Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Reglerna kring fast egendom är många till antalet och svårgenomträngliga för en lekman. Samtidigt är fastighetsaffärer oftast de största affärer som man någonsin gör, inte minst som privatperson. Som fullservicebyrå inom affärsjuridik kan Nordbro erbjuda all nödvändig rådgivning och biträde som har med fastigheter att göra, oavsett om det handlar om privatbostaden eller näringsverksamheten.

Nordbros fastighetsgrupp kan hjälpa dig inom bland annat följande områden:

 • Fastighetsöverlåtelser
  Vid köp och andra typer av överlåtelser av fastigheter kan Nordbro vara med och bistå från början till slut. Det kan exempelvis röra sig om upprättande av avtal vid försäljning av privatbostad och försäljning av fastigheter paketerade i bolag. Det är inte helt ovanligt att det uppkommer tvist med anledning av reklamation av fel i fastighet, vilket är en typ av tvister som vi har stor vana vid att hantera.
 • Hyra
  Hyresrelaterade frågor tillhör de vanligare anledningarna till att kontakt tas med oss på Nordbro. Hyreslagstiftningen är svårnavigerad och det är lätt att trampa fel, vilket kan föra med sig stora konsekvenser. Vi biträder dig om du inte kan komma överens med din hyresvärd eller hyresgäst. Vi hjälper självklart också till med upprättande av hyresavtal, uppsägningar, förhandling om villkor, störningar i boenden och avhysningar. Hyresförhållanden ger ofta upphov till frågor av vardaglig karaktär, varför det har blivit mycket populärt att nyttja vår telefonrådgivning i dessa ärenden. Vi ser snabbt till att du får en säkrare och bättre kontroll över din uthyrningsverksamhet.
 • Bostadsrätt
  För dig som bor eller har lokal i bostadsrätt kan vi exempelvis stå till tjänst med överlåtelseavtal, reda ut gränsdragningsfrågor i förhållande till bostadsrättsföreningen och biträda i tvister. Vi har även pågående och framgångsrika samarbeten med bostadsrättsföreningar vilka har behov av fortlöpande stöd. Om du sitter i en föreningsstyrelse och ser behovet av en juridisk partner, är du mer än välkommen att höra av dig.
 • Arrenden och särskilda upplåtelseformer
  Nyttjande av mark regleras på flera olika sätt beroende på ändamålet: arrende, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, jakträtt, mm. Nordbro har erfarenhet av att hantera alla dessa typer av ärenden.
 • Offentligrättsliga regler: plan- och bygglagen, fastighetsbildning, expropriation mm
  Fastighetsgruppen hjälper dig även med plan- och bygglovsärenden. Plan- och bygglagen (PBL) har ökat i komplexitet under de senaste åren, vilket kan öka behovet av hjälp. Det handlar då ofta om biträde i ärenden som gäller överklaganden. Härvid vill vi särskilt framhålla att vi är framgångsrika i ärenden som rör byggsanktionsavgifter. Lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildningslagen är ett annat område där stöd kan sökas hos oss. Detsamma gäller i fall av expropriation och inlösen grundad på PBL eller miljöbalken.
Kontakta oss för mer information
Ilan Sadé

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 15
Jacob Cronholm

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 17
Hillevi Ottosson

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 05
Charlotte Jansson

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 06
Sebastian Noculak Nilsson

fornamn@nordbro.com

0770-22 16 45
August 6, 2020
Framgång för Nordbro i bygglovsärende avseende biltvätt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Byggnadsnämnden i Tomelilla kommun avslog i februari 2020 A.A:s ansökan om bygglov för nybyggnad av biltvätt på en centralt belägenfastighet i Tomelilla. Enligt detaljplanen skulle området användas för ”bensinstationsändamål och därmed direkt samhörigt ändamål”. Nämnden avslog ansökan om bygglov för en separat biltvätt. Länsstyrelsen i Skåne delade nämndens bedömning i ärendet. Det vill säga att biltvätt endast kunde uppföras i kombination med bensinstation.

