivaren utan från arbetstagarens egen fackliga organisation.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.