Framtidsfullmakt

July 10, 2017

10 juli 2017

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft, lagen om framtidsfullmakter. Genom denna lag är det numera möjligt att på förhand utse en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga, t.ex. på grund av ålder eller sjukdom.

Framtidsfullmakten är en fullmakt som blir giltig i framtiden när man själv inte längre förmår fatta nödvändiga beslut av personlig eller ekonomisk karaktär. Den får dock inte omfatta beslut om medicinsk vård. Det är en form av ställföreträdarskap för vuxna, ett alternativ till god man och förvaltare. Innan lagen trädde i kraft har det inte varit möjligt att själv bestämma vem som har rätt att sköta ens angelägenheter om man hamnar i ett läge där man förlorar sin beslutsförmåga. Allt fler lever betydligt längre idag vilket ökar risken att fler drabbas av demenssjukdomar eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ta hand om sig själv eller sin ekonomi. Framtidsfullmakten stärker enskildas självbestämmande och förbättrar möjligheten att planera en i övrigt oförutsägbar framtid. Detta ger naturligtvis en ökad trygghet och möjlighet för enskilda att behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse.

För att upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren ha beslutsförmåga vid upprättandet och vara över 18 år. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnas, fullmaktshavaren får inte även agera vittne. Formkraven är motsvarande vad som gäller vid upprättande av testamente.

Framtidsfullmakten träder i kraft när en person på grund av sjukdom, skada, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga, och framtidsfullmakten ska börja gälla. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet av en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd. Även fullmaktshavaren kan få till stånd en sådan prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras på förutsatt sätt.

Fullmaktshavare kan vara en familjemedlem. Fullmaktsgivaren kan även utse flera personer, t ex en fullmaktshavare för juridiska frågor, en för ekonomiska spörsmål och en tredje för personliga angelägenheter. Man kan även utse en i första hand och en annan för det fall den första inte har möjlighet, t ex om den vid tidpunkten avlidit eller på annat sätt är förhindrad. Fullmaktshavaren ska ha en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren. Fullmaktsgivaren kan även i framtidsfullmakten utse en person som granskare. Granskaren har rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren har sådan rätt och kan agera om fullmaktshavaren missbrukar till förtroende. Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren, eller av granskaren om sådan är utsedd och granskaren har getts den befogenheten i fullmakten. Framtidsfullmakten upphör även för det fall fullmaktsgivaren får god man eller förvaltare utsedd.

En framtidsfullmakt kan vara både generellt utformad och specificerad. Det är dock viktigt att noga tänka igenom vad fullmakten ska avse och att detta tydligt framgår av fullmakten. Detta för att det ska vara tydligt för fullmaktshavaren vad uppdraget omfattar, men också för att fullmakten ska vara användbar för fullmaktshavaren gentemot tredje man, som t ex myndigheter eller bank.

Vem ska ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden får nedsatt beslutsförmåga? Kontakta oss på Nordbro så hjälper vi dig att upprätta din framtidsfullmakt.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.