Entreprenörers möjligheter att få betalt för utförda tilläggsarbeten

May 12, 2017

12 maj 2017

Vi på Nordbro stöter ofta på utmaningar med slutkunder till entreprenörer som inte vill betala för utförda tilläggsarbeten. Det är måhända inte så märkligt då tilläggsarbeten troligtvis är det som föranleder flest entreprenadrättsliga tvister. Vid tilläggsarbeten som är anvisade av beställaren är möjligheterna att få betalt till stor del beroende av vilken typ av entreprenad det rör sig om men framförallt av vilken dokumentation som finns beträffande tilläggsbeställningen.

Formkrav

Vid konsumententreprenader är konsumenttjänstlagen tillämplig. Konsumenttjänstlagen föreskriver inget skriftlighetskrav beträffade tilläggsbeställningar för att entreprenören ska ha rätt till ersättning, men skriftligabeställningar är alltid att rekommendera. I de fall parterna vid en småhusentreprenad (uppförande eller tillbyggnad av bostadshus) avtalat om ABS09 följer det av bestämmelserna att tilläggsbeställningar bör ingås skriftligen. Men oavsett om parterna vid en småhusentreprenad avtalat om ABS 09 eller ej är det synnerligen viktigt att tilläggsbeställningar görs skriftligen, då de så kallade småhusentreprenadsreglerna i konsumenttjänstlagen samt ABS 09 innehåller en ytterst betungande bevisbörderegel för entreprenören. Det är nämligen så att vid avsaknad av skriftlig tilläggsbeställning gäller vadbeställaren påstår har avtalats om inte annat framgår av omständigheterna i övrigt.

Vid kommersiella entreprenader är det vanligt att parterna avtalat om att byggbranschens standardavtal ska tillämpas för aktuell entreprenad, så som exempelvis AB 04 eller ABT 06. Dessa avtal innehåller omfattande regleringar beträffande ÄTA-arbeten, vilka inte ryms inom denna artikel, men som huvudregel kan sägas att skriftlighet beträffande ÄTA-beställningar bör eftersträvas i samtliga fall. Därutöver vill jag passa på att avråda entreprenörer att ingå entreprenadkontrakt med hänvisning till standardavtal eller andra kontraktshandlingar om du som entreprenör inte förstår handlingarnas innehåll.

Ovanstående innebär dock inte att du som entreprenör aldrig får betalt när skriftlig beställning saknas om du kan bevisamuntliga beställningar, men bevisläget blir tämligen svårare och uppförsbacken betydligt brantare.

Tänk på

I egenskap av jurist skulle jag självklartuppskatta om entreprenörer har ÄTA-formulär med sig på varje entreprenad och att beställningen klart och tydligt skrivs ner och signeras av beställaren. Dock är jag mycket väl medveten om att det inte alltid fungerar så i praktiken. Något som alla entreprenörer kan göra är att sätta sig ner framför datorn fem minuter varje kväll och via e-post bekräfta dagens tilläggsbeställningar. Utöver arbetets omfattning bör det med fördel även framkomma grunderna för hur priset bestämts, när betalning ska ske och om tilläggsarbetet påverkar avtalad kontraktstid.

Om du som entreprenör gör så här har du kommit långt och ökat dina möjligheter att få betalt för utförda tilläggsarbeten. Skulle du trots det stöta på problem är du alltid välkommen att kontakta oss på Nordbro, så hjälper vi dig!

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.