Läs mer
November 6, 2019
Får man som hyresgäst överlåta sitt lokalhyresavtal till någon annan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

I en näringsidkares verksamhet är det inte ovanligt att den lokal som verksamheten drivs i är en av de viktigaste tillgångarna i rörelsen. När en lokalhyresgäst säljer sin näringsverksamhet kan denne också vilja överlåta lokalen som verksamheten drivs i. Om överlåtelsen av verksamheten avser rörelsen i lokalen uppställs ofta ett krav från köparen att säljarens lokal samtidigt ska övertas med inarbetad kundbas och läge. Lokalens marknadsvärde är en del av det värde som hyresgästen gärna vill tillgodogöra sig när rörelsen överlåtes. I sammanhanget bör man komma ihåg att om hyresgästen är ett aktiebolag och om det är aktierna i bolaget som ska överlåtas, så gäller inte hyreslagens regler.

Läs mer
October 14, 2019
Hyressättning vid uthyrning av bostad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Den första oktober i år skedde vissa ändringar av den så kallade hyreslagen (12 kap jordabalken). Ändringarna har bland annat till syfte att motverka ockerhyror, särskilt vid fråga om uthyrning i andra hand. Dessa ändringar har fått omfattande medial uppmärksamhet och det är mot bakgrund av viss nyhetsrapportering som det kan vara på sin plats med vissa grundläggande förtydliganden.

Läs mer
February 26, 2018
Lantmäteriet storstädar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Den 1 juli 2013 trädde förnyelselagen i kraft (Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret). Lagen berör dig vars fastighet har en rättighet i form av avtalsservitut, nyttjanderätt eller avkomsträtt som beviljats före den 1 juli 1968. För att inskrivningen inte ska falla bort måste du begära förnyelse före den 31 december 2018.

Läs mer
November 22, 2017
Två vanligt förekommande problem för hyresvärden vid uppsägning av lokalhyresavtal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Innan vi går in på problemen vill jag först bara nämna några ord om hyresavtalet och hyreslagen. Det som reglerar hyresförhållandet är de villkor som parterna kommit överens om, dvs. hyresavtalet. I nästan samtliga fall har parternas avtal nedtecknats skriftligen. Med det sagt är det också viktigt att veta att det kan finnas begränsningar som inte alltid syns i det skriftliga hyresavtalet. Villkor i hyresavtalet gäller nämligen inte om dessa är sämre för hyresgästen än vad som stadgas i hyreslagen, dvs. jordabalken 12 kap. I vissa fall kan dock hyreslagen frångås, det står då särskilt angivet i lagen att så kan ske. Som tumregel kan dock sägas att hyreslagen står över hyresavtalet i de fall det finns en motsättning mellan avtal och lag och avtalet är till hyresgästens nackdel.

Läs mer
Tvistelösning

Ibland är tvisten oundviklig. Då behöver du en jurist som är skolad i att ta processer, som kan stå upp för dig i hårda förhandlingar och som ger dig en välgrundad och realistisk bedömning av dina möjligheter. Många tvister kan lösas genom frivilliga överenskommelser efter en väl genomförd förhandling, men då och då är det bara domstolen som kan lösa upp knuten. Nordbros hela juriststab har kompetensen att driva tvistemål och står redo att ta sig an ditt ärende i domstol, nämnd eller skiljenämnd.

läs mer
Entreprenadrätt

En mycket stor andel av Nordbros kunder består av konsulter, beställare, entreprenörer och materialleverantörer inom bygg och hantverk. Hela vårt juristteam har därför en gedigen kännedom om entreprenader. Därutöver har vi en specialistgrupp med inriktning på standardavtalen och de större, kommersiella entreprenaderna. Från upphandling till tvistelösning står vi till din tjänst som en av de ledande entreprenadrättsbyråerna.

läs mer
Fastighetsrätt

Juridiken som rör fastigheter och nyttjandet av dem är ofta invecklad. Samtidigt handlar det om stora värden och om att tillgodose helt grundläggande behov för såväl företaget som för den enskilde. Behovet är därför stort av juridisk expertis. Välkommen till vår fastighetsgrupp!

