Lönar det sig att vara en snäll arbetsgivare?

November 30, 2022

De allra flesta företagare som jag träffar värnar verkligen om sin personal, vilket givetvis är mycket glädjande. Men i min roll som arbetsrättsjurist ser jag ofta hur arbetsgivarens generositet och empati gentemot anställda får negativa konsekvenser. I det följande redogör jag för två exempel på fallgropar som är vanligt förekommande samt ger råd kring hur man som arbetsgivare istället kan agera.

Extra förmåner som går utöver avtal

Det är viktigt att man som arbetsgivare är medveten om att regelbundna extra förmåner kan anses utgöra avtalsinnehåll, trots att dessa inte reglerats i ett skriftligt anställningsavtal.

En anställning är ett avtalsförhållande som ofta löper under lång tid, varför det är naturligt att avtalsinnehållet förändras med tiden, utan att parterna upprättar ett nytt skriftligt avtal med de nya villkoren. Ett tydligt exempel är att lönen ofta omförhandlas under anställningen, vilket innebär att de flesta anställda har en högre lön än vad som anges i deras skriftliga anställningsavtal.

Det är inte helt ovanligt att företag, under år då extra goda resultat uppnåtts eller en tuff period övervunnits, vill belöna sina anställda genom en större löneutbetalning under året, kanske i samband med semester. Om utbetalningen sker regelbundet och det finns en tydlig beräkningsgrund kan sådan bonus med tiden anses avtalad. En arbetsgivare som vill undvika att en tillfällig förmån ska anses avtalad ska därför vara noga med att skriftligen informera de anställda om det i samband med utbetalningen, samt se till att sådana utbetalningar inte görs på alltför regelbunden basis.

Agerande vid misskötsamhet

Arbetsgivare med ett fåtal anställda kan ofta uppleva en misskötsamhetssituation som obekväm. I ett litet företag träffas arbetsgivare och arbetstagare dagligen, kanske utför arbete tillsammans eller umgås privat. Det kan då upplevas som svårt att ta på sig chefsrollen och faktiskt kräva bättring.  

För att säga upp en tillsvidareanställning krävs sakliga skäl, antingen grundat i arbetsbrist eller i förhållanden som hänför sig till den anställde personligen. I situationer där anställda inte sköter sitt arbete, och det på sikt därför kan bli aktuellt att vidta uppsägning grundad på personliga skäl, är det därför väldigt viktigt att man som arbetsgivare agerar. Arbetsgivaren bär bevisbördan för att uppsägningen grundar sig på sakliga skäl, vilket innebär att bevisa misskötsamheten i sig, men ofta också att arbetsgivaren har informerat den anställde om att agerandet inte är acceptabelt och gett den anställde en chans att bättra sig.

Ett typexempel på när snällhet kan få stora negativa konsekvenser är när en arbetsgivare under en period förhåller sig passiv trots upprepad misskötsamhet, och sedan, när bägaren rinner över, plötsligt agerar i affekt och avskedar den anställde på stående fot. Ett sådant agerande utgör ett brott mot flera bestämmelser i lagen om anställningsskydd (LAS) och kan ledatill omfattande skadeståndsskyldighet, trots att den anställdes misskötsamhet i praktiken alltså hade kunnat utgöra grund för uppsägning på personliga skäl.

Det är därför viktigt att man som arbetsgivare är tydlig, helst från anställningens början, gentemot samtliga anställda om vad som förväntas och vad som är ett acceptabelt agerande på arbetsplatsen. En personalpolicy som alla anställda får ta del av kan vara ett smidigt sätt att kommuniceraregler och rutiner.  

Vid misskötsamhet bör arbetsgivaren omedelbart agera och påtala misskötsamheten samt se till att en erinran skickas till den anställde och dokumenteras genom skriftligt undertecknande eller uppföljande mail. Beroende på allvarlighetsgraden kan det krävas flera påtalanden, och om den anställdes handlande fortsätter ändå är det läge att rådgöra med någon med kunskap inom arbetsrätt för att avgöra om omplacering kan ske eller det finns tillräckligt för att vidta en uppsägning grundad på sakliga skäl.

Lönar det sig för en arbetsgivare att vara snäll? Ja, som arbetsgivare är det givetvis viktigt att ha en god relation till sin personal och skapa en arbetsplats där de anställda i grunden trivs. Men se till att vara tydlig gentemot de anställda om vad som gäller, oavsett om det handlar om en bonus eller om en anställd som inte sköter sitt arbete.

Om du har frågor om arbetsrätt så kontakta gärna oss på Nordbro.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.