No items found.

Stora förändringar i konsumentlagstiftningen – särskilt gällande digitalt innehåll

August 8, 2022

För att stärka konsumentskyddet antog EU under 2019 två direktiv med målsättningen att harmonisera konsumentmarknaden och öka konsumentskyddsnivån inom unionen. Det svenska implementeringsarbetet har dragit ut något på tiden och flera lagändringar är att vänta, men redan nu har en ny konsumentköplag trätt i kraft. Lagen innehåller flera nyheter, men den ändring som sticker ut mest är det nya regelverket avseende den digitala sfären.

Konsumentköplagen tillämpas precis som innan när konsumenter köper saker från näringsidkare. Nu har den dock utökats till att även omfatta köp av data som framställs och tillhandahålls i digital form (digitalt innehåll) eller köp av en tjänst som gör det möjligt att skapa, bearbeta, lagra eller få tillgång till uppgifter i digital form (digital tjänst). Även innehåll och tjänster som leverantörer ”ger bort” i utbyte mot personuppgifter ska räknas som köp och omfattas av lagen, ifall personuppgifterna kan ses som en typ av betalning.

Digitalt innehåll och digitala tjänster är en stor del av vår konsumtion, men endast ett fåtal konsumenter har reell kunskap om det som inhandlas. Det är fråga om tekniskt avancerade saker. Om ett digitalt innehåll eller en digital tjänst slutar fungerar, eller för den delen fungerar sämre, har de flesta svårt att visa vad som är fel och om felet fanns där vid köpet.

Vad som utgör ett fel bestäms förstås först och främst av vilka krav som kan ställas på varan vid köptillfället. Den nya lagen har särskilda regler för digitala varor och tjänster. Det ställs t ex vissa krav på kompatibilitet i olika avseenden. Det digitala innehållet eller den digital tjänsten ska dessutom – om inte någonting annat följer av avtalet – tillhandahållas i den senaste version som fanns när avtalet ingicks. Konsumenten ska därutöver informeras och få säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under den tid som konsumenten med fog kan förutsätta. Vid kontinuerligt tillhandahållande gäller skyldigheten under minst tre år. Näringsidkaren är även skyldig att leverera teknisk information och korrekta anvisningar för installation. Om ett fel uppstår till följd av konsumentens bristande installation ansvarar näringsidkaren för felet om detta beror på felaktiga eller bristfälliga anvisningar.

Liksom i dag måste konsumenten reklamera fel inom tre år, om inte längre tid är avtalad. Under den treåriga ansvarsperioden är det inledningsvis säljaren som ska bevisa att det som har sålts inte var behäftat med fel vid köpet, så kallad omvänd bevisbörda. Tidigare tillämpades den omvända bevisbördan endast för fel som uppkommit under de första sex månaderna. Genom den nya lagen har tiden förlängts till två år, med vissa undantag. Vid tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster gäller i stället ett år. När det kommer till avtal om kontinuerliga leveranser till konsumenten gäller den omvända bevisbördan under hela tre år eller den längre tid som avtalet löper.

Det ovan sagda gynnar givetvis konsumenten, men det finns även skyldigheter som denne måste iaktta. Säljaren går fri från ansvar om det visar sig att konsumentens hårdvara, programvara eller nätanslutning inte uppfyller de tekniska krav som ställs för det specifika digitala köpet. Konsumenten måste dock, naturligtvis, ha informerats om dessa krav. I detta ligger även en skyldighet för konsumenten att samarbeta med näringsidkaren för att avgöra om det är konsumentens digitala förutsättningar som har orsakat felet eller inte.

Under många års tid har konsumenter kryssat i rutor för att godkänna leverantörens villkor vid köp av digitalt innehåll. Teknisk information och instruktioner har således lämnats även innan den nya lagstiftningen kom på plats, men informationen har ofta varit omfattande och svårtillgänglig. För näringsidkaren är den stora skillnaden att det nu lagstadgas att denna information ska vara tydlig.

Konsumentköplagen innehåller många fler nyheter än vad som ovan presenterats. Ett exempel, som nästan kan ses som motsatsen till den digitala sfären, är ett par specialregler vid köp av levande djur. Här stärks snarare näringsidkarens ställning i jämförelse med hur det har varit tidigare.

Önskar du veta mer om hur lagändringen påverkar din specifika verksamhet och vad du behöver göra för att möta den ökade skyddsnivån är du välkommen att kontakta mig och mina kollegor!

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.