Klimatdeklaration för byggnader - de nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2022

December 14, 2021

Den 1 januari 2022 börjar lag om klimatdeklaration för byggnader att gälla. Det gör även Boverkets föreskrifter (2021:7) om klimatdeklaration för byggnader. Lagstiftarens syfte är att minska klimatpåverkan vid uppförandet av byggnader och enligt Boverket utgör regelverket ett informationsstyrmedel som ska göra att Byggsektorn blir bättre på att räkna på klimatpåverkan och göra livscykelanalyser.

Klimatdeklarationen tar sikte på byggskedet och ska visa den klimatpåverkan som sker under tiden som byggnaden uppförs. Med klimatpåverkan avses utsläpp och upptag av växthusgaser. Arbete på arbetsplatsen, transporter, tillverkning av byggprodukter och uttag av råvaror ska räknas med. I klimatdeklarationen ska dock bara byggnadens klimatsköld, bärande konstruktion och icke bärande innerväggar ingå i underlaget. Inredning, installationer, markarbeten och utrustning ska däremot inte medräknas.

Bara vissa byggnader omfattas

Kravet på klimatdeklaration gäller bara vid uppförandet av en helt ny byggnad som kräver bygglov, och inte vid om- och tillbyggnation eller uppförande av ny byggnad som inte kräver bygglov. Det finns en rad ytterligare undantag så som byggnader som har en privatperson som byggherre som uppför byggnaden privat, byggnader med en bruttoarea på max 100 kvm, byggnader för verkstads- eller industriändamål och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Byggherrens ansvar

Det är byggherren som ansvarar för att klimatdeklarationen lämnas in till Boverket och påföljden vidunderlåtelse att lämna in en klimatdeklaration blir att kommunen inte kan bevilja slutbesked. Men eftersom lagstiftningen inte innehåller några gränsvärden görs ingen prövning av innehållet. Boverket ska dock utöva tillsyn, vilket innebär att byggherren under en femårsperiod måste kunna visa upp det underlag som legat till grund för klimatdeklarationen.

Kostnader

Boverket bedömer att tidsåtgången för att upprätta en klimatdeklaration ligger på mellan 120 och 241 timmar och att den totala kostnaden landar på mellan 98 000 och 241 000 kr. Därtill belastas många byggprojekt redan kostnadsmässigt av frivilliga certifieringar så som ISO 14001 och ”Miljö Byggnad”. Sverige har sedan många år tillbaka de högsta byggkostnaderna i EU. Detta beror bland annat på omfattande myndighetskrav, ett långsamt beslutsfattande och bristande konkurrens. Sverige får nog räkna med att ligga kvar på sin topplacering.

 

Jurist och Marknadschef
Hillevi Ottosson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.