Konsumenten hade inte rätt att häva avlämnad entreprenad - vinst i tingsrätt för Nordbros klient

December 21, 2021

Nordbros klient är ett mindre bolag med två delägare som sysslar med montage av olika typer av solskydd (markiser och persienner). I aktuell entreprenad hade bolaget levererat markiser och utfört tillhörande installationer på en privatbostad. Parternas avtal hänvisar till småhusreglerna i konsumenttjänstlagen. Efter att bolaget avlämnat entreprenaden gjorde konsumenten ett antal fel gällande. Bolaget avhjälpte vissa av de påstådda felen och begärde avseende övriga påstådda fel konsumentens anvisningar. Trots flera kontaktförsök, från bolagets sida, underlät konsumenten att medverka till att felen kunde avhjälpas. Några månader senare valde konsumenten att i stället häva avtalet i sin helhet och kräva pengarna tillbaka.

I tingsrätt yrkade konsumenten på återbetalning av hela det belopp som erlagts för markisinstallationen och menade att det förelåg grund för hävning. I andra hand, om tingsrätten inte skulle finna att konsumenten haft rätt att häva, yrkades ett prisavdrag. Därtill yrkade konsumenten på ersättning i form av ett avtalat dröjsmålsvite för hela 39 veckor, motsvarande tiden från avlämnandet, till hävningen.

Bolaget å andra sidan bestred att det förelåg rättslig grund för hävning och menade att installationen var klar i avtalad tid. Bolaget genstämde också och yrkade på full betalning förutfört arbete.

Efter tre förhandlingsdagar i domstol meddelades dom i målet, varigenom domstolen konstaterade att konsumenten inte hade rätt till varken vite eller återbetalning av erlagd köpeskilling men att bolaget däremot hade rätt till full ersättning för utförda arbeten. Enligt domstolen hade konsumenten inte styrkt att fel förelåg i sådan omfattning som påstods och konsumenten hade inte heller lyckats visa att rätt förelåg att neka ett avhjälpande. Därför hade konsumenten inte haft rätt att häva avtalet eller få prisavdrag. Beträffande vitet konstaterade domstolen att markisinstallationen var klar i avtalad tid varför någon rätt till vite inte förelåg.

Som så ofta i köprättsliga mål är bevisningen central. I detta mål var en avgörande framgångsfaktor att bolaget, genom både skriftlig bevisning (mailkorrespondens) och muntlig bevisning kunde styrka att entreprenaden hade avlämnats och att man från bolagets sida erbjöd att avhjälpa de påstådda felen. Värt att notera är att prövningen i detta ärende skett utifrån konsumenttjänstlagens småhusregler eftersom parterna avtalat om det.

Domen har överklagats av konsumenten. Frågan om prövningstillstånd är ännu inte avgjord.

Edit 2022-12-01, prövningstillstånd beviljades inte och domen har nu vunnit laga kraft.

Jurist
Maria Thorstensson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.