Nyheter i lagen om offentlig upphandling under 2022

August 17, 2022

Under 2022 har flera nyheter introducerats i lagen om offentlig upphandling. Av dess har jag valt ut några av de förändringar som jag anser vara mest betydelsefulla.  

Nya regler för förenklat förfarande gäller från den 1 februari 2022

Den 1 februari 2022 började nya regler gälla för alla upphandlingar som understiger EU:s tröskelvärden, s.k. förenklat förfarande (byggentreprenader 55 991 099 kr och varor och tjänster (för upphandlande myndigheter exklusive statliga myndigheter) 2 236 731 kr). Syftet med de nya reglerna är att förenkla och skapa större flexibilitet.

De nya reglerna är betydligt färre – kvar finns bestämmelser som ansetts nödvändiga för att dels ge ramar för upphandlande myndigheter, dels ge skydd åt leverantörer. De nya reglerna finns i lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). I LOU finns ett omarbetat kapitel avseende annonspliktiga upphandlingar (19 kap) och ett nytt kapitel avseende direktupphandlingar (19 a kap).

I det 19:e kapitlet statueras alltjämt att upphandling ska ske med beaktande av de grundläggande upphandlingsprinciperna men myndigheten kan numera själv välja upphandlingsförfarande, kvalificeringskrav och tilldelningskriterier. I stället ställs högre krav på myndigheten att i upphandlingsdokumenten beskriva vad som faktiskt gäller för den enskilda upphandlingen.

En uttrycklig bestämmelse om att dialog (informationsutbyte) får ske mellan myndigheten och anbudsgivare i en pågående upphandling har införts. Dialogen får avse rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbudet eller andra inlämnade handlingar. Om en upphandlande myndighet tillåter en leverantör att rätta, förtydliga eller komplettera ska även övriga leverantörer ges motsvarande möjlighet.

Ramavtal

Även vad gäller ramavtal specifikt har reglerna förändrats. Bestämmelserna om hur lång tid ett ramavtal får löpa har tagits bort. I stället blir det omständigheterna och praxis som får avgöra hur lång tid ett ramavtal får löpa.

Direktupphandling

För direktupphandlingar har beloppsgränserna höjts. Direktupphandlingsbeloppet för varor, tjänster och byggentreprenader har ökat något till 700 000 kronor (LOU). Det har också införts ett nytt sätt att beräkna direktupphandlingars värde. Den tidigare metoden att räkna samman alla direktupphandlingar av varor och tjänster av samma slag, som myndigheten har genomfört under räkenskapsåret, gäller inte enligt de nya reglerna. I stället ska en direktupphandlings värde beräknas som det totala beloppet av kontraktet, inklusive optioner och förlängningsklausuler, dvs. samma metod som gäller för upphandlingar över tröskelvärdet.

Det har också införts en ny bestämmelse som ger möjlighet att under vissa förutsättningar direktupphandla under överprövning. Inköpet ska vara nödvändigt för att tillgodose ett angeläget behov som uppstått på grund av att en upphandling eller ett avtals giltighet överprövats.

Nya regler för överprövning gäller från den 1 juli 2022

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya regler för överprövning av upphandling. Det har införts nya bestämmelser som innebär att domstolen ska handlägga ärenden snabbare. Därutöver har det införts nya processuella regler som innebär att en leverantör har tre veckor på sig att åberopa samtliga omständigheter som läggs till grund för talan, så kallad preklusionsfrist. Det är därför av vikt att leverantören inom treveckorsfristen framför samtliga invändningar om konkreta fel i upphandlingen. Leverantören ska också inom treveckorsfristen lägga fram stöd för att den lidit skada till följd av överträdelsen.

Sammanfattningsvis så innebär de nya reglerna många förenklingar av lagstiftningen. Men att överpröva blir svårare och den leverantör som vill överpröva måste agera mycket snabbare. Vänta därför inte med att ta hjälp. Som kund hos Nordbro svarar vi på dina frågor om upphandlingar alla arbetsdagar mellan 08.00 – 16.00.

Jurist
Maria Thorstensson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.