Lån eller gåva?

January 24, 2023

Under de senaste tio åren har de dykt upp lite titt som tätt – avgörandena från högre instanser i frågan om en överföring av pengar utgjorde ett lån eller en gåva, samt vem som ska bevisa vad. Så sent som den 10 januari i år kom Svea hovrätt med en ny dom på samma tema: mål T 6548-22. Svea hovrätt ålade, liksom tingsrätten, dödsboet efter en sambo bevisbördan för att överföringar till den kvarlevande sambon har utgjort lån och inte gåvor.

Oklart rättsläge

Jag var, under tidigt 2010-tal, ombud i två närbesläktade tvister som behandlade just denna fråga och företrädde då den part som mottagit ett belopp och ansåg att det överförda beloppet var en gåva. Min huvudman vann full framgång i båda målen i tingsrätten, men då utifrån en äldre praxis som gjorde gällande att bevisbördan skulle placeras på den part som menar att överföringen utgjort ett lån. Ungefär samtidigt som dessa tingsrättsdomar meddelades avgjordes en rad mål av samma karaktär i hovrätterna och på grund av det osäkra rättsläget fick motparten prövningstillstånd i hovrätten. Min huvudman valde då att förlikas. Det osäkra rättsläget och att dörren till HD tycktes stå vidöppen var så klart bidragande orsaker. Att driva tvist i tre instanser tar på krafterna. Jag som ombud undrar dock fortfarande hur det hade gått i just ”mitt” ärende om vi hade fått det prövat och följer fortfarande spänt rättsutvecklingen.

Praxis från HD

Generellt gäller att den som påstår sig ha en fordran på någon i form av ett lån (försträckning) har bevisbördan för detta. HD har dock i NJA 2014 s. 364 uttalat att denna generella bevisbördeplacering inte gäller om det står klart att ett visst belopp överförts från en person till en annan och oenigheten endast gäller överföringens syfte. Då ska i stället bevisbördan placeras på den som påstår att överföringen utgjort en gåva. HD har motiverat sitt ställningstagande med att det finns ett intresse av att förhindra oöverlagda förmögenhetsöverföringar och att denna placering skulle ge parterna större anledning att säkra bevisning. Utifrån omständigheterna i det aktuella målet, där en arbetsgivare överfört ett stort belopp till en anställd är det lätt att hålla med HD. Men om överföringen skett mellan två mycket närstående personer, är det då inte rimligare att den som avser utfärda ett lån upprättar en lånehandling än att gåvomottagaren ber om ett gåvobrev?

Jo, så verkar HD resonera. I NJA 2019 s. 23 har HD nämligen förklarat att undantagsregeln som redogjorts för ovan (NJA 2014 s. 364) inte ska gälla om det står klart att ett belopp överförts mellan två personer som har ett samboförhållande. I ett samboförhållande anser HD således att det inte är naturligt att säkra bevisning för gåvomottagaren. Svea hovrätts dom från i år i mål T 6548-22 följer därmed HD:s praxis. Men vad gäller för andra närstående än sambor? Exakt vart gränsen går kan jag tyvärr inte svara på och den som hamnar i tvist riskerar alltjämt en lång process.

Vad bör man tänka på när man tar emot eller överför pengar?

Eftersom rättsläget fortfarande är oklart finns all anledning för både gåvomottagare och långivare att säkra bevisning. Även för gåvogivare, som vill vara säkra på att gåvan stannar hos mottagaren, även efter att gåvogivaren lämnat jordelivet, finns anledning att upprätta skriftlig dokumentation.

Den som ska låna ut pengar gör alltid klokt i att upprätta ett skuldebrev. Där bör man också reglera återbetalningstakt, ränta och vad som händer om återbetalning inte sker i rätt tid. Men jag skulle också rekommendera att den som får ett större belopp i gåva på något sätt säkrar bevisning om att transaktionen utgjort en gåva. Om det känns naturligt är ett gåvobrev alltid att rekommendera, men om inte, får man försöka hitta andra vägar.

Har du fått en större penninggåva, avser ge bort ett större belopp eller vill du låna ut pengar till någon? Nordbros jurister är aldrig längre bort än ett telefonsamtal och ger dig gärna råd och hjälp att upprätta korrekta handlingar.

Jurist och Marknadschef
Hillevi Ottosson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.