Succé för Nordbros klient i Svea hovrätt

August 13, 2023

Hyresgästen hade inte förlorat sin rätt genom att betala en hyra som var högre än vad som skriftligen avtalats mellan parterna.

Under juni månad meddelade Svea Hovrätt dom i ett mål där jag varit ombud för en lokalhyresgäst. Målets största fråga, rent beloppsmässigt, var hur indexberäkningen av hyran skulle ske, men parterna tvistade även om skadestånd för återställande efter avflyttning.

Enligt ordalydelsen i kontraktet skulle den årliga hyreshöjningen beräknas enligt KPI. Hyresvärden fakturerade hyran med en årlig höjning enligt KPI, dock med en lägsta nivå på fyra procent årligen. Under 20 års tid betalade hyresgästen enligt hyresavierna, men slutade betala hyra under sista hyresåret, efter att hyresgästen insett att man betalat för mycket under tidigare år.

Hyresvärden menade att parterna hade kommit överens om en minsta höjning på fyra procent årligen eller att hyresgästen i vart fall, genom att erlägga betalning, godkänt hyresnivån. Detta bestreds av hyresgästen som menade att det var ordalydelsen i det skriftliga kontraktet som gällde mellan parterna.

En enig hovrätt gick på hyresgästens linje och ansåg att hyresvärden inte lyckats visa på en annan partsvilja än ordalydelsen i det skriftliga kontraktet. Hovrätten ansåg inte heller att hyresgästen genom passivitet och konkludent handlande (betalningarna) förlorat sin rätt.

I frågan om skadestånd för återställande hade hyresvärden endast uppskattat skadans storlek och inte åberopat någon bevisning så som återställandeplaner, offerter eller fakturor. Dessutom framkom det under motförhöret med hyresvärden att en ny verksamhet redan bedrivs i lokalen. Hovrätten ansåg därför att hyresvärden inte lidit någon skada.

Således vann hyresgästen, Nordbros klient, målet i dess helhet i Svea hovrätt. Vinsten innebar att hyresgästen inte behövde betala hyra för sista hyresåret och fick sina rättegångskostnader ersatta av motparten. Domen har vunnit laga kraft.

Jurist
Charlotte Jansson
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.