läs mer
Arbetsrätt

Det enskilda rättsområde som ger upphov till flest frågor inom ramen för Nordbros telefonrådgivning är arbetsrätt. Anställningar är någonting som de flesta berörs av, antingen som arbetstagare eller som företrädare för arbetsgivaren. En arbetsgivare som gör fel kan drabbas av tuffa konsekvenser, men samtidigt är arbetsrätten mer flexibel än vad många tror. En arbetsrättsexpert som kan vägleda dig på ett praktiskt sätt och se till att alla formaliaregler följs kan bespara dig mycket, oavsett om du är arbetsgivare eller anställd.

läs mer
Familjerätt

Familjerätt är ett område som alla människor kommer i beröring med. Frågor kring samboende och äktenskap, föräldraskap, gåvor till närstående, testamenten och arv stöter alla på förr eller senare. Som med all juridik handlar mycket om att förebygga problem inför livets alla skiften. Nordbros familjerättsgrupp står till ditt förfogande oavsett var i livet du befinner dig.

läs mer
Skatterätt

Skatteområdet är oerhört brett och regelmassan är omfattande, från inkomstskatterna i de olika inkomstslagen till mervärdesskatten på omsättningar och punktskatter på olika varor och transaktioner. Till detta kommer alla regler rörande avdragsrätt. Internationella förhållanden utgör ett kapitel för sig. Som fullservicebyrå inom affärsjuridik är det en självklarhet för oss på Nordbro att erbjuda skatterättslig expertis genom vår särskilda skatterättsgrupp – Nordbro Skatt.

läs mer
Miljörätt

Juridiken som omgärdar skyddet av vår gemensamma miljö och människors hälsa har snabbt vuxit i omfång under de senaste årtiondena. Ofta finns det en stark länk till förvaltning och nyttjande av fastigheter, men ibland är miljörätten frikopplad och bör därför ses som ett eget rättsområde. Som modern byrå i framkant kan Nordbro även stå till tjänst med miljörättslig rådgivning och utgöra stöd vid tillståndsansökningar och i processer.

läs mer
Offentlig upphandling

Bestämmelserna om offentlig upphandling har förändrats med åren och blivit allt mer invecklade. För bolag som är beroende av att vinna offentliga kontrakt är upphandlingen affärskritisk. Nordbros upphandlingsjurister finns här för dig både i upphandlingsstadiet och när en upphandling inte har lett till önskat utfall.

läs mer
Hästjuridik

Hästsporten är en av Sveriges största idrotter och många frågeställningar som man stöter på som aktiv inom hästbranschen är av juridisk karaktär. Då är det självklart en fördel att ta hjälp av en jurist som också har kunskaper om hästar och hästsport. Nordbro har sedan byrån startades alltid haft ett stort antal kunder som driver hästverksamhet, vilket innebär att vi har byggt upp en särskild kompetens inom området.

läs mer
Bolagsrätt

Som ägare av eller delägare i ett aktiebolag stöter du ständigt på juridiska frågor som rör bolaget och dina egna rättigheter och skyldigheter. Sak samma gäller om din rörelse drivs som ett handels- eller kommanditbolag. Nordbros bolagsrättsgrupp arbetar dagligen med dessa frågor genom allt från rådgivning via telefon till biträde i invecklade domstolsprocesser. Vi ser fram emot att bli din långvariga bolagsrättsliga partner.

läs mer

Sebastian Noculak Nilsson

fornamn@nordbro.com0770-22 16 45
Immaterialrätt

Immaterialrätt är det rättsområde som reglerar skyddet av olika former av immateriell egendom såsom varumärke, mönster och upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Immateriella rättigheter är ett ytterst viktigt konkurrensmedel som alla företagare bör hålla under bevakning och försvara. I digitaliseringens tidevarv blir skyddet av företagets och dess produkters unika igenkänningstecken alltmer betydelsefullt.

läs mer
Kvinnliga medarbetare på Nordbro

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Tack för ditt meddelande! Din förfrågan har blivit mottagen.
Ojdå! Något gick fel. Vänligen testa igen.