Upphävt förhandsbesked - framgång för Nordbros klient

May 2, 2023

Nordbros klient bedriver ett jordbruk med djurhållning. Intill jordbrukets betesmarker och djurstallar planerade ägaren till en angränsande fastighet att stycka av tre tomter och sälja mark för villabebyggelse. Nordbros kund befarade bl.a. att jordbruksverksamheten och djurhållningen riskerade att åläggas restriktioner avseende buller och lukt om ny bebyggelse skulle tillåtas.

Kommunen beslutade att bevilja förhandsbesked och därmed tillåta den nya bebyggelsen. Efter överklagande, med Nordbros hjälp, upphävde dock Länsstyrelsen kommunens beslut att bevilja förhandsbesked. Detta sedan Nordbro kunnat identifiera bl.a. brister i beslutsunderlaget angående vattenförsörjningen till den planerade bebyggelsen.  

Praxis i denna typ av ärenden är normalt att kommunens beslut beträffande om byggnation kan tillåtas eller inte väger väldigt tungt och det är  sällan som överklaganden av det aktuella slaget är framgångsrika. Länsstyrelsens beslut understryker dock vikten av att den som vill bygga på landsbygden har utrett och kan bemöta invändningar från omgivande jordbruksverksamheter.

Jurist
Angelica Hörnkvist
Jur. mag.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.