Svensk Byggkontroll och UE 2021 – branschorganisationer och fackförbund sätter reglerna

June 8, 2023

En något överraskande nyhet i årets avtalsrörelse är överenskommelsen mellan arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och fackförbundet Byggnads om införandet av ”Svensk Byggkontroll”. Vad som däremot inte är överraskande är behovet av kontroll av den utvecklingen som vi sett i byggbranschen under de senaste decennierna med långa avtalskedjor, lönedumpning och kriminalitet. Byggbranschen har under lång tid vidtagit diverse åtgärder för att komma till rätta med problemen genom att ålägga de bolag som verkar i branschen ett större socialt ansvar. Införandet av ”Svensk Byggkontroll” är ett stort steg framåt i detta arbete.

UE 2021

Branschen har genom en rad åtgärder försökt komma till rätta med problemen som följt av de allt öppnare gränserna och tillgången på utsatt och många gånger desperat arbetskraft. Ett led i detta har varit framtagandet av ”UE 2021 - Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag”, som ges ut av Byggnads och har sin legitimitet i en avtalsuppgörelse mellan Byggnads och Byggföretagen. UE 2021 har ett flertal förlagor i exempelvis UE 2000, UE 2004 och UE 2015.

Vad regleras i UE 2021?

UE 2021 ställer krav på att underentreprenörer som utför arbeten som kan utföras på Byggavtalets tillämpningsområde ska vara korrekt registrerade, vara bundna av kollektivavtal, ha gjort rätt för sig gentemot sina arbetstagare, inneha korrekt försäkring och följa lagar och regler. Därutöver ska entreprenadmaskinsföretag ha maskiner som uppfyller myndigheters krav och ha maskinförare med rätt kompetens. Byggavtalet omfattar bland annat snickeriarbeten, anläggning, betong, takläggning och håltagning men inte exempelvis el, vvs, måleri och styr.

UE 2021 ålägger beställare av arbeten inom Byggavtalets område en skyldighet att kontrollera att underentreprenörer som inte är medlemmar i Byggföretagen uppfyller ovanstående krav. Efter genomförd kontroll ska beställare, första gången en underentreprenör som inte är medlem i Byggföretagen anlitas, anmäla detta till berörd region inom Byggnads, så kallad förstagångsanmälan.

Enligt UE 2021 har en beställare rätt att häva mellan parterna ingånget entreprenadavtal eller avtal om bemanning om underentreprenören eller bemanningsföretaget inte fullgör sina åtaganden enligt UE 2021.

Inte tillräckligt med bara avtal och föreskrifter

UE 2021 lägger således ett stort administrativt ansvar på den som upphandlar underentreprenörer och bemanning. Förvisso blir den ökade administrationen mindre om den underentreprenör som anlitas också är medlem i Byggföretagen men konsekvensen av UE 2021 blir likväl ökad administration. Emellertid har regelverket fram till idag haft stora brister vad gäller efterlevnad. Regler och föreskrifter som inte är föremål för uppföljning och kontroll träffar sällan rätt och i en bransch där priset oftast är den avgörande faktorn är det förstås förödande om seriösa aktörer belastas med mer administrationskostnader och oseriösa aktörer kommer undan. Om målet verkligen är en sund byggbransch krävs uppföljning. På Nordbro har vi under lång tid också uppmärksammat att många offentliga upphandlare ställer omfattande krav i sina upphandlingar kring social rättvisa, miljö, kvalitet och återbruk. Men de flesta beställare gör ingen som helt uppföljning på annat än kvalitet vilket sker genom slutbesiktningen. Så återigen drabbas seriösa aktörer av kostnader som inte ger någon konkurrensfördel.

Svensk Byggkontroll

Svensk Byggkontroll är en ny kontrollfunktion för byggbranschen som förhandlats fram genom årets avtalsrörelse på byggavtalets område. Svensk Byggkontroll innebär bland annat att Byggnads ska specialutbilda sina anställda och förtroendevalda för genomförandet av kontroller av företag och underentreprenörer i syfte att identifiera kriminella och oseriösa företag som verkar i byggbranschen. Anställda och förtroendevalda ska kunna utföra nämnda kontroller på facklig tid. Vid kontrollerna ges Byggnads rätt att ta del av information om löneutbetalningar, skatteinbetalningar, pensionsavsättningar och annan dokumentation som gör det möjligt att kontrollera regelefterlevnaden.

Det ska också skapas en partsgemensam grupp som bedömer och hanterar ”kriminella företag” som upptäcks.

Är Svensk Byggkontroll lösningen på problemet?

Notan för Svensk Byggkontroll landar föga överraskande på hängavtalsbundna företag som ska betala en särskild tillsynsavgift till Byggnads. Det är svårt att redan nu sia om hur Svensk Byggkontroll kommer att fungera och utvecklas. Samtidigt som det är välkommet med en kontrollfunktion innebär överenskommelsen också att Byggnads får fler befogenheter och ett ännu större kapital att röra sig med vilket kan leda till besvär även för seriösa byggföretag. Förhoppningsvis använder Byggnads den nya makten klokt och riktar sina insatser rätt.

Jurist
Erik Roos
LL.M.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.