Är det värt att gå vidare när kunden bestrider en mindre fordran?

May 24, 2016

24 maj 2016

När det uppstår en tvist som inte kan lösas utan att man blir tvungen att vidta rättsliga åtgärder måste man som fordringsägare alltid ställa sig frågan hur mycket man är villig att riskera för att eventuellt få rätt? Huvudregeln är nämligen att den part som förlorar en tvist har att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Men om tvisten inte uppenbart överstiger ett halvt prisbasbelopp gäller däremot andra regler.

Reglerna om s.k. småmål tillkom för att göra det möjligt för parterna att få tvister om mindre värden prövade av domstol utan att rättegångskostnaderna skulle bli alltför höga och därmed avskräcka från att inleda en process. I rättegångskostnadshänseende är möjligheterna att yrka ersättning för anlitande av ombud starkt begränsade. Enligt rättegångsbalken medges i småmål endast rätt yrka på ersättning för rättslig rådgivning med ett belopp som högst motsvarar en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen per instans. Timtaxan utgörs av den så kallade rättshjälpstaxan och inte särskilt hög.

Den part som vinner ett småmål har som sagt ytterst begränsade möjligheter att få sina kostnader för ombud ersatta av motparten. I praktiken innebär detta att det är mycket sällsynt att en part i ett småmål väljer att anlita ombud under hela processens gång – det är helt enkelt inte ekonomiskt rationellt. Detta innebär också att det är klart mindre riskfyllt att vara part i ett småmål. Det som står på spel rör oftast till större del bara det belopp som är tvistigt. I småmål har domstolen också en längre gående skyldighet att leda parterna rätt och reda ut vad tvisten rör sig om. Domaren har även en skyldighet att göra långtgående försök att få parterna att komma överens vid ett tidigt skede för att processen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Det finns sällan anledning och det är ofta inte ekonomiskt försvarbart att föra en småmålsprocess hela vägen till en dom, då detta är tidskrävande för alla parter. Om man istället med tingsrättens hjälp på ett tidigt stadium kan komma överens är det oftast att föredra.

Sammanfattningsvis är reglerna om s.k. småmål uppbyggda på så vis att de främjar parternas möjlighet att själva föra sin talan i domstol och en småmålsprocess är också förenad med mindre risker än ordinära mål. Trots detta kan det ibland vara väl investerade pengar att anlita ett ombud för viss begränsad rådgivning för att öka sina chanser i processen.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.