Möjligheten att avtala om tidsbegränsade anställningar

July 1, 2016

1 juli 2016

Inom arbetsrätten lyder huvudregeln att en anställning gäller tills vidare, om ingenting annat är särskilt avtalat. Det betyder att man som arbetsgivare måste tänka på att alltid upprätta skriftliga anställningsavtal med sina anställda. Visserligen är det lagkrav på skriftliga avtal oavsett anställningsform, men det blir förstås extra viktigt med ett sådant avtal ifall man ska anställa någon på prov, för viss bestämd tid eller som vikarie.

En anställning med på förhand avtalat slutdatum som varken utgör vikariat (d v s att personen ersätter någon tillfälligt frånvarande) eller säsongsanställning (framförallt inom turism och jordbruk som har med årstidsväxlingarna att göra) kallas för allmän visstidsanställning. I folkmun kallas detta ofta för “projektanställning”, men i lagen används alltså begreppet allmän visstid. Enligt LAS behöver arbetsgivaren inga särskilda skäl för att få anställa på viss tid, utan här råder det avtalsfrihet. Kollektivavtal kan alltid ändra på sådant, så denna text utgår från att kollektivavtal inte gäller mellan parterna. Om man är bunden av kollektivavtal måste man alltid undersöka vad som står där.

Det finns dock en viktig begränsning i avtalsfriheten. Anställningsformerna allmän visstid och vikariat får man inte avtala om för hur lång tid som helst. Om vissa i lag angivna tidsfrister överskrids övergår anställningen till en vanlig tillsvidareanställning, varvid det krävs saklig grund för uppsägning. Från och med 1 maj 2016 gäller följande.

Allmän visstidsanställning kan man högst avtala om i sammanlagt två år. Om tiden då den anställde har haft allmän visstidsanställning skulle vara utspridd på grund av flera anställningsperioder med uppehåll däremellan, gäller att den samlade anställningstiden inte får överstiga två år under en period om fem år, eller under en obegränsad tidsperiod ifall man har varvat den allmänna visstiden med exempelvis vikariat och uppehållen mellan de olika anställningarna inte överskrider sex månader.

Här kommer ett par exempel för att göra det lättare att förstå.

Kalle är visstidsanställd i ett år. Därefter har han två års uppehåll för studier. Han kommer sedan tillbaka till samma arbetsgivare och anställs på nytt under ett års tid. Eftersom han när anställning nummer två har löpt ut har haft allmän visstidsanställning hos arbetsgivaren i sammanlagt två år under en femårsperiod, kan arbetsgivaren inte fortsätta att ge honom allmän visstidsanställning, utan måste välja en tillsvidareanställning (såvida det inte uppstår en vakans som kan fyllas genom vikariat).

Lisa är visstidsanställd i ett år. Därefter har hon fyra vikariat hos samma arbetsgivare vilka uppgår till sex månader åt gången, med exakt sex månaders uppehåll mellan varje vikariat. Sex månader efter det sista vikariatet vill arbetsgivaren anställa henne på nytt på allmän visstid. Det har då hunnit gå fem år sedan hon första gången fick en allmän visstidsanställning. Lisa får då tillgodoräkna sig den första visstidsanställningen, vilket innebär att visstidsanställning nummer två högst får uppgå till ett år innan den övergår i en tillsvidareanställning. Tidigare gällde endast femårsregeln, vilket i Lisas fall innebar att den första visstidsanställningen inte längre var relevant när man skulle räkna ut ifall två års anställningstid hade uppnåtts.

När det gäller begränsning för hur länge man får ha en anställd som vikarie är reglerna enklare. Den samlade anställningstiden får inte överstiga två år under en period om fem år. Femårsperioden förlängs alltså inte av att anställningar staplas på varandra med korta uppehåll.

Sammanfattningsvis är det viktigt att veta att det finns begränsningar för hur länge man får ha personal under allmän visstid eller i vikariat. Om anställningen är helt sammanhängande, är det alltid två år som utgör bortre gräns. Om det rör sig om flera anställningar med vissa uppehåll däremellan, är det bäst att räkna på det och kontakta Nordbro vid frågor, eftersom reglerna inte är helt lättöverskådliga.

Jurist
Ilan Sadé
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.