Om avtal i kristider

April 16, 2020

Hela världen befinner sig mitt i en virusepidemi med konsekvenser för samhället som få kunde ha förutsett för bara någon månad sedan. Detta ställer flera frågor på sin spets inom juridiken. Den mest grundläggande frågan lyder hur Coronasmittan och inte minst åtgärderna för att stoppa smittspridningen påverkar allas skyldighet att följa ingångna avtal. Det kan handla om svårigheter eller omöjlighet för en leverantör att leverera en vara eller tjänst i rätt tid, men också om en köpares beställning som plötsligt blir meningslös för att syftet med beställningen går om intet.

Inom avtalsrätten hör dessa problem hemma under huvudrubriken ”ändrade förhållanden”. Ibland används begreppet ”force majeure”, vilket brukar vara benämningen på den klausul i ett avtal som föreskriver att en förpliktelse kan sättas på undantag eller till och med upphöra helt om en mäktig, utomstående kraft helt rubbar förutsättningarna. Som exempel brukar ledsamheter som krig och väpnad oro, upplopp, arbetskonflikter, naturkatastrofer mm tas upp.

En världsomfattande sjukdomsepidemi som leder till stängda gränser och extrema myndighetsrestriktioner kan absolut klassas som ändrade förhållanden/force majeure. Om det finns en force majeure-klausul i ens avtal kan den förstås vara tillämplig, men även avtal som saknar en sådan reglering kan enligt allmänna avtalsrättsliga principer bli helt eller delvis satta på undantag. I avtalslagen finns nämligen den allmänna bestämmelsen om oskälighet i 36 § och enligt köplagen blir en leverantör fri från skadeståndsskyldighet om en försening beror på force majeure-förhållanden.

Det gäller dock att vara försiktig i sin bedömning. Den allmänna grundsatsen om att avtal ska hållas gäller ju även i svåra tider. Av detta följer också att en part i regel själv får stå risken för att förutsättningar som parten har räknat med inte längre är för handen. Varje fall måste granskas för sig.

Följande kriterier behöver normalt uppfyllas i sin helhet för att en part ska ha rätt att pausa eller helt komma ur en avtalsförpliktelse med hänvisning till ändrade förhållanden:

1. En händelse inträffar som rubbar förutsättningarna och balansen mellan parterna väsentligt.
2. Den drabbade parten kunde inte förutse det inträffade när avtalet ingicks.
3. Den drabbade parten borde inte heller vid avtalets ingående ha räknat med att händelsen skulle kunna inträffa.
4. Den drabbade parten borde inte ha förebyggt händelseutvecklingens konsekvenser.
5. Den drabbade parten har i övrigt saknat kontroll över händelseutvecklingen.
6. Avtalets natur är sådan att risken för det som har inträffat lämpligen bör bäras av motparten, i stället för att följa huvudregeln att den drabbade parten själv ska stå den risken.

Mot bakgrund av detta kan man göra vissa generella uttalanden.

-När det inträffade beror på att en regering eller myndigheter har beslutat att vidta akuta åtgärder ökar detta chansen/risken för att en avtalsförpliktelse kan sättas på undantag temporärt eller helt upphöra att gälla. Om de ändrade förhållandena snarare beror på att kunder eller företag självmant ändrar sina beteendemönster, utan att det beror på tvingande beslut från staten, är däremot grunden för ändrade förhållanden/force majeure allt annat lika betydligt svagare.

-Det ska åter betonas att varje fall måste granskas för sig. Det råder ju ingen allmän paus från skyldigheten att följa ingångna avtal i kristider.

-Även om man skulle komma fram till slutsatsen att ett avtal eller en specifik avtalsförpliktelse inte kan göras gällande i sin nuvarande form, är det inte på något sätt självklart att alla skyldigheter därmed skulle ha upphört. En leverantör kan t ex ha rätt till tidsförlängning, men inte nödvändigtvis rätt till att helt komma ur avtalet. En köpare kanske inte ska behöva betala hela priset vid en sen avbeställning, men däremot ett lägre belopp enligt vad som får anses som skäligt. I annat fall skulle följderna för den andra avtalsparten kunna bli oskäliga.

Slutsatsen av det hela blir att om man har hamnat i knipa på grund av Coronaepidemin – och i synnerhet om det beror på myndighetsbeslut i Sverige eller i andra länder – är det en god idé att omgående kontakta ens avtalspart och diskutera situationen. I kristider finns det ofta stor förståelse för att vanliga regler inte alltid kan gälla och att båda sidor kanske borde ta varsin del av bördan. Om vi bara är lite extra hjälpsamma mot varandra och visar ömsesidig tolerans underlättar vi för alla att klara krisen.

Jurist
Ilan Sadé
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.