Företrädaransvar

November 5, 2019

Det har hänt en del avseende företrädaransvar det gångna året. Vi på Nordbro har märkt av ett ökat antal ärenden, det har både bildats ny praxis på området och tillsatts en ny statlig utredning.

Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att Skatteverket under vissa förutsättningar kan rikta betalningskrav mot en legal eller faktisk företrädare för en juridisk person när det gäller obetalade skatter och avgifter eller för högt tillgodoräknad ingående moms eller punktskatt. Enligt lagtexten ska företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet medverkat till att skatten eller avgiften inte betalats eller ha lämnat sådana oriktiga uppgifter att ingående moms eller punktskatt tillgodoräknas med ett för högt belopp.

Uppsåtligen eller grov oaktsamhet är på pappret högt ställda krav men i praktiken har företrädaransvaret närmat sig ett strikt ansvar. Det innebär att någon som exempelvis är styrelseledamot eller VD riskerar att bli personligt betalningsansvarig för en juridisk persons skatter och avgifter i det fall dessa inte betalas i tid.

För att undslippa företrädaransvaret krävs ofta att företrädaren har satt bolaget i konkurs eller vidtagit annan liknande åtgärd innan skatterna förfallit till betalning. Ansvarstidpunkten inträder nämligen när skatten eller avgiften skulle ha betalats eller när den tillgodoräknades med ett för högt belopp. Eftersom sådana felaktigheter oftast upptäcks långt senare innebär det att företrädaren saknar reella möjligheter att läka bristerna när de väl uppdagas. Det ställs således långtgående krav på både legala och faktiska företrädare att ha insyn i hur bolaget sköter sina betalningar av skatter och avgifter.

I september i år kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som ytterligare ökar dessa krav. Trots att lagtexten tyder på motsatsen fann domstolen nämligen att en styrelseledamot kan bli betalningsskyldig för felaktigt tillgodoräknad ingående moms trots att det var bolagets VD som lämnat den oriktiga uppgiften genom att skriva under och skicka in bolagetsmomsdeklaration.

Den väldigt tuffa tolkning av företrädaransvaret som gjorts av Skatteverket och förvaltningsdomstolarna har kritiserats oerhört mycket de senaste åren. Förutom det jag redan har nämnt har kritiken även riktats mot svårigheten att bli befriad från ansvaret eller att i vart fall få anstånd med betalningen. Vissa frågor har utretts men få förändringar till det bättre har skett.

Nu har dock regeringen, efter riksdagens begäran, tillsatt en utredning för att se över reglerna och överväga om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten samt förbättra villkoren för företagare och företagande. Som vanligt maler juridikens kvarnar långsamt och utredningen ska vara klar först 30 oktober 2020 och därifrån till att nya, förbättrade regler eventuellt är på plats lär dröja ytterligare något år eller mer.

Det är dock både efterlängtat och positivt att reglerna ses över i sin helhet och att regeringen framhåller att en central del för att förbättra villkoren för företagare är att säkerställa att företag inte avvecklas i onödan på grund av att företrädaren annars riskerar att bli betalningsskyldig. Utredningen ska även se över de så kallade subjektiva rekvisiten om uppsåt eller grov oaktsamhet. I bästa fall tas flera steg ifrån det i princip strikta ansvar som finns idag.

Än så länge gäller dock dagens regler och företagare måste ha väldigt bra insyn i de bolag de är legala eller faktiska företrädare för både vad gäller betalning av deklarerade skatter och avgifter men även att deklarationer är korrekt upprättade.

Som nämndes tidigare finns det förvisso möjlighet att bli befriad från ett företrädaransvar eller i vart fall få anstånd med betalningen men även dessa möjligheter tillämpas strikt. Utöver befrielse eller anstånd finns det även en i svensk skatterätt ovanlig möjlighet att i vart fall minska sitt ansvar. Det går nämligen att ingå en överenskommelse med Skatteverket om att företrädaransvaret begränsas, om det bedöms vara mer fördelaktigt för staten än att inleda och driva en process om företrädaransvar. Det gäller därför att lyfta fram skäl som talar för att betalningsansvaret ska begränsas.

Vi på Nordbro har lång erfarenhet av att hjälpa företagare både i processer om företrädaransvar och i diskussioner om överenskommelser och står såklart till ditt förfogande om frågan om företrädaransvar blir aktuellför dig.